English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ G ] / Girls school

Girls school translate Turkish

1,048 parallel translation
I hear you go to Yuhigaoka Girls School.
Duyduğuma göre Yuhigaoka Kız Okulu'na gidiyormuşsun.
So, when I moved to this country, I taught geography and physical education in Arizona, and then I coached basketball at an all-girls school in Rhode Island, but
Ben de bu ülkeye gelerek... coğrafya öğrettim... ve Arizona'da psikoloji eğitimi, ve sonra bir basketbol takımına koçluk ettim...
I was an only child, sent to an all-girls school in La Jolla, complete with uniforms.
Daha çocuktum La Jolla'da bir kız okuluna gönderildim, üniformaları da vardı.
Of course I want to know everything about my beloved. At boarding school, I shared rooms with four other girls.
Yatılı okuldayken aynı odada dirt kız kalıyorduk.
I was born at a girls'boarding school, where my mother was a servant
Ben yatılı kız okulunda doğdum, annem orada hizmetçi olarak çalışıyordu.
Some chick he met while he was lecturing at a girls'school.
O zamanlar, kız lisesinde derslere giriyordu.
500 girls marched up to my house from the high school.
500 tane liseli kız evime kadar yürüdü.
I decided to accept girls to my school this year.
Hi! Hih! Hih!
- This year our principal accepted girls to our school and unfortunately they're all senior students of literature.
Süzme ruyini payidarın müjgân müjgân üstüne. - Evet, kim tekrar edecek?
They have a ballet school, dearie, and that always means a half a dozen rather lumpy little girls with very rich daddies.
Bir bale okulum olacak tatlım ve bunun anlamı her zaman en az yarım düzine çok zengin babaları olan küçük beceriksiz kız demektir.
A girls'boarding school, kid.
Bir kız yatılı okulu, evlat.
I still think that the money would be better used to build... a new dorm to accommodate girls here at the school.
Bence o parayı kız öğrencilere yeni bir yurt açmak için kullansak daha iyi olur.
"It was last seen hanging out in the girls locker room at Angel Beach High School."
"En son Angel Beach Lisesi kızlar soyunma odasında takılırken görülmüştür".
The girls are at boarding school, thank God!
Allah'a şükür kızlar yatılı okulda.
That's Sister Theresa from St Matthias School for Girls.
Evet, Aziz Mathias Kız Okulu'ndan Rahibe Theresa'yla.
If you'd tried that at St Clete's School for Girls, we'd have given you a pink belly that glowed in the dark.
Bunu St Clete's Kız Okulu'nda yapmış olsaydın sana karanlıkta parlayan pembe bir göbek vermiştik.
there the most popular girls in the school
Onlar okulun en güzel kızları
I was only going to law school as a come-on for the girls.
Sana söylüyorum. Hukuk fakültesine sadece kızları tavlamak için gidiyorum.
I'm stuck at this all girls'school.
Kız okullarından fenalık geldi artık.
The girls at school knew the shiny cap.
Kızının arkadaşları parlak şapkayı biliyordur.
Worriest thou not about being banished for ever from the Foxfield school for girls, for yea, though they are the only females within 100 miles, there is still a place where thou canst journey to.
Foxfield kız okulundan sonsuza kadar men edilmen için endişe etme, her ne kadar onlar, 100 mil içindeki tek kız okulu olsalar da, yine de gidebileceğin bir yer var.
They teach the girls at the Reich school special techniques.
Almanya'da okullarda kızlara özel teknikler öğretilir.
She was the principal at St. Clete's School for Wayward Girls.
St. Clete's Asi Kızlar Okulu'nun müdürüydü.
And so Jennifer arrives in Switzerland, from the new world, to pass her first memorable night... at the Richard Wagner International School for Girls.
Ve böylece Jennifer, Yeni Dünyanın İsviçresine unutamayacağı ilk gecesini geçirmek üzere Richard Wagner'ın Uluslararası Kız Okuluna ulaştı.
I know high school girls.
Liseli kızları tanıyorum.
I heard those catholic school girls really pull out.
bu katolik okul kızlarını duydum çekicilermiş.
It's these high school girls, here.
Buradaki lise kızlarında sorun.
Anyways... after tonight, you'll never have to deal with these simple high school girls again.
Her neyse... Bu geceden sonra, bu basit lise kızlarıyla uğraşman gerekmeyecek.
It's the girls at this school.
Bu okuldaki kızlar yüzünden.
When we lived in Hsin-chu, remember I went to Taipei to take the exam for the First Girls'High School?
Taipei'ye kız lisesi sınavına gittim.
- You school girls can easily find an excuse.
- Siz okullu kızlar kolayca bir mazeret buluyorsunuz.
She's not like all the other girls at school.
O okuldaki diğer kızlara benzemiyor.
You'd be surprised at how many girls in school aren't virgins.
Okuldaki kızlardan kaçının bakire olmadığını bilseniz şaşarsınız.
I've been out with a lot of girls at this school.
Bu okulda bir sürü kızla çıktım.
You're not sending our girls to some school they don't wanna go to... and you're not taking them away from me!
Kızlarımızı o okula gönderemez ve benden alamazsın!
The girls are back in school.
Kız kardeşlerin, St. Marie'ye döndü.
This store sent the girls off to school.
Bu dükkan tomarla ağacın yanında.
I have more serious things on my mind than girls and school.
Kafamda kızlardan daha ciddi şeyler var.
Hashino brought about his own death and you are acting like a bunch of school girls.
Hashino kendi kuyusunu kazıp öldü ve siz hâlâ ilkokula giden, kız çocukları gibi davranıyorsunuz.
Well, it also includes the friends you make. Friends at school, girls, women. Whatever.
Buna edindiğin arkadaşlar da dahil, okuldaki arkadaşların, kızlar, kadınlar neyse artık.
... to a convent school outside Heidelberg, where you will spend the rest of the war teaching the young girls home economics.
... bir rahibe manastırına intikal ettirilecek, savaşın geri kalan süresi boyunca genç kızlara ev ekonomisi dersi vereceksiniz.
Dad, before you say anyyhing, you were noy ay school yesyerday and you did noy see yhe oyher girls.
Baba sen bir şey söylemeden önce, sen dün okulda değildin ve okuldaki diğer kızları görmedin.
The big girls will push me aside, like they did in school during fire drills.
İri yarı kızlar lisedeki yangın tatbikatlarında olduğu gibi beni kenara itecek.
Darling, 150 girls finish theatre school every year.
Güzelim, her yıI 150 kız tiyatro okulundan mezun oluyor.
Now, look, you go with your girlfriends, you go with them... that's like a bunch of high school girls with a crush on some boy.
Dinle beni, kızlarla gidersen, böyle bir şey yaparsan eğer bir grup liseli kız aşık oldukları çocuğu görmeye gidiyormuş gibi görünür.
I'm the headmistress of a girls'school... in West Riding.
Ben mi? West Riding'deki bir kız okulunun müdiresiyim.
Girls Like you usually love everything about school.
Senin gibi kızlar genellikle başka tür okullarda olur.
Cheerleader, first violin in the school orchestra, captain of the girls softball team.
Pon-pon kızı, ilk keman... okul orkestrasında... kız softball takımının kaptanı.
Is it true he taught music in a girls'school?
Kızlar okulunda müzik öğretmenliği yaptığı doğru mu?
There's a girls'- school tour aboard.
Teknede bir grup okul kızı da var... "
Let's go beat the hell out of somebody pick up a couple of private-school girls and rock the pleats right off their skirts.
Hadi gidip birini eşek sudan gelinceye kadar dövelim Özel okullu bir kaç kız alır eteklerindeki kareleri uçurturuz.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com