English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you think

Don't you think translate Turkish

51,616 parallel translation
It's a little gauche, don't you think?
Bu biraz gauche, değil mi?
You think I don't know every twitch you're going to throw?
Sana atacağın her seftişi bilmediğimi mi düşünüyorsun?
It's kind of obvious, don't you think? What?
- Belli etmiyor musun sence de?
I don't think it's up to you, Trinity.
Bu kararı vermek sana düşmez, Trinity.
I think I'm awesome. Obviously, you don't.
Ben muhteşem olduğumu düşünüyorum ve sen değilsin.
Right, but don't you think your discovery was just... too dangerous to share with the world?
Evet ama sizce de keşfiniz dünyayla paylaşmak için fazla tehlikeli değil miydi?
Don't you think it's weird how these people were alive a few hours ago?
Bu insanların birkaç saat önce hayatta olması tuhaf değil mi?
You think I don't know a lot of this is bullshit?
Saçma olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
" Ginger, you know, I just don't think this is gonna happen.
Bana, " Ginger, bunu kotaracağımızı sanmıyorum.
That ship has sailed, don't you think?
Sence de bunun için çok geç değil mi?
I don't think you're socially awkward at all.
Bence sosyal açıdan beceriksiz değilsin.
I don't think they'll let you have a camera in prison, but maybe you can draw pictures.
Cezaevine fotoğraf makinesi sokamazsın ama belki resim çizebilirsin.
You don't think they'll figure it out?
Anlamazlar mı sanıyorsun?
I don't think I've ever seen you do laundry.
Seni hiç çamaşır yıkarken görmemiştim.
I don't think this is a song you can dance to.
Sanırım bu şarkıda dans edilmez.
I don't think you're an asshole.
Bence sen puşt değilsin.
And I don't think you're a...
Bence sen de...
Seems like lives have already been ruined, don't you think?
Zaten hayatlar mahvolmadı mı?
It's a little creepy, don't you think?
Biraz garip değil mi?
You know what, that movie theater job... I don't think it's healthy for you.
Bence şu sinema işi senin için pek sağlıklı değil.
I just think it's something you don't want to let me be part of.
Sadece beni dâhil etmek istemediğin bir şey olduğunu düşünüyorum.
I don't think you do.
Bence anlamıyorsun.
Well, I think it's fine if you don't want to, but maybe you should give it a chance.
Gitmek istemiyorsan önemli değil ama bence bir şans vermelisin.
I don't think you're supposed to use that word.
O kelimeyi kullanmak ayıp sanırım.
You don't think I'm pretty anymore.
Artık beni güzel bulmuyorsun.
Relax, I don't think you have what they're looking for.
Sakin ol. Aradıkları şey sende yoktur.
Don't you think it's exactly the conversation that we should be having?
Sizce tam olarak da bu konuda konuşmamız gerekmiyor mu?
- Don't you think?
- Değil mi?
It's... probably for me, don't you think?
Herhâlde bana, değil mi?
I don't think it's as easy as you think.
Bence sandığınız kadar kolay değil.
I don't think he gives a shit about you.
Seni taktığını sanmıyorum.
Look, you've been very, very kind to us... but I don't think you're telling us the whole truth, and you need to.
Bak, bize karşı çok ama çok iyiydin ama bence bütün gerçeği anlatmıyorsun ve anlatman gerekiyor.
Which is what we should do, don't you think?
Yapmamız gereken de bu değil mi?
I don't think Clay Jensen hates you.
Bence Clay Jensen senden nefret etmiyordur.
Nah, I don't think you will.
Hayır, sanmıyorum.
You don't think I know that?
Ben bilmiyor muyum sanki?
- I don't think you are.
- Öyle olduğunu sanmıyorum.
You don't think she did it?
Sherry yapmadı mı sence?
I don't think I'm gonna make it out here, but you're wrong.
Dışarıda hayatta kalabileceğimi sanmıyorum ama yanılıyorsun.
I don't think you'll ever read this.
Bunu okuyacağını bile sanmıyorum.
I don't know who you think I am or who we are.
Benim ya da bizim kim olduğumuzu sanıyorsun bilmem.
Don't think I've seen you outside the walls.
Seni duvarların dışında göreceğimi sanmazdım.
And, you know, I don't think this is a great place for her to be right now.
Ve biliyorsun ki şuan olması gereken gereken en iyi yer burası olmadığından eminim.
Ma'am, I don't know what you think you heard, but...
Efendim ne duydunuz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama...
I don't think you should be behaving like this.
Böyle davranmaman gerektiğini düşünüyorum.
- I don't think you have the right...
- Buna hakkın olduğunu...
I don't think you have the right to remove me from the premises.
Beni mekandan uzaklaştırma yetkin olduğunu sanmıyorum.
I don't think you're sorry, actually.
Bu yüzden üzgün olduğunu da sanmıyorum.
Don't you think?
Haksız mıyım?
Don't you think you should light some candles, you know?
Bir kaç mum falan yakmayacak mısın?
I mean, he's capable, this Vargas fella, don't you think?
Yani bu Vargas denen heriften her şey beklenir, sence de öyle değil mi?

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]