English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ S ] / School is out

School is out translate Turkish

374 parallel translation
Aw, school is out, Miss Clara.
Okul bitti, Bayan Clara.
School is out.
Okul dağılmış.
School is out.
- Okulda değiliz.
In case you hadn't noticed. School is out.
Fark etmediysen söyleyeyim, okullar kapalı.
But we need cash... so first we take the bank... then we take Niko... and then, my friend, school is out.
Nakit paraya ihtiyacımız var... önce bankayı soyacağız... sonra Niko'yu... ve sonra dostum, okul bitecek.
School is out for me too. The old car.
Okul benim için de bitti.
I can't escape except when school is out.
Okul dışında gideceğim bir yer yok.
Oh, so your mommy's keeping you out of school these days. How is your poor, poor mother?
Zavallı anneciğin nasıl peki?
Have we figured out exactly how much medical school is gonna cost?
Tıp fakültesinin ne kadar tutacağını tam olarak hesapladık mı?
Please, go back to the school and try to find out.
İş zamanı. Lütfen, okula dön ve bulmaya çalış.
Why, only last week Dirty Lying Little Two-Faced came running home from school, sobbing his eyes out, and our youngest, Ghastly Spotty Horrible Vicious Little is just at the age when taunts like'she's a git'really hurt.
Geçen hafta Pis Yalancı İkiyüzlü okuldan hıçkırıklar içinde geldi. En küçüğümüz, İğrenç Sivilceli Arsız Mikrop "O aptal" gibi şakaları hiç kaldıramayacak yaşta.
School is having people tell you what life is... and never finding out by yourself.
Okul sana hayatın ne olduğu söylenilen ama yaşayarak öğrenileceği söylenmeyen bir yer.
Where going to party You know, School's out and is open season now
Eğlence olacak okul bitti ve yaz sezonu açıldı
Gradual school is where you gradually find out that you don't want to go to school anymore.
Yüksek lisans, okulda yükselip artık okula gitmek istemediğin zaman gittiğin okuldur.
My belief is that the boy was tempted out of the school by a prearrangement and I suspect that his mother may have been the bait.
Benim düşüncem çocuk bir önhazırlıkla okulda ayartıldı ve annesi yem olabilir.
I got recruited out of law school, wide-eyed and bushy-tailed.
Aslında ; hukuk okulu haricinde bir iş yapmak istiyordum, mutlu ve keyifli olabileceğim
Hathaway is going to flunk me out of school.
Hathaway bana okulu bıraktıracak.
I take it medical school is now out.
Tıp fakültesinin modası geçti galiba.
THE SCHOOL I'VE DECIDED TO GO TO IS... YOU KNOW, THERE ARE MANY GOOD SCHOOLS OUT THERE.
Gitmeye karar verdiğim okul... biliyorsunuz, bir sürü güzel okul vardı.
I heard that Vern got married out of high school, had four kids and is now the forklift operator at the Arsenault Lumber Yard.
Duyduğuma göre, Vern liseden hemen sonra evlenmiş, dört çocuğu olmuş... ve şimdi Arsenault Kereste Deposunda hızar ustası olarak çalışıyormuş.
My name is Sam Malone. See, I'm calling to find out what Rebecca's favorite song was when she was in school.
Sizi Rebecca'nın okul yıllarında en sevdiği şarkıyı öğrenmek için aradım.
The difference between here and school is you'll be out of here when you're 18.
Burasıyla okul arasındaki fark On sekizinde burayı terk edecek olman.
All these kids out of business school think they're worth $ 100,000 after one week on the job.
İş okulundan gelen bu çocuklar bir hafta çalıştıklarında değerlerinin 100,000 $ olduğunu sanıyorlar.
Molly, The New York Times is just some frustrated little critic with pimples on his ass who flunked out of art school.
Molly, New York Times sanat okulundan atılmış kıçı sivilceli bir eleştirmen bozuntusu.
All I have to do is tell my parents that you're with the police, and they'll yank their kids out of this school so fast, we'd have to close.
Tek yapmam gereken ailelere, sizin polisle olduğunuzu söylemek... ve onlar birden, hızla okuldan... çocuklarını alı verirler biz de kapamak zorunda kalırız.
But is this is the right time to take the kids out of school?
onları okuldan almak için uygun bir dönemde miyiz?
Couldn't get a job right out of cosmetic school.
