English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ L ] / L��ve

L��ve translate Turkish

111,966 parallel translation
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bless us, O Lord, and these, thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Jesus Christ, our Lord.
Tanrı ve Oğul adına,... ve Kutsal Ruh adına, kutsa bizi, efendim, ve bunlar, İsa aracılığıyla senin lütfunla almak üzere olduğumuz senin hediyelerin, efendim.
You should've seen how proud Toby was riding in it.
Toby'nin içinde nasıl gururlandığını görmeliydin.
- Repent, and embrace God.
- Tövbe et, ve Tanrı'ya sarıl.
I just don't know how yet, but if I can find out, then I can save people.
Henüz nasıl bilmiyorum,... fakat bulacağım, ve insanları kurtaracağım.
You've been released on the recognizance of Homeland Security.
DHS yetkisiyle serbest bırakılıyorsun.
Now, I know all the players, and I know how to play.
Tüm oyuncuları tanıyorum ve nasıl oynanacağını biliyorum.
I should've seen Jade for the opportunist she was.
Fırsatçılığı için Jade'i görmüş olmam gerekirdi.
Once from a sword wound right here, and the other from a malady in my head.
Bir defa tam buradaki kılıç yarasından ve başka defa başımdaki illetten.
That Regent woke up, he saw me, and reached for his sword.
Naip ise uyanmış, beni görmüş ve kılıcına ulaşmıştı.
My series will teach you how to stockpile food, ammo, tools, medical supplies, and barter goods.
Video serilerimde size nasıl yemek, mühimmat, aletler, tıbbi malzemeler ve takaslık mal stoklayacağınızı anlatacağım.
How to recycle water, dig a well, grow crops, and raise livestock.
"Su nasıl geri dönüştürülür?" "Nasıl kuyu kazılır?" "Nasıl mahsul yetiştirilir?" ve "Besi hayvanı nasıl büyütülür?"
But I've seen what it's like out there, and it's all just different circles of hell.
Ama dışarının nasıl olduğunu biliyorum, her yer cehennemin başka bir köşesi.
It's funny, where we start and where we end up.
Komik, nasıl başladık... ve nerede son buluyoruz.
I've spent five decades with people who are facing their final days.
Ben... Elli yılımı, son günlerini yaşayan insanlarla birlikte geçirdim.
I've actually had a meal in the last 50 years.
Son elli yıl içinde ben gerçekten beslendim.
The weapon's up for sale and Mars wants it. Badly.
Silah satılık ve maalesef Mars satmak istiyor.
And all the old farts like me, we're all going to be telling you this is how you do it and this is the path you take.
Ve benim gibi tüm osuruklar Hepimiz sana söylüyorum Bunu nasıl yaparsın
There's still a heat signature where it used to be, but it's all scattered and dissipating.
Eskiden olduğu yerde hala bir ısı imza var, Ama hepsi dağınık ve dağılıyor
Mars and Earth will maintain peace through balance, which you prefer to call mutually assured destruction.
Mars ve Dünya denge yoluyla barışı sağlayacak, Karşılıklı olarak yıkıma çağıracağını tercih edersiniz.
I'm the only friend you have left and do not test my resolve on this.
Bıraktığın tek arkadaşım ben değilim Ve benim bu konuda kararlılığımı test etme.
I'm babysitting a little boy and I think he's crazy or I'm not sure if he's a danger to himself.
Küçük bir erkek çocuğuna bakıcılık yapıyorum. onun deli olduğunu düşünüyorum ve kendine zarar vermeyeceğine emin değilim.
Every person has a story about who they are, or how they behave.
Herkesin kim olduğuna ve nasıl davrandığına dair bir hikâyesi var.
So when it reaches a certain temperature, the heat breaks it down and it turns to carbon.
Belli bir sıcaklığa ulaşınca ısıl bozulmaya uğrar ve karbona dönüşür.
By adding sake, you draw out the sweetness and umami.
Üstüne sake dökerek tatlılığı ve umami'yi ortaya çıkarırsınız.
And the very second the sun starts shining, there's some kind of euphoria in people.
Ve güneş parlamaya başladığı an insanlar coşkuya kapılırlar.
The plant needs to be of good quality stock, and it takes five years for the plant to mature.
Bitkinin kaliteli bir sürgünden olması gerekir ve olgunlaşması beş yıl sürer.
After five days, it's taken out, and it's left to mature for eight days, depending on the weather.
