English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ D ] / Don't you walk away from me

Don't you walk away from me translate Turkish

166 parallel translation
Don't you walk away from me when I'm talking to you!
Sakın benim yanımdan uzaklaşma! Seninle konuşuyorum.
- Don't walk away from me. You're impertinent!
- Benden kaçma, saygısız herif!
You goddamn Mexican Indian, don't you walk away from me!
Seni kahrolası Meksikalı, bana arkanı dönüp gitme.
But don't you walk away from me!
Fakat sırtını dönüp gitme!
- You don't walk away from me.
- Benden kaçma.
Don't walk away from me when I'm talking to you.
Seninle konuşurken arkanı dönüp yürüme.
Don't walk away from me, you little pisher. If it wasn't for me, you'd be selling shirts at Barney's, you know that?
Ben konuşurken gidemezsin öyle, ben olmasam Barneys'de tişört satıyor olurdun.
Don't you walk away from me.
Bana arkanı dönme.
- Don't you walk away from me.
- Böyle çekip gidemezsin.
Don't you walk away from me!
- Roman, başlama. - İkiniz nerede tanıştınız?
WHERE ARE YOU GOIN'? DON'T YOU WALK AWAY FROM ME!
Kaçarak benden kurtulamazsın!
You don't walk away from me ever.
Bir daha... böyle çekip gitmeye kalkma... sakın.
Don't walk away from me. You can put it in my hands.
Gitme, avcuma koy.
Don't you walk away from me.
Benden kurtulamazsın.
Don't you walk away from me, goddamn it!
Benden kaçamazsın, Allahın cezası!
Hey, I said something to you. Don't walk away from me.
Sana bir şeyler anlattım, çekip gitme.
Don't you even try to walk away from me!
Sakın arkanı dönüp gideyim deme!
Don't you walk away from me.
Böylece bana arkanı dönüp gidemezsin
Don't you walk away from me.
Sakın bana sırtını dönüp gitme!
Don't you walk away from me, mister.
- Bu şekilde çekip gidemezsin.
- Don't you walk away from me!
- Bu şekilde gidemezsin.
Don't you fucking walk away from me, Said!
Benden uzaklaşıp siktirip gidemezsin Said!
Don't walk away from me, you sniveling, West Point piece of- -
Benden kaçma seni aşağılık herif.
Don't you fuckin walk away from me like that!
Benden böyle kaçamazsın!
Don't fuckin'walk away from me, you bitch!
Beni terk etme, seni sürtük.
Don't you walk away from me when I'm talking to you.
Seninle konuşurken bana arkanı dönme.
Don't you fuckin'walk away from me.
Bana sırtını dönüp gitme!
Don't you walk away from me, boy!
Arkanı dönüp gitme!
Don't you walk away from me.
Öylece yürüyüp gidemezsin.
Hey! Don't you walk away from me!
- Beni geride bırakmaya kalkma!
Don't you walk away from me.
Kaçma gel buraya.
Don't you dare walk away from me.
Gel buraya.
And don't you walk away from me when I'm talking to you!
Ayrıca, ben konuşurken çekip gitmek de ne demek oluyor?
What? Don't you walk away from me.
Benden uzaklaşma!
No. You don't just walk away from me.
Beni böyle bırakıp gidemezsin.
You just don't walk away from me!
David, öyle yürüyüp gidemezsin!
Don't you walk away from me! - Try and stop me!
Durdur da görelim!
Hey, don't you walk away from me.
Benden uzaklaşma.
Don't walk away from me. Can you listen to me?
Beni dinliyor musun?
Leo, don't you dare walk away from me again.
Leo, beni tekrar yürüme mesafesinde size cesaret yok.
You don't walk away from me.
Benim yanımdan böyle gidemezsin.
Yo, no, don't you turn your back and walk away from me!
Öylece arkanı dönüp benden uzaklaşma!
Don't you walk away from me, sir!
Benden kaçmayın, bayım!
Don't you walk away from me.
- Bana arkanı dönüp gitme.
Don't you walk away from me when I'm talking to you.
Seninle konuşurken arkanı dönüp gidemezsin.
Hey, hey, don't you walk away from me.
Hey, hey, benden kