English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ G ] / Gentlemen and lady

Gentlemen and lady translate Turkish

123 parallel translation
Gentlemen and lady, to the first item on our agenda.
Beyler ve hanımefendi, gündemimizdeki ilk madde...
Yes, gentlemen and lady, now we can collect.
Evet bayanlar baylar. Artık zenginiz bile.
Thank you for having us here, gentlemen and lady.
Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler beyefendi ve hanımefendi.
Gentlemen and lady.
Beyefendi ve hanımefendi'ye!
Gentlemen and lady.
Beyler ve sayın bayan.
And now, ladies and gentlemen, this fearless little lady will attempt the daring, death-defying feat of turning a somersault on the high wire.
Bayanlar ve baylar bu korkusuz bayan şimdi de korkmadan yüksek ip üzerinde takla atarak ölüme meydan okuyacak.
The lady, these gentlemen and myself are part of a single council that brings together all the veteran groups who were formally rivals.
Bu bayan, bu beyler ve şahsım, fiilen birbirlerine hasım olan tüm eski asker gruplarını bir araya getiren yegane konseyin üyeleriyiz.
Gentlemen, get the lady's luggage and bring it to her chateau.
Beyler, bayanın eşyalarını alın ve şatosuna getirin.
Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady!
Bayanlar baylar, işte Trinidad Güzeli!
And, ladies and gentlemen, his new leading lady.
Ve bayanlar baylar, Tony'nin yeni baş kadın oyuncusu.
A lady and gentlemen to see you, sir. I told them -
Bir bayanla beyefendi sizi görmek istiyor, efendim.
Also, ladies and gentlemen, we'll hear from another young lady who works for the insurance office by the name of Constance Willis.
Ayrıca, sayın jüri üyeleri sigorta ofisinde çalışan Constance Willis'ten duyacağız.
Now, there's a real royal name, gentlemen and a noble lady.
İşte, gerçek bir asilzade, beyler ve de aristokrat bir hanımefendi.
Lady and gentlemen, do you have some business with Mr. Paul?
Bayan ve baylar, Bay Paul ile bir işiniz var mı?
But may I remind you gentlemen that not so very long ago, James Joyce and even Lady Chatterley herself were considered obscene.
Ama hatırlatırım ki beyler, çok uzak olmayan bir tarihte James Joyce, hatta Lady Chatterley bile müstehcen kabul edildi.
Ladies and gentlemen of the jury, the day after his mother's demise, he sported on the beach, began an illicit liaison with a young lady, and watched a comedy at the movies.
Jürinin saygıdeğer bay ve bayanları sanık, annesinin ölümünden sonra sahilde spor yaptı genç bir bayanla yasak ilişkiye başladı ve sinemada komedi filmi izledi.
Lady Chairman, sir, shareholders, ladies and gentlemen.
Sayın Başkan, efendim, hissedarlar, bayanlar ve baylar.
Lady Mayoress, ladies, gentlemen and boys.
Sayın Belediye Başkanı, Sayın Başkan bayanlar, baylar, çocuklar.
Ladies and gentlemen, I would like to present to you... the lady that did such a wonderful job as hostess on the television program... this morning of the Watts Festival...
Bayanlar νe baylar, huzurlarιnιzda... Watts Festiνali'yle ilgili bu sabahki teleνizyοn prοgramιnda... mükemmel bir sunuculuk yapan...
With the compliments of the chef, lady and gentlemen.
Bayanlar ve baylar, şefin saygılarıyla.
And now, gentlemen, the lady we've all been waiting for, America's answer to Lili Marlene...'... the star of stage, screen, radio,'industrial shows and aqua pura...'direct from the Radio City Music Hall'the Roxy Theatre and the Brooklyn Paramount...'
Ve şimdi de baylar, hepimizin sabırsızlıkla beklediği bayan, Lili Marlene'e Amerika'nın cevabı,...'... sahne, beyaz perde, radyo,...''... endürstriyel gösteriler ve su dansı yıldızı,...'
Ladies and gentlemen, make welcome, please, a young lady with 21 number one records, Miss Loretta Lynn.
Bayanlar ve baylar, hoş geldin deyin, lütfen. 21 numaralı parçasıyla karşınızda bayan, Loretta Lynn.
Ladies and gentlemen, please welcome the first lady of country music, Miss Loretta Lynn.
Bayanlar ve baylar lütfen Country müziğin bir numarası bayan Loretta Lynn'e, hoş geldin deyin.
Ladies and gentlemen, would you make welcome the first lady of country music, Miss Loretta Lynn.
Bayanlar ve baylar, Country müziğin bir numarası Bayan Loretta Lynn'i karşılıyorsunuz.
Ladies and gentlemen, back with us once again, the first lady of country music, the coal miner's daughter, Miss Loretta Lynn.
Bayanlar ve baylar, Country müziğin bir numarası Madencinin Kızı bayan Loretta Lynn tekrar bizimle dönüyor.
If the lady and gentlemen would like to order drinks before dinner...
Eğer bayan ve baylar yemekten önce içki sipariş etmek istiyorlarsa...
Now, Miss Allen here will supervise the loading of the truck... and I'm sure you four gentlemen will be happy to assist the lady.
Bayan Allen minibüsün yüklenmesini denetleyecek ve ve siz dört beyefendinin ona zevkle yardım edeceğinize eminim.
Lady and gentlemen...
Baylar ve bayan...
And I mustn't keep the lady waiting. Gentlemen.
Güzel bir kadın bekliyor.
This young lady looks like your famous co-star, Bryan, but in fact, ladies and gentlemen,
Bu genç bayan tıpkı birlikte oynadığın ünlü yıldıza benziyor, Bryan. Fakat, aslında, bayanlar ve baylar,
- Ladies and gentlemen, the Blue Lady, Miss Dorothy Vallens.
- Bayanlar ve baylar... Mavili Kadın, Bayan Dorothy Vallens.
Well gentlemen... and lady...
Peki beyler... ve bayan...
And now, ladies and gentlemen, this next song is for a very lovely lady of the left.
Şimdi de baylar bayanlar sıradaki şarkı, solun sevimli bir bayanına.
The first time I ever saw Mr Darcy was at a ball, where he danced only four dances, though gentlemen were scarce, and more than one lady was in want of a partner.
Mr Darcy'i ilk gördüğümde sadece dört kere dans ettiği bir balo salonundaydık. Erkek sayısı azdı ve birden fazla bayan eş arayışındaydı.
There are two gentlemen and a lady waiting upon you in the parlour.
İki bey ve bir bayan salonda sizi bekliyor.
- Ladies and gentlemen, me and Reggie want to send one out to a very special lady in the house tonight.
- Bayanlar, baylar Ben ve Reggie buradaki çok özel bir bayana, bir şey göndermek istiyoruz.
Ladies and gentlemen, this is a great moment for America, and for one very special lady - Whistler's Mother.
Bayanlar ve baylar, bu Amerika için harika bir an ve çok özel bir bayan için... Whistler'ın Annesi.
Ladies and Gentlemen, it gives me a great pleasure to introduce the First Lady of the United States.
Bayanlar ve Baylar, bu bana teşriflerini sunmada büyük bir onur veriyor Amerika Birleşik Devletleri First Lady
Ladies and gentlemen... ... it is an honor to present the First Lady of the United States... ... Mrs. Kitty Neil.
Bayanlar, Baylar ABD'nin first lady'sini takdim etmek şerefi bana ait Bayan Kitty Neil.
Then go ahead, my lady and gentlemen.
Bayanlar ve baylar, o zaman başlayabiliriz.
Lady and gentlemen, the beer room!
Bayanlar baylar, bira odası!
Who you see or what you do outside my house is your concern, but there's one thing I won't have, and that's gentlemen followers in a single lady's room.
Evimin dışında kimi görürsen ya da ne yaparsan yap seni ilgilendirir. Ama tek bir şey var erkeklerin yalnız bir bayanın odasına girmesi taraftarı değilim.
Ladies and gentlemen you do not want this young lady to leave the room.
Bayanlar ve Baylar. Bu genç bayan salonu teketmemeli değil mi?
Ladies and gentlemen, if this lady dies, and you have knowledge of her, you are an accomplice.
Baylar, bayanlar, eğer bu kadın ölürse ve sizin ondan haberiniz varsa, suç ortağı olursunuz.
Gentlemen... and lady.
Baylar... ve bayan.
And will the kind of equipment that young lady has in her hand be available to gentlemen for... .. strapping around the middle for the execution of this scene?
Genç bayanın elindeki nesneyi kayış ile beline dolayıp oyunu icra etmesi için uygun mu?
So, gentlemen... and lady... our task today is to mate the port wing with the starboard.
Baylar... ve bayan... bugünkü görevimiz iskele kanadını sancakla birleştirmek.
Lady's and Gentlemen, the Bloem hotel.
Baylar, bayanlar ;
The first time I saw him, he danced with nobody, though gentlemen were scarce and there was more than one lady without a partner.
Onu ilk gördüğümde kimseyle dans etmedi, halbuki beyefendi sayısı azdı ve eşi olmayan birçok hanım vardı.
And... keep sergeant Gabriel informed of your progress... because we need to focus on progress... lady and gentlemen.
Gelişmeleri Çavuş Gabriel'e bildirin. Hanımlar beyler ilerlemeye odaklanmalıyız.
All right, ladies and gentlemen, put your hands together for our next lovely young lady.
Tamam Baylar Bayanlar ellerinizi, gelecek güzel genç bayan için, bir araya getirin.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com