English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't worry about them

Don't worry about them translate Turkish

277 parallel translation
Don't worry about them.
Güvercinleri düşünmeyin.
Oh, don't worry about them.
Merak etmeyin.
- Don't worry about them, Colonel.
- Onlar için endişelenmeyin, Albay.
I don't care what people say about you for myself, but I got the kids to worry about, and if I don't worry about them, nobody else will.
İnsanların hakkında söylediği şeyler beni ilgilendirmiyor ama düşünmem gereken çocuklar var.
Don't worry about them.
Söylediklerine aldırma.
Don't worry about them.
Onlar için endişelenme.
Don't worry about us, worry about them.
Bizi merak etme, onlara bak.
Don't worry about it, I'll get them there.
Merak etme, getireceğim.
Well, don't you worry about it, because I'm gonna take them off for you.
Meraklanmayın, çünkü ben sizin için tekrar yayacağım.
You don't have to worry about them.
Onlar için endişelenmek zorunda değilsiniz.
Don't worry about them, Signora.
Onları dert etmeyin sinyora.
Don't worry about them.
Onları merak etme.
Don't worry about them, they'll think you go to the restroom.
Onları düşünme, tuvalete gittiğini zannederler.
Don't worry about me. Worry about them.
Beni düşünme, onları düşün.
Don't worry about your chips. I'll take care of them for you.
Çipleriniz için endişelenmeyin Sizin adınıza onlarla ilgileniriz.
Don't you worry about them deer, Sally.
Bunları dert etme, Sally sadece geyik.
Don't worry about them.
Ama onları dert etme.
Don't worry about them. They won't bother you.
Onları merak etme, sana zarar vermezler.
Don't worry about them.
Olanlarda endişelenme..
- Come on, don't worry about them.
- Hadi, onları merak etmeyi bırak.
Don't worry about them, they've agreed.
O konuda endişelenme, biz her şeyi ayarladık.
Don't worry about them.
Endişe etme, onlar bize yetişir, hadi gel.
Don't worry about them.
- İyi görünüyorlar.
Don't worry about Mariano, he didn't see you bury them.
Mariano için endişelenme, Seni, gömerken görmedi.
Don't worry about them.
Endişelenme gelsinler.
When can I see them? - Don't worry about them.
Onları ne zaman görebilirim?
That District Attorney told me, "Don't worry about them charges."
Bölge Savcısı bana : " Sen onların suçlamalarını kafaya takma.
God, I mean, you were 9 before you knew that a movie theater had a front door. Come on, don't worry about them. Let's go.
Jürideki bayanlar ve baylar, size soruyorum, bu bayan sizin de kasette gördüğünüz, masum ve kandırılmış kadına benziyor mu?
- Don't worry about them, they'll be fine.
- Onları merak etme.
You don't have to worry about them dogs. They won't bite.
Köpekler için endişelenmeyin. lsırmazlar.
Ah, don't worry about them.
Ah, onlar için endişelenme.
Don't worry about them.
Onlar hakkında endişe etme.
- Don't worry about them, I'll be right back.
Ben hemen geri dönerim.
- Don't worry about them, Irv.
- Onları boş ver.
Don't worry about them.
Endişe etmezsiniz.
Don't worry about them, either.
Onları merak etme.
- Don't worry about them.
- Onlar için endişelenmeyin.
Don't worry about them. They're afraid of me.
Sen onları düşünme, benden korkuyorlar.
Oh, don't worry about your shoes. I'll get them all dried out for you.
Ayakkabılarınızı dert etmeyin.
At least we don't have to worry about them in here.
En azından burada onlardan endişe duymamıza gerek yok.
Don't you worry about using a device that takes apart your molecules and sends them flying through space?
Bu aygıtın bizi moleküllerimize ayırdıktan sonra, uzaya saçmasından korkmuyor musun?
Don't you worry your head about them, Da.
Sen onları merak etme, baba.
Don't worry about them.
Onlar için endişelenmeyin.
Uh, don't worry, I told them about the dentist.
Merak etme onlara diş hekiminden bahsettim.
Fuck those guys, man. Don't worry about them.
Siktir edin beyler.
You don't have to worry about them moving because they're stuck together. - Get out.
Kayacaklar diye endişe etmene de gerek yok çünkü, birbirlerine "yapışmışlar".
- Don't worry about them.
Onlar için endişelenme.
They're curious about us... like we are about them, but don't worry.
Onlar da bizim gibi meraklı... biz de onların civarındayız, ama endişelenme.
Don't worry, we're about to go get them back.
— Merak etmeyin.
You don't have to worry about them. Or about the cab.
Onlar için endişelenmemelisin ya da taksi için.
Don't worry about them.
Merak etmeyin.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]