Beş gün sonra çıkarılır ve hava durumuna bağlı olarak sekiz gün olgunlaşmaya bırakılır.
I am the main person here, organizing my siblings, and things come to my mind, on how to do things, telling someone, "you, you do this!"
Buradaki esas kişi benim, kardeşlerimi organize ediyorum ve işlerin nasıl yapılacağıyla ilgili fikirler aklıma gelince birilerine "Sen şunu yap" diyorum.
We got kicked off a riverboat, almost crashed a plane, and lost everything we own.
Tekneden kovulduk, neredeyse uçağımız çakılıyordu, ve her şeyimizi kaybettik.
You know, six years ago, I would've done that in a heartbeat.
Altı yıl önce olsa, heyecanla gelirdim.
[sighs]
Bu bey, Mike Dimonda, başarılı ve nüfuz sahibi genç bir gazeteci.
We don't rate an appearance by Mr. Boyd? Mr. Boyd is confident his presence isn't required.
Biraz etrafta koşuşturdu ve basını nasıl idare edeceğini görmüş oldu.
Tell him we won't be testifying that the $ 5 million was a bribe. Might be handy to keep that in our back pocket, just in case.
Başıma bu davayı neden ve nasıl sardığını açıklamaya başlayacağın konuşma.
So when I've been governor for 12 years, they'll know my fucking name.
12 yıl boyunca vali olduğumda adımı bilecekler.
You're at a similar moment with a similar unlimited possibility.
Sen de benzer bir andasın ve olasılıklar yine sınırsız.
There is no reason to spend this much energy, time, and money trying to parse the secret motives of some son of St. Tammany.
Tamanend'in oğlu kılıklı birinin gizli hedeflerini öğrenmeye bu kadar çok enerji, zaman ve para harcamak için... -... hiçbir neden yok.
The only thing I want from them is their assurance that Jack Foley be named their man of the year and that I'll be the one presenting him the damn thing.
Onlardan istediğim tek şey Jack Fole'un yılın adamı seçileceğini ve... lanet ödülü ona benim takdim edeceğimi garanti etmelen.
We laser in on how he came by the information, who's involved, how money may have changed hands.
Bu bilgiyi nasıl edindiğine, bu işe kimlerin dâhil olduğuna ve paranın nasıl el değiştirmiş olabileceğine odaklanacağız.
I've been paying for private lessons for him since he was 13 in exchange for a chunk of the kid's future signing bonus.
13 yaşından beri özel ders alması için para ödüyorum. Karşılığında çocuğun giriş ikramiyesine ortak olacağım.
This... this is automatic. This cow's got a bolt to its head, and it's hanging upside-down.
İnek yatıştırıcıyı yemiş ve ayaklarından asılı.
So I bought a seat at the exchange for 64K, and that was it.
64 bin dolar karşılığında borsada yer aldım ve gerisi geldi.
How the fuck do you compete with something that powerful, that swims around for days on end, just waiting for the faintest smell of blood so it can attack without warning, and with all the ferocity and half the conscience
Günlerce etrafında dolaşmışken, en soluk kan kokusunda hiçbir uyan vermeden saldıran bu kadar güçlü bir şeyle nasıl rekabet edebilirsin ki? Bir boğa köpekbalığının maksimum vahşiliği ve minimum vicdanıyla saldırıyor hem de.
You can tell me about the last few months, how you got here, where you think it's going.
Son birkaç ayını, bu noktaya nasıl geldiğini ve geleceğinde ne gördüğünü anlatabilirsin.
And you love it.
- Ve buna bayılıyorsun.
Talk about the Indians, Mexicans, how we stole their land.
Kızılderililer ve Meksikalılar hakkında, onların arazilerini nasıl çaldığımızı konuşalım.
I hate you for killing travis, For thinking you know how I feel.
Travis'i öldürdüğün için... ve nasıl hissettiğimi bildiğini sandığın için.
And we got a lady in return.
Ve karşılık olarak bize bir kadın göndermişler.
They wish to be free spouses, honest and with mutual love?
Dürüst ve karşılıklı sevgiyle Özg riradenizle eş olmak istiyormusunuz?
Sure we'll find a way to manage, even after you've been thrown out.
Sen atıldıktan sonra bile,... nasıl yönetileceğimizi buluruz.
And you're wrong.
Ben ve Quinlan konusunda yanılıyorsunuz.
And do you know how we'll do that?
Ve bunu nasıl yapacağımızı biliyor musunuz?

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com