English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you agree

Don't you agree translate Turkish

1,415 parallel translation
Ma, don't you agree they should not talk business at the table?
Sence de sofrada iş konuşmamaları gerekmez mi?
You don't agree that you had a panic attack?
Panik atak değil miydi?
Don't you agree, Damar?
Katılmıyor musun Damar?
I like it so much better when we agree, don't you?
Anlaştığımız zamanları daha çok seviyorum. Ya sen?
This is quite a fascinating place, don't you agree?
Burası çok etkileyici bir yer, sizce de öyle değil mi?
Even if it was, I don't agree with you.
Öyle olsaydı bile, size katılmıyorum.
I don't really give a damn if you agree with me, Major.
Katılsan da umurumda değil, Binbaşı.
Don't you agree?
Sence?
Don't you agree?
Öyle değil mi?
I'm not gonna get off this phone until you agree to meet me for a drink. I'm sorry, but I don't see why this has to be on your terms all the time, really.
Ama bunu sadece senin istediğin şekilde halledemeyiz.
Don't you agree, Detective?
-... öyle değil mi? Detektif.
Don't you agree?
Sence de öyle değil mi?
Don't you agree, Felix?
- Buna katılmıyor musun Felix?
If you don't agree with me, I vill prohibit you!
Bana katılmazsanız, sizi de yasaklarım.
Jane's only crying is that she loves differently than you do. And you don't have to understand it or even agree with it.
Jane uzgun farkli olsada onu sevmenizi istiyor ve onu anlamak zorunda degilsiniz size katiliyorum.
If you walk out of here with that package, you agree to deliver it. You don't loose it, you don't open it, and you don't trie to find out what's inside it.
Eğer buradan teslim etmek üzere ayrılırsan, paketi kaybetmeyeceksin... açmayacaksın ve içindekini öğrenmeye çalışmayacaksın.
Don't you agree, Spike?
Öyle değil mi Spike?
Yeah. Don't you agree, Phoebe?
Evet, sence de öyle değil mi, Phoebe?
Well I don't know if I agree with you exactly, but... But I think you're very kind.
Bundan emin değilim ama bence çok naziksin.
- Yeah? I don't agree with you.
Hasta konusunda değil.
- Don't you agree with me?
- Bana katılmıyor musun?
I don't agree with you.
Sana katılmıyorum.
I actively don't agree with you.
Kesinlikle sana katılmıyorum.
You don't agree with him, do you?
Onunla aynı fikirde değilsin, değil mi?
And when you do talk, you don't even agree.
ve ne zaman konuşsa, onunla hem fikir bile olmuyorsun.
Don't you agree?
Anlamadın mı?
An effective solution, don't you agree?
Etkili bir çözüm, bana katılmıyor musun?
Look, I don't agree with what they're doing,..... but I also don't wanna see you wipe out those people.
Bak, şu anda onların yaptıklarını onaylamıyorum,..... ama aynı zamanda sizin de bu insanları gezegenin yüzeyinden silmenizi görmek de istemiyorum.
You're saying you don't agree?
Katılmıyor musun?
- Don't you agree?
- Katılmıyor musunuz?
Marshal, I understand you don't agree... but this is the system, and this is the law.
Müdür Bey, buna katılmamanızı anlıyorum, ancak sistem bu ve yasa da bu.
But I don't agree with you :
Ama ben size katılmıyorum.
- Don't you agree?
Aynı fikirde değil misin? Hayır.
Don't you agree?
Öyle düşünmüyor musun?
The enemy deserves a chance Don't you agree General
Düşman bir şans daha hakediyor. Katılmıyor musunuz, General?
Don't you agree, boss?
Sence de öyle değil mi, patron?
Don't you agree?
Katılmıyor musun?
Don't you agree?
Sence de oyle degil mi?
- I don't care if you don't agree.
- Umurumda değil.
I don't care if you don't agree.
Benimle aynı fikirde olmaman umurumda değil.
Don't you agree, Lee?
Katılmıyor musun Lee?
- No, I don't agree with you.
- Hayır sana katılmıyorum.
- Don't you agree?
- Sence de öyle değil mi?
Don't you agree, Cathy?
Öyle değil mi, Cathy?
I did agree to an oral contract, and they don't want to lose you.
Ben sadece söz vermişdim seni de kaybetmek istemiyorlar.
Oh, I don't think you can ever have enough friends, wouldn't you agree?
İnsanın hiç yeterince arkadaşı olmuyor değil mi?
It's a once-in-a-lifetime experience, don't you agree?
Bu hayatın boyunca bir kez yaşayabileceğin tür tecrübe değil mi?
If I agree to look at it and it does suck I have to come up with some BS so you don't feel bad.
İzleyip de beğenmezsem kendini kötü hissetmemen için bir sürü saçmalık uydurmak zorunda kalırım.
For the record, Dr. Corday, I don't agree with what people are saying about you.
Bilginiz olsun Dr.Corday, insanların sizin hakkınızda... söylediklerine inanmıyorum
You don't have to agree.
Kabul etmen gerekmiyor.
Well, excuse me for having an opinion you don't agree with.
Senin katılmadığın bir görüşüm olduğu için afedersin.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com