English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you recognize me

Don't you recognize me translate Turkish

471 parallel translation
Little Thymian, you don't recognize me any more?
Küçük Thymian, beni tanıyamadın mı?
Don't you recognize me?
- Beni tanımadınız mı? - Hayır.
Don't you recognize me?
Beni tanımadın mı?
You don't recognize me, Jean?
Beni hatırlamadın mı Jean?
If you don't recognize me, go...
Eğer beni tanımazsan şöyle yap...
Well, if you don't recognize me, you won't know what to do. And you won't recognize me!
Şayet beni tanımazsan ne yapacağını da bilemezsin ve beni tanımazsın.
Naturally you don't recognize me.
Tabii tanımazsınız.
Don't tell me that you don't recognize me.
Sakın beni hatırlamadığını söyleme.
- Don't you recognize me, Mr. Cohan?
- Beni tanıyamadınız mı Bay Cohan?
Don't tell me, my dear Watson, that you don't recognize
İçişleri Bakanlığından Bay Ahrens'i tanımadığını söylemeyeceksin herhalde, sevgili Watson.
Don't you recognize me?
Beni tanıyamadınız mı?
Carlo, don't you recognize me?
Carlo, beni tanımadın mı?
Don't you recognize me?
Beni tanımıyor musun?
- Don't you recognize me?
- Beni hatırlamıyor musun?
Don't you really recognize me?
Gerçekten beni tanımadın mı?
Hello, Sir. Don't you recognize me?
Merhaba, beni tanımadın mı?
Don't you recognize me?
- Beni tanımadınız mı? - Tanımalı mıyım?
You don't recognize me?
Beni tanımadınız mı?
Don't you recognize me?
Beni tanımadınız mı?
Don't you recognize me?
Beni tanıdınız mı? Şöyle.
You do recognize me, don't you?
Beni hatırladın, değil mi?
Don't you recognize me?
- Beni tanımıyor musunuz?
You don't recognize me?
Beni tanımadın mı?
- Samuel, you don't recognize me?
- Samuel... Beni tanımadın mı?
Don't you recognize me?
Çıkaramadın mı?
Don't you recognize me? !
Kızını tanıyamadın mı!
You don't seem to recognize me.
Beni tanıyormuş gibi görünmüyorsun.
Ah, so you don't recognize me?
Ah, beni tanımıyorsun!
I don't see how you could fail to recognize me.
Beni niçin tanımadığını anlamıyorum.
Is my costume such a disguise... that you don't recognize me?
Kostümüm beni o kadar gizliyor mu ki tanıyamadın.
Don't you recognize me?
Neden, artık tanımıyor musun?
And you don't recognize me?
Ya siz beni tanımadınız mı?
Don't you, don't you recognize me?
Beni hatırlamadın mı? Ben... Ben...
With such beautiful eyes as yours... I'm surprised you don't recognize me
Senin gibi güzel gözlü birinin beni tanıyamaması ne garip!
Don't you recognize me?
Beni hatırlamadın mı?
Don't you recognize me?
Beni tanımadın mı be?
Hulot! Don't you recognize me?
Beni tanıdın mı?
Don't you recognize me?
- Beni tanımadın mı?
Your Excellency, don't you recognize me?
- Ekselansları beni tanımadınızmı?
- You don't recognize me?
- Beni tanımıyor musunuz?
- Don't you recognize me?
- Beni tanımadın mı?
- Don't you recognize me?
- Beni tanımadınız mı?
Don't you recognize me?
- Beni tanımadın mı? - Pek değil.
Don't you recognize me, Monsieur Mahé?
Beni tanımadınız mı, Bay Mahé?
You don't recognize me?
Beni fark etmedin mi?
Do you recognize me, don't you?
Beni hatırlıyorsun, değil mi?
- Don't you recognize me, Valerie?
- Beni hatırlayamadın mı, Valerie?
Hello there, don't you recognize me, girl?
Selam, beni hatırladın mı, ufaklık?
Don't you recognize me?
şimdi muhasebeci olmuşsun!
Don't you recognize me?
Beni tanıyor musun?
You don't recognize me?
Beni tanımıyor musun?

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]