English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ M ] / Mercenaire

Mercenaire translate Turkish

26 parallel translation
Mercenaire has arrived.
Çerçici geldi.
Mercenaire.
Çerçici.
Good morning, Mercenaire!
Günaydın Çerçici!
Greetings, Mercenaire.
Merhaba Çerçici.
Mercenaire, keep three kilos of bread for me.
Çerçici, bana üç kilo ekmek ayırsana.
Mercenaire, you are a womaniser.
Çerçici, ne zampara adamsın.
Mercenaire is in town.
Çerçici kasabaya gelmiş.
- Mercenaire.
- Çerçici.
- Mercenaire, good morning.
- Günaydın çerçici.
Mother, Mercenaire brought beautiful clothes.
Çerçici çok güzel kıyafetler getirmiş.
- What if Mercenaire had not arrived?
- Peki ya çerçici gelmemişse?
I saw beautiful things at Mercenaire's, and I have been assigned to welcome the guest.
Çerçicide çok güzel şeyler var ve ben de misafirleri karşılamakla görevlendirildim.
We are going to Mercenaire's.
Biz çerçiciye gidiyoruz.
Now she hangs a lot around Mercenaire.
Şimdi çerçici ile takılıyor.
- Go see Mercenaire and pay my debts.
Çerçiciye gidip borcumu ver.
Since marriage is such a serious matter, we visited Mercenaire, took things for credit, with the promise you will pay.
Evlenme işi ciddiye bindiği için çerçiciye gittik sen ödersin diye umut edip, veresiye bir şeyler aldık.
- Ibrahima, do not forget to see Mercenaire.
Ibrahima, çerçiciye uğramayı unutma.
In the media I was nicknamed Mercenaire!
Medyada, adım "Çerçici" olarak kaldı!
The kalfa is with Mercenaire.
Kalfa çerçiciden yana.
Mercenaire!
Çerçici!
Mercenaire has also been murdered.
Çerçici de öldürüldü.
Fear also lead you to murder Mercenaire.
Korktuğun için çerçiciyi öldürdün.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com