English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you remember me

Don't you remember me translate Turkish

1,541 parallel translation
You don't remember me?
Beni hatırlamadın mı?
I don't remember you testifying for me when you had the chance.
Şansın varken bana tanıklık ettiğini hatırlayamıyorum.
I'm sure you don't remember me.
Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur.
Matthew, honey, don't you remember me telling you?
Matthew, tatlım. Söyledim ya, hatırlamıyor musun?
I don't remember you getting mad with me over that.
Bunun için bana sinirlendiğini hatırlamıyorum.
I don't even remember your name, but I remember you wouldn't even date me!
Senin ismini bile hatırlamıyorum, ama hatırladığım, benimle çıkmazdın bile!
- You don't remember me, do you?
Beni hatırlamadın, değil mi?
You don't remember me telling you this... but yesterday he showed up at Harrison's apartment.
Anlattığımı hatırlamıyorsun ama dün, Harrison'un evine gitmiş.
I don't know if you remember me, but- -
Beni hatırlıyor musun bilmiyorum ama- -
I don't remember ever asking you to call me "Sensei."
Sadece uçurumlarla zor olacak..
Don't try to tell me that you don't remember this arm.
Bu kolu unuttuğunu söyleme.
I don't remember you ever asking me.
Fikrimi sorduğunu hiç hatırlamıyorum ki!
Don't you remember me?
Beni hatırlamıyor musun?
Mr. Wonka, I don't know if you'll remember me... ... but I used to work here in the factory.
Bay Wonka, beni hatırlar mısınız bilmiyorum, ama ben bu fabrikada çalışmıştım.
I'm sorry, I don't remember where you know me from.
Affedersin ama nereden tanıştığımızı hatırlamadım.
I don't know if you remember me from the party the other night, but I was just calling to see if, maybe... maybe you wanted to walk my dog.
- Bu o. Geçen geceki partiden beni hatırladın mı, bilmiyorum ama aramamın nedeni şu... Belki köpeğimi gezdirmek istersin diye düşünmüştüm.
You don't remember me, do you?
Beni hatırlamıyorsun, değil mi?
I don't know if you remember me.
Hatırlayabileceğinden emin değilim.
Shlomo, don't you remember me?
Shlomo, beni hatırlamıyor musun?
You don't remember me,... - One... Two...
- David Goodman, - 1,...
You remember me, don't you, Damon?
Beni hatırladın, değil mi Damon?
I don't remember you telling me you moved.
Bana taşındığını söylediğini hatırlamıyorum.
Don't you remember me?
Beni anımsamadınız mı?
You remember me, don't you?
Beni hatırladın değil mi?
Don't you remember hanging up on me?
Telefon konuşmamızı hatırlamıyor musun?
- You do remember me, don't you?
Beni hatırlıyorsun, değil mi?
You don't remember me?
Beni hatırladın mı?
Of course you don't remember me.
Elbette beni hatırlamıyorsun.
You really don't remember me?
Beni gerçekten hatırlamıyor musunuz?
Hello, Eric. You probably don't even remember me, but you changed my life once.
Beni hatırlamıyor olabilirsin ama... hayatımı değiştirdin.
Don't you remember me Mak?
Beni hatırlamadın mı Mak?
You don't remember me. Perhaps you do.
Beni belki hatırlarsınız.
Don't you remember me? Right.
Beni hatırlamadın mı?
You don't remember me?
Beni hatırlamıyor musun?
Just like this.. you had asked me Don't you remember?
Henüz onun gibiyken.. Bana sormuştun Hatırlamıyor musun?
ShIomo, don't you remember me?
Shlomo, beni hatırlamıyor musun?
- You remember me, don't you?
Beni hatırladınız değil mi?
- You don't remember me.
- Beni hatırlamıyorsun.
You don't remember me from the bombing?
Beni bombanın patladığı yerden hatırlamıyor musun?
Don't you remember me from somewhere?
Beni bir yerden hatırlamadın mı?
Don't you remember me?
Beni hatırladın mı?
- You don't remember me?
- Beni hatırlamadın mı?
I'm sorry, sir, but I don't remember you telling me... Well, I did!
- Özür dilerim ama efendim, bana söylediğinizi hatırla...
I don't know if you remember me, but we worked together on a case- - bunch of bones found in the culvert, about a year ago.
Beni hatırlayacağınızı sanmıyorum ancak bir yıl önce kanalda bulunan bir sürü kemikle ilgili davada birlikte çalışmıştık.
Why don't you tell me what you remember?
Hatırladıklarını anlatır mısın?
You don't remember me, do you?
Beni hatırlamıyorsun değil mi?
- You don't remember me?
- Beni tanımıyor musun?
You know Nanny. That makes me sad that you don't remember Nanny.
Dadımı hatırlamaman beni üzdü.
Oh, and you know what, to tell you the truth? I don't even remember who these assholes are that are accusing me.
İşin doğrusu beni suçlayan o sersenlerin kim olduğunu..
You really don't remember me?
Ben gerçekten hatırlamadın mı?
"Dear Mr Sawyer, you don't know who I am, but I know what you've done. You had sex with my mother, and then you stole my dad's money all away. I'm going to find you and give you this letter so you'll remember what you done to me."
"Sevgili Bay Sawyer, benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ama ne yaptığınızı biliyorum Annemle seks yaptınız ardından babamın tüm parasını çaldınız Ama sizi bulacağım ve size bu mektubu vereceğim böylece, bana yaptığınız şeyi hatırlayacaksınız."

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]