English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you start

Don't you start translate Turkish

2,734 parallel translation
Tell you what... why don't we start with the easy things first?
Bak ne diyeceğim? Neden daha basit bir şeyle başlamıyoruz?
Why don't you start by telling us what your targets are.
Neden hedeflerinizi söyleyerek başlamıyorsunuz.
Lee, you know I don't like sentences that start that way.
Lee, bu tarz başlayan cümleleerden pek hoşlanmam bilirsin.
I don't want you to see Bob and Lee with their child and start to have regrets.
Bob ve Lee'yi çocuklarıyla görüp kararından pişman olmanı istemedim.
Other websites jerk you around and don't finish what they start.
Diğer siteler sizi oyalar ve başladığı işi bitirmez.
Air support- - I don't know why the hell I should start believing you right now, General.
Sana ne diye inanacağım, bir sebep söyler misin General?
Why don't you start?
- Neden sen başlamıyorsun?
So, why don't you start by, uh, telling this court how much land you own.
O zaman neden bu mahkeme salonuna, uh, ne kadar toprağa sahip olduğunuzu anlatarak başlamıyoruz.
Don't you hate having to start that sentence with "hopefully"?
"Umalım" ile başlayan cümlelerden....... sen de nefret ediyor musun?
Well, we've never used the stones inside a star, and I don't think now is the time to start it, but I'll tell you what, you can go talk to yourself once we're on safely on the other side.
Bir yıldızın içinde taşları hiç kullanmadık bu da başlamak için iyi bir zaman değil. Diğer tarafta kendimizi güvenliğe alınca gidip kendinle konuşabilirsin.
don't you understand... we've set it from the start master the entire karate
Hala anlamıyorsun. Tabii ki seni seçecektik. Sen karate uzmanının soyundan geliyorsun.
So, should we just start making out? Well, why don't you lay down on the bed?
Başlayalım mı?
Now, you start firing, robot comes in, whereas you don't do what we say, we will start picking you off without so much as a whisper.
Madem söylediklerimizi yapmıyorsunuz sizi teker teker kuş gibi avlamaya başlayalım. Yani seçeneğiniz var.
Now, you start firing, robot comes in, whereas you don't do what we say, we will start picking you off without so much as a whisper.
Ateş etmeye başladınız, robot geliyor... Madem söylediklerimizi yapmıyorsunuz sizi teker teker kuş gibi avlamaya başlayalım.
I don't have much longer in here, and you need to start laying in the computer code. It's cutting as fast as it can.
Daha fazla zamanım yok burada ve sen bilgisayar kodunu yaymaya başlamalısın
Don't you start.
Yine başlama.
Why don't you start with your family?
Neden ailenizle başlamıyorsunuz?
Why don't I start to tape rolling, So you two can read together?
Beraber repliklerinizi okurken bir çekim alalım o halde.
Melanie, why don't you start? - All right.
Pekala.
Why don't you start looking through those personnel records?
Personel kayıtlarına bakmaya başlasan ya sen.
And that's why we don't have any friends, because as soon as you start getting close to people, you want to tell'em your secrets, and the powells can't do that.
- Ve işte arkadaşımızın olmamasının nedeni, çünkü eninde sonunda insanlarla yakınlaşmaya başlıyorsun, onlara sırrımızı söylemek istiyorsun, ve Powell'lar böyle yapmazlar.
I'll tell you what, Detective. Why don't you start from the beginning?
Bakın ne diyeceğim Dedektif, neden en baştan başlamıyorsunuz?
Don't start crying as you enter.
İçeri girdiğinde ağlamaya başlama.
You don't want to start now.
Tekrar başlamak istemezsin.
Uh, so, um, why don't you start by telling me exactly what you saw?
Bana tam olarak ne gördüğünüzü anlatmanızla başlayabiliriz.
- Why don't you start by telling me why you dragged me down here?
- Bence beni neden buraya sürüklediğinizi bana anlatmanızla başlayabiliriz.
If you don't start talking, not even your daddy will be able to dig you out.
Eğer konuşmaya başlamazsan... Baban bir daha asla seni bulamayacak.
But, you know, you don't know what's inside someone until they get older... and they start to think about who they are.
Ancak bir insan büyüyene ve kim olduğunu düşünmeye başlayana kadar içindekileri bilemezsiniz.
Then you don't bother, but when I start something, I fucking finish it, Gal.
Sen rahatını bozma, fakat ben bir işe başlarsam sonlandırırım, Gal.
So this is no coincidence why we picked you up, so don't start any of this religious persecution crap.
Yani seni tutuklamamız tesadüf falan değil. Dini inançların yüzünden tutuklandığını söyleme.
Yeah, why don't you start with you and Rosie hooking'up in the playground?
Rosie'yle okul bahçesinde yiyişmenden başlasan mesela.
You don't want to start a gunfight unless you need to.
Gerek olmadıkça bir silahlı çatışma başlatmak istemezsiniz.
I will start arresting your men and putting them in cuffs if you don't stand down right now.
Adamlarına hemen geri çekilmelerini söylemezsen hepsini tutuklayıp kelepçelerim.
Why don't you start stretching, and I'll... be right back.
Sen ısınmaya başla ben hemen dönüyorum.
Are you avoiding sleeping with me'cause you don't want to start a family?
Bir aile kurmak istemediğin için mi benimle yatmaktan kaçıp duruyorsun?
Yeah, don't you start.
Evet, ya sakın başlama.
Why don't you stop thinking with your dick for once and start thinking about the people in your family that you're hurting, like your mother?
Neden bir defalığına olsun sikinle düşünmeyi bırakıp... ailene verdiğin zararı düşünmüyorsun? Annene mesela?
You'll spend a great deal more time in a prison cell if you don't start cooperating.
İşbirliği yapmazsan hapishane hücresinde çok daha fazla zaman geçireceksin.
Why don't you start right away? . And I'll go pick up your mother.
Siz isterseniz hemen başlayın, ben Neriman Teyze'yi alıp geliyorum.
We don't feel threatened, but if you start stirring things up, then the matter will demand greater effort.
Sakın bizi korkuttuğunuzu sanmayın, ama ortalığı karıştırmaya devam ederseniz, bizim biraz daha fazla uğraşmamız gerekecek.
I'd like to start with the first few days of your captivity, if you don't mind.
-... kaçırılmanızın ilk günleriyle başlamak istiyorum.
All right, why don't you start from the beginning, I'll decide what you need?
Olur, önce en baştan başla anlatmaya ben de neye ihityacınız olduğuna karar vereyim.
Paul, uh, why don't you start?
Paul, neden başlamıyorsun?
Why don't you start with Ben, go from there.
Neden Ben'le başlamıyorsun. Oradan başla.
I can tell, you're gonna spend the rest of your life alone, so why don't you start now?
Tüm hayatını yanlız geçireceğini görebiliyorum, peki neden buna şimdi başlamıyorsun?
And just remember, if you do start to slide, don't panic, and just turn into the skid.
Unutma, kaymaya başlarsan panik yapma ve kaydığın yöne çevir.
You have to go, okay, because if you don't, I will start crying, and then that will make you feel bad, and then I will feel worse, so you... have to go.
Gitmen gerekiyor, çünkü gitmezsen ağlamaya başlayacağım sonra sen kendini kötü hissetmeye başlayacaksın sonra ben de kendimi daha kötü hissetmeye başlayacağım, gitmelisin.
- Don't you start. - Cos I've got the money if you've got the time.
Vaktin varsa bende de para var.
I'm not a profiler, but you... don't start.
Profilci değilim, ama sen... Başlama.
Charlie, don't start something you can't finish, man.
Charlie, olmayacak duaya amin deme, dostum.
Start him on Amphotericin "B" tonight, and in the morning, run a scope up where the sun don't shine, see if you can find any truffles.
Bu gece Amfoterisin B vermeye başlayın sabah da güneşi doğmadığı yere skopla girip yermantarı bulabilecek misiniz bakın.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com