English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ S ] / S��r

S��r translate Turkish

542,053 parallel translation
And if you really want to hurt him, I look great in Chanel.
Ve ona gerçekten zarar vermek istiyorsan, Chanel bana çok yakışır.
Nah, G-Harmony recommends after two hours, it's time to cut bait.
Hayır, G-Harmony 2 saat geçince boşa ümitlenmemeni öneriyor.
Maybe your dad's right.
Belki baban haklıdır.
Yeah, maybe your dad's right.
Evet, belki de baban haklıdır.
Sheldon, it's humiliating.
Sheldon, bu çok utandırıcı.
Our minds should be focused on the advancement of human knowledge, not the intimate details of other people's lives.
Zihinlerimiz, insan hayatının mahrem ayrıntılarına değil,... insan bilgisinin geliştirilmesine odaklanmalıdır.
Wait. No. Hook's right.
Hayır, Kanca haklı.
You of all people know... there's always more.
Ama herkes bilir, daima daha fazlası vardır.
- Nah, I'm just trying to put a good spin on it.
- Hayır sadece bitirmeye çalışıyorum.
It's not like with my housekeeper, where I can just threaten her with deportation, right?
Bu hizmetçimi sınır dışı etmekle tehdit etmeye benzemez değil mi?
I think it's a "Shut the hell up, Wendy" doodle.
Sanırım "Kapa çeneni Wendy" doodle'ı.
He's a lot of work.
Çok işi vardır.
He's got arthritis, he's incontinent, he's half-deaf.
Eklem iltihabı var, idrarını tutamaz, yarı sağırdır.
No, that's- - that's fine.
Hayır, bu iyi.
Aram's abduction presents a rare opportunity.
Aram'ın kaçırılması bize bir fırsat sunuyor.
Which is why Aram's abduction presents two trails.
Bu yüzden Aram'ın kaçırılması iki yol sunuyor.
It's done.
İş tamamdır.
What Daniel didn't know and what Mr. Sacriponti was rather upset to learn, was that two weeks earlier, looters had broken into Iraq's Museum of Antiquities - and destroyed the entire collection.
Daniel'in bilmediği ve Bay Sacriponti'nin öğrenmesinin hayal kırıklığı olan şey iki hafta önce, yağmacıların Irak'ın Eski Eserler Müzesi'ne girip bütün koleksiyonu yok ettikleriydi.
I suppose that's fairly obvious at this point.
Sanırım bu noktadan bu oldukça açıktır.
But she's been missing for 25 years.
Fakat 25 yıldır kayıp.
A man's greatest enemy is the dark forces pent up within himself.
Bir erkeğin en büyük düşmanı, içindeki bastırılmış olan karanlık güçlerdir.
Their peaceful world is one of countless systems helpless against his oppressive rule.
O barış dolu dünya da diğer birçok sistem gibi onun baskıcı kurallarına maruz kalmıştır.
It's armed with heavy cannons and shields.
Ağır silahlar ve kalkanla donatılmış.
Oh, Lieutenant Antilles, you are mistaking my attention to detail for an attack on your obviously fragile ego.
Teğmen Antilles, açıkça kırılgan olan egonuza dikkat çekmek için yaptığım vurguyu yanlış anladınız.
You just got your circuits overheated that I was put in charge.
Ben sorumlu oldum diye devrelerin aşırı ısındı.
Can you two argue somewhere else?
İkiniz başka yerde tartışır mısınız?
No, if you remember, I always wipe your data after every jump, as a security precaution.
Hayır, eğer hatırlarsan her sıçramadan sonra güvenlik önlemi için tüm bilgilerini silerim.
I'd hate to spoil the party, but I think there's something wrong with Chop.
Partiyi mahvettiğim için üzgünüm fakat sanırım Chop'ta bir sorun var.
No, we're not.
Hayır, sıkışmadık.
Yeah, that calculator's working overdrive these days.
Evet, o hesap makinası bu günlerde aşırı çalışıyor.
less so. No. That's not what I meant.
Hayır, demek istediğim o değildi.
All personnel, code K-one-zero.
Tüm personelin dikkatine kod K-bir-sıfır.
Commander Bridger, go to heading 221 and prepare to jump.
Komutan Bridger, 221'e doğru git ve sıçramaya hazır ol.
Hera, I think Sato's evacuating the carrier.
Hera, sanırım Sato kruvazörü boşaltıyor.
Doing so would play into Thrawn's hands, and he would wipe out all we've worked to build.
Böyle yaparsak Thrawn'ın eline düşeriz ve o da yapmaya çalıştığımız her şeyi ortadan kaldırır.
Maybe he ran out on you.
- Hayır, arabasını bırakmış.
No, that's not it.
Hayır, öyle değil.
No, you're the family nanny.
Hayır. Sen aile dadısısın.
I'm surprised you found the time. Between selling illegal services or ordering hits on anyone who got in your way.
Yasadışı hizmetler sunma ya da yolunuza çıkan herkesi vurmak arasında buna zaman bulmanıza şaşırıyorum.
If you call this in, he's going to find me, hurt me.
Yardım çağırırsanız beni bulacak ve zarar verecek.
Roman, you ready?
Roman hazır mısın?
I hope he's a good designer because he's a terrible poker player.
Umarım iyi bir tasarımcıdır çünkü berbat bir poker oyuncusu.
No, let's... let's go straight to the source.
Hayır, doğruca kaynağa gidelim.
I guess... that's part of the process.
Sanırım... bu sürecin bir parçası.
Well, if he's bringing people into the country, maybe that's where Lelantos comes into play.
Ülkeye insan sokuyorsa belki de Lelantos'un olaya dahil yer burasıdır.
Guess everyone's been running away from the cops today.
Sanırım bugün herkes polislerden kaçıyor.
Roman, you ready?
Roman, hazır mısın?
You almost ready?
Hazır mısın?
So, how long have you worked for me?
Ne zamandır benimle çalışıyorsun?
I think she's headed toward the fueling station.
Sanırım yakıt istasyonuna doğru gidiyor.
We are having pan-seared barramundi flown in from Queensland.
Fırınlanmış barramundi yiyoruz. Queensland'dan uçarak geldi.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com