English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ C ] / Chlo��

Chlo�� translate Turkish

131 parallel translation
Eat, Chlo?
Ye, Chloe.
Come on, Chlo?
Hadi, Chloe.
I'm here, Chlo?
Döndüm, Chloe.
Get in, Chlo?
Bin, Chloe.
Chlo?
Chloe.
Otherwise, this is gonna be really ugly, Chloe.
Yoksa bu çok çirkin kaçacak, Chlo.
Chlo-Chlo, do you wanna have a knock with Chris for a bit?
Chlo-Chlo, bir süreliğine Chris'le sen oynamak ister misin?
I don't mean to stop the presses, but I have a favor, Chlo.
Basını durdurmak istemezdim, bir iyilik isteyeceğim, Chlo.
Trust me, Chlo.
Güven bana, Chloe.
this one missedher cue at the chlo?
Defilede sırasını kaçırdı.
I can't let you go, Chlo.
Gitmene izin veremem, Chlo.
Just give me the gun, Chlo.
Silahı bana ver, Chlo.
Chlo, I need the gun.
O bana lazım.
Chlo!
Chlo!
Don't do this, Chlo!
Yapma bunu Chlo!
Hey, put another one down for the J-Chlo team.
Jimmy-Chloe takımı için bir sayı daha.
I love you. Chlo... Chloe.
Seni seviyorum, Chlo...
Chlo, what is going on?
Chlo, neler oluyor?
Thanks, Chlo.
Teşekkürler, Chlo.
I don't know how you do it, Chlo.
Nasıl yapabildiğini bilmiyorum Chlo.
I need Sam Brocato and an assortment of Chlo? That's subtle but sexy.
bana Sam Brocato zarif ama seksi birkaç parça Chlo gerek 117 00 : 04 : 37,850 - - 00 : 04 : 39,932 Mrs.Archibald'la buluşmanız için mi?
First stop, Chlo?
İlk durak Chlo
- Hi, Chloй.
Selam Chloé.
Thanks, Chloй.
Teşekkürler Chloé.
Chlo, I can't have the police round, my uncle'd kill me, you know that.
Chloe, çevremde polis istemiyorum ben. Amcam beni öldürür, biliyorsun.
Chlo, I don't know what to say.
Chloe, ne desem bilemiyorum.
Night, chlo!
İyi geceler chlo!
Chlo...
Chlo...
Me and Chlo will come in for the first 20 minutes.
Ben ve Chloe ilk 20 dakika içinde yanınıza geliriz.
Yeah, but we need to support Chlo, don't we?
Evet ama Chloe'yu desteklememiz gerek, değil mi?
Come on, Chlo!
Hadi, Chloe!
- Come on, Chlo!
- Hadi, Chloe!
Come on, Chlo!
Hadi, Chlo!
Yeah, I mean, you know, it's not like this is ever gonna happen again, Chlo.
Evet, yani, bunun bir daha olacağını sanmam, Chlo.
What the fuck do you need to talk to Billy for, huh, Chlo?
Billy'yle ne konuşman gerekiyormuş, Chlo?
- Chlo?
- Chlo?
- What the fuck are you doing here?
- Burada ne işin var, Chlo?
Just get out, Chlo.
Git buradan, Chlo.
Step out of the goddamn vehicle, Chlo.
O lanet araçtan in, Chlo.
Step out of the goddamn car, Chlo.
Lanet arabadan in, Chlo.
Turn around, Chlo.
Arkanı dön, Chlo.
What the fuck do you think you're doing following me, Chlo, huh?
Beni takip ederek ne yaptığını sanıyorsun, Chlo?
After every fucking thing I did for you, Chlo.
Senin için yaptığım her şeyden sonra, Chlo.
I mean, who the fuck do we have here now, huh, Chlo?
Yanımızdaki bu herif kim ha, Chlo?
Mind telling me what is going on here, Chlo?
- Burada neler olduğunu söyler misin, Chlo?
What the fuck did you do, Chlo?
Ne yaptın sen, Chlo?
Put your fucking hands up, Chlo.
Kaldır kahrolası ellerini, Chlo.
- What the fuck is this, Chlo?
- Bu ne ha, Chlo?
You're a ba- - You're a bad person, Chlo.
Sen... Sen kötü birisin, Chlo.
Where are you fucking going, Chlo?
Nereye gidiyorsun, Chlo?
Why did you fucking do this to me, Chlo?
Bunu bana neden yaptın, Chlo?

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com