Kozmetik okulu dışında bir iş bulamadı.
Well. everybody in the country is buying these kids out of high school. giving them cars and money under the table.
Ülkedeki her lise, bu çocukları satın alıyor onlara araba, para veriyorlar.
That medical school truck is spilling out cadavers all along the freeway.!
Tıp okulu minibüsünden etrafa kadavralar saçıldı.!
Is school out?
Okul noldu?
Chip is just out of Harvard Business School, top of his class.
Chip Harvard Ticaret Okulundan sınıf birinciliği ile yeni mezun oldu.
And I know mom says no going out on school nights... but this is like part of school... and I won't be home late, and I just really want to go.
Biliyorum annem okul geceleri dışarı çikmamı istemiyor ama bu okulla ilgili. Geçte kalmayacağım. Lütfen çok gitmek istiyorum.
School's out, is it?
Bu kadar mıydı?
See, this is a school and students check out books and then they learn things.
Gördüğün gibi, burası okul. Öğrenciler kitap alıyor ve birşeyler öğreniyorlar.
Look, sweetheart. Life is more than grades, and homework, and not getting kicked out of school.
Bak tatlım, hayat notlar, ödevler ve okuldan atılmamaktan ibaret değil.
And getting kicked out of school is laughs aplenty?
Okuldan atılmak çok mu keyifli?
The man is convinced that getting thrown out of prep school was the beginning of his life of crime.
Suçlu hayatının, hazırlık okulundan atılmasıyla başladığına inanıyor.
The GWB is staking out new frontiers this season with innovative shows like Model Students, a hard-hitting drama about three young women dealing with the pressures of modeling school.
GWB bu sezon yenilikçi programlarla sınırları yeniden belirliyor : Manken Öğrenciler. Üç genç kadının bir modellik okulundaki zorluklarla boğuşmalarının anlatıldığı etkileyici bir drama.
Is that why you hung out with that Ukrainian kid in school?
Ondan mı şu Ukraynalı veletle ortaokulda takılan tek kişi sendin?
If this is the end of school for you, you must get out of this country, boys, and go to America.
Terk edin ve Amerika'ya gidin
You better run out of here when school is over.
Okuldan çıkınca hemen toz olsan çok iyi olur.
You do realize, don't you, how absolutely imperative it is that no one, and I mean no one, find out about our after-school activities?
Ne kadar zorunlu olduğunun farkındasın değil mi? Kimsenin, hiç kimsenin, okul sonrası aktivitelerimizi bilmemesi gerek.
The reason is, Dad... that the larger houses don't really like to hire kids straight out of college... you know, unless you went to an Ivy League school... or you wanna do cash-flow analysis for the next 15 years.
Nedeni şu baba ; Daha büyük şirketler okulu yeni bitirmiş kişileri işe almıyorlar. Tabii eğer özel okullardan birini bitirmişsen ya da 15 yıl boyunca nakit giriş analizi yapmayı göze aldıysan o zaman durum farklı.
Out of high school, I got a job with Fleuer Engineers in Irvine.
Liseden sonra, Irvine'deki Fleuer Mühendislik'te iş buldum.
In or out of school, your life is only gonna get harder because of it.
Okulda veya dışarıda, bu davranış, Sadece hayatını zorlaştırır.
A much larger school of fish is called a baitball and that's just what dolphins are feeding on, somewhere out here.
Baitball denen daha geniş bir balık grubu ve yunuslar aslında bunlarla beslenirler, buralarda bir yerlerde. Ama nerede?
A girl at school told me gelatin is made from ground-up cow's feet, and if you eat Jell-O some cow out there is limping with no feet.
Okuldaki kız, jölenin öğütülmüş inek ayaksız inekler sürünüyormuş.
And by the time he drops out of high school, he'd rather get a job at the Burger King.
Ve liseyi terk edince, Burger King'te bir iş bulmayı tercih etti.
What good is it to be a genius if you can't even go out on a school night?
Bir okul gecesinde dışarı çıkamıyorsan dahi olmak neye yarar?
Then I should start with a New School lecture question and find out how tight her alibi is. No.
New School dersi sorusuyla başlayayım ve şahidinin ne kadar sağlam olduğunu kontrol edeyim.
The last thing I want you to do is go to a school you don't like out of some desire to honour your father's memory.
Babanın anısını onurlandırmak için kendini huzursuz hissettiğin bir okula dönmeni istemem.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com