English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ S ] / School special

School special translate Turkish

303 parallel translation
They teach the girls at the Reich school special techniques.
Almanya'da okullarda kızlara özel teknikler öğretilir.
Stay tuned for our after-school special I Drink Because My Dad's a Shoe Salesman.
Bizden ayrılmayın ; okul sonrası özel programımız birazdan. "İçiyorum çünkü Babam Bir ayakkabıcı Satıcısı."
If this were an after-school special ooh, you'd pay a bittersweet price for your little deceit.
Eğer bu bir okul sonrası kaçamağı ise yalancılığının bedelini çok acı bir şekilde ödersin.
We call this kid the "After School Special" smoker.
Bu çocuğun adı "Okul Sonrası Özel" içicisi.
- Listen, at the risk of sounding like a really cheesy... after school special, when you're really ready, you'll know, and then we'll do this.
- Kulağa gerçekten kalitesiz gelen okul sonrası... etkinliği riski varken. Gerçekten hazır olduğunda.. Bunu o zaman yaparız.
I'm gonna give him a real after-school special.
Okul çıkışında ona özel bir sürprizim var.
together with the special forces team will go in first and take control of the school area!
Takım Sıfır, Özel Kuvvetlerle birlikte önden gidip okul bölgesinin kontrolünü ele geçirecek!
" Sunday school entertainments, banquets, special parties.
... partilerde gösteri yaptï.
"School waltz", special for you.
- Gerçi yetişkin olalı çok oldu. - Dans etmiyorum.
Special night school.
Özel bir gece okulu.
Did you have to go to any special school or anything?
Hiç özel okula filan gittin mi?
She said she was going to put them in the special box where she kept her school books, and her wedding dress and everything she loved most
Onlari, eski okul kitaplarini, gelinligini ve bu hayatta en çok sevdigi seyleri sakladigi, özel bir kutuda saklayacagini söyledi.
Jaeger's vision is to set up a special school for the "prim young misses" of middle-class Kristiania educate them into proud women who might walk freely down the Karl Johan with all the world knowing that they love and have lovers,
Jaeger'in hayali, Kristiania'nın kuralcı genç bayanları için okul yaptırıp onları gururlu kadınlar haline getirdikten sonra tüm dünyaya haykırırcasına Karl Johan'da sevgi ve sevgilileri ile özgürce dolaşabilmeleriydi.
But I had a special reason for visiting this school.
Ama buraya gelişimin özel bir nedeni var.
- They're emptying all over the place. - The special Camlica High School is done.
Benim sevgilim, neden yok oldu?
You go to some kind of special school?
Bu işin bir okuluna falan gittin mi?
I don't think she went to a special school.
Bunun için özel bir okula gitiğini sanmıyorum.
They have special classes in corruption at night school.
Gece okullarında rüşvetle ilgili özel ders veriyorlar.
We don't have any special school for television yet.
Nereden mezun oldun? Henüz televizyona özel okullarımız yok.
A school was arranged for the children in a special barrack.
Farklı muamele görmüşlerdi.
THIS SCHOOL HAD EVERYTHING THAT I WANTED AND IT ALSO PRODUCED SOME VERY SPECIAL PEOPLE WHO WENT ON TO DO GREAT THINGS
Bu okulda benim istediğim her şey var ve ayrıca anlıyorum ki oraya harika işler başarmış çok özel insanlar gitmiş.
And a special thanks, of course, to Mr. Thornton Melon... who I don't have to remind anyone is the donor... of our new Melon School of Business.
Ve tabii ki, Bay Thornton Melon'a teşekkür ediyorum ki yeni Melon İşletme Fakültesinin bağışçısı olduğundan bahsetmeye bile gerek yok.
I'm frequently asked what the special difficulties.. .. are in being graduated from High School.. two months shy of my fifteenth birthday.
Bana sık sık, 15. doğum günümden iki ay daha önce liseden mezun olabilmemin ne gibi zorlukları olduğu soruluyor.
Do you remember anything special about school, John?
Özellikle okul dönemizle ilgili ne hatırlıyorsunz John?
Do whatever you have to to transform and transmogrify this school into a special place, where the hearts and souls and minds of the young can rise, where they can grow tall and blossom out from under the shadows of the past,
Bu okulu, gençlerin kalplerinin ve ruhlarının büyüyebileceği geçmişin gölgesinden kurtularak, serpilecekleri ve filizlenebilecekleri fikri hür insanlar hâline dönüşebilecekleri özel bir yer hâline dönüştürmek için, ne gerekiyorsa yap.
I recommend that he be transferred to a school... that offers special education classes.
Onun, özel eğitim sınıfları olan bir okula naklini öneriyorum.
You should not look upon Kevin ´ s going to a special school... as any kind of failure on your part.
Kevin'in özel bir okula gidecek olmasını kendi hatanız olarak değerlendirmemelisiniz.
First of all, Kevin is not going to a special school.
Her şeyden önce, Kevin özel bir okula gitmeyecek.
Don't know, exactly, she's in a special school.
Özel bir okula gidiyor.
To pay for this special school she goes to.
Gittiği özel okulun ödemesini yapabilmek için.
I'm George Newman and today our special guest is local high school shop teacher Joe Earley.
Ben George Newman ve bugünkü konuğumuz yerel bir lisede meslek öğretmeni olan Joe Earley.
Doesn't say which mob. 1971... he attended a course... at the United States Army Special Warfare School at Fort Bragg.
Hangi üs olduğu yazmıyor, 1971'de Fort Bragg'te, Amerika Birleşik Devletleri Askeri Özel Harp Okulu'nda eğitim görmüş.
A special Party envoy came out from the Reich... to bring the hero of the Reich... future son of Captain von Lerenau... aristocrat and staunch anti-Semite... to the most elite Hitler Youth School.
Özel bir Nazi Parti temsilcisi Reich'ten Aristokrat ve katı bir Yahudi düşmanı olan Yüzbaşı Von Lereneau'nun, ileride oğlu olacak Reich savaş kahramanını en seçkin Hitler Gençlik Okulu'na götürmeye geldi
To be a patrol special, you have to have a high school diploma.
Özel devriye olmak için, lise diploman olması gerekir.
He even went to a special school for a while.
Hatta bir süre özel bir okula gitmiş.
So we did... in a special place where I figured school mascots deserved to go :
Okul maskotlarının gitmeyi hakettiklerini düşündüğüm yere :
Here's a special award winner designed by a high school student from from Angel Grove High.
- Selam. Geçidi izlemek istemediğimi söyledim sanıyordum.
Miss Taylor, a couple of grade-school kids Wanted you to be on a Krusty special.
Bn. Taylor bir çift ilkokul çocuğu sizin Krusty Özel Şov`a çıkmanızı istiyor.
Mrs Gump, he's going to have to go to a special school.
Bayan Gump, o özel bir okula gitmek zorunda.
He's not going to some special school to learn how to retread tyres.
Lastik kaplamayı öğreneceği özel bir okula gitmeyecek.
And if you don't go to art school... if you don't understand how special you are, then you know nothing.
Ve eğer sanat okuluna gitmezsen... eğer ne kadar özel olduğunu anlamazsan, o zaman hiç bir şey bilmiyorsun demektir.
One time we went to Special Olympics on a school trip.
Bir kere Özürlü Olimpiyatları için gezideydik.
How would you like to go to a special school in the States... where music bounces off the walls?
Birleşik devletlerde özel bir okula nasıl gidersiniz? müziğin duvarlarında çınladığı bir okula?
Folks at my school work with special kids like you.
Okulumdaki arkadaşlarım senin gibi özel çocuklarla ilgilenir.
I'll make sure... and stick that in the special school safety edition.
Bu açıklamayı okulun güvenlik sayısında kullanırım.
If it's not done by tomorrow, I'll have to suggest to your parents that you join... the special study periods after school.
Yarına kadar bitmezse... ailene okuldan sonraki çalışma gruplarına... katılmanı önermek zorunda kalacağım.
This morning we're going to have a special lecture from your school counselor, Mr. Mackee.
Bu sabah okulunuzun danışmanı Bay Mackey size özel bir konferans verecek.
This is a special school in Santa Barbara.
Santa Barbara'da özel bir okul var.
At my special school they taught us... that first you learn the easy courses.
Özel okuldayken, öğretmenlerimiz bize ilk önce kolay dersleri okuturdu.
When they told us about their special school, it was like a godsend.
Bize onların özel okullarından bahsettiklerinde bu bizim için bir ikramiye gibi olmuştu.
The school board has sent over a special guest to teach us all about sexual harassment in schools.
Okul yönetimi, bize cinsel taciz hakkındaki her şeyi öğretecek olan özel bir konuk çağırdı.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com