English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ H ] / H��tel

H��tel translate Turkish

5 parallel translation
I tel I you, th ere ai n't more th an h al f a d oz en between h ere an d San Fran ci sco.
Burayla San Francisco arasında toplasan altı kedi yoktur.
Bundy sprints to the fence and spears it.
Bundy tel örgüye doğru hızla koşar ve topu kurtarır.
It'll knock the stool out of any perpetrator that trips the wire in the backyard.
Teğmen bununla arka bahçedeki tel örgülerden girmeye çalışan hırsızları yere serecek.
Well, they're having trouble with wire thieves, so they asked me to put in some motion detectors, and I got a text.
- Tel hırsızları problem olmaya başlayınca benden hareket sensoru koymamı istediler ve şimdi mesaj geldi.
Barbed wire's actually quite specific depending on what type of livestock you're trying to keep in and what type of rustlers you're trying to keep out.
Aslında dikenli tel hangi hayvanı tutmaya çalıştığına ve hangi hırsızı engellemeye çalıştığına göre değişir.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com