English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you dare

Don't you dare translate Turkish

3,186 parallel translation
Don't you dare apologize now!
Şimdi özür dileme!
Don't you dare!
Sakın ha!
Don't you dare!
- Sakın ha!
Don't you dare say it ever.
Söylemeye asla yeltenme.
Soos, don't you dare!
Soos, sakın yapma!
Don't you dare.
Buna cüret etme.
Don't you dare laugh at that.
Sakın gülmeye kalkma.
Don't you dare fall in love with me.
Bana aşık olma cürretini gösterme.
And don't you dare say that at school.
Bunu okulda söylemeye cesaret etme.
You don't seem to agree with me, how dare?
Dik dik baktığına göre, aynı fikirde değilsin galiba?
Don't you dare run.
Kaçmaya kalkışma.
Don't you dare think about surprise kissing me!
Beni şaşırtıp öpmeye yeltenme sakın!
Don't go if you dare, you fag.
Götün yiyorsa gelme lan yavşak.
Don't you dare.
Hayır, hata...
He calls you the love of his life. Don't you dare give up on him.
Senin için "Hayatımın aşkı" diyen bir adamdan umudunu keseyim deme sakın.
Don't you dare get married before me.
Benden önce evlenmeye sakın kalkışayım deme.
You're too fucking weak to... don't you dare turn your back on me.
Amma pısırıksın. Sakın bana sırtını döneyim deme.
And don't you dare lie to a pregnant woman.
Sakın ha hamile bir kadına yalan söyleyeyim demeyin.
Don't you dare, you selfish piece of shit!
Sakın buna tenezzül etme seni bencil bok çuvalı!
Don't you dare say it, even as a joke.
Şakası bile kötü, beyinsiz yarasa!
Don't you dare say it.
Sakın söyleme.
You stare at me like you want to kill me... I don't dare to come to speak with you.
Bana çok fazla kin güttüğün için abin seni görmeye gelmekten korkuyor.
Don't you dare to call me!
Sakın beni aramaya cüret etme!
Don't you dare touch me.
Bana dokunmaya cüret etme.
Don't you dare come off that island!
O adadan gelmesen iyi edersin.
Don't you dare let them out!
Sakın onları serbest bırakayım deme!
Don't you dare tell him anything about slush funds or anything like that.
Gizli fondan Jung Woo'ya bahsetme sakın.
- Don't you dare say another word.
- Bir kelime daha etme!
Both of you. Don't you dare give me that bit about you're alone.
Sakın bana yalnızım falan deme
Don't you dare change the subject!
- Sakın konuyu değiştirme!
Don't you... dare "F" ing tell me that I'm embarrassing you, ok?
Sakın... Sakın bana utandığını söyleme. Tamam mı?
Don't you dare.
Sakın. Sakın yapayım deme.
Don't tell your mother that, don't you dare tell your mother that, d'you understand me?
Bu annene sakın söyleme sakın Sakın annene söyleme anladın mı?
How dare you come here and tell me I don't understand.
Ne cüretle buraya gelip anlamadığımı söylersin?
Don't you dare! Sullivan!
Sakın yapayım deme!
- Don't you dare!
Deneme bile.
Don't you dare smile at him!
Ona gülümseyeyim deme!
Don't you fucking dare say we're the same.
Sakın bana aynı olduğumuzu söyleme!
Don't you dare.
Sakın ha.
Okay, don't you dare go anywhere.
Sakın öleyim deme.
Don't you dare, Ethan Carter Wate!
Sakın ha, Ethan Carter Wate!
Don't you dare touch him.
Ona sakın dokunayım deme.
Don't you dare!
Buna sakın cesaret etme!
Don't you dare.
Açayım deme.
Prepare! Don't you dare!
- Hazır ol!
Don't you dare forget that part!
Sakın bunu unutma!
- Don't you dare!
- Bu ne cüret?
Don't you dare, you can't!
Yapma!
Don't you dare think about asking that poor man for money.
O fakir adamdan para istemeyi sakın aklımdan geçireyim deme.
Don't you dare touch her!
Sakın ona dokunmaya cüret etme!
Don't you dare!
Sakın deneyeyim deme.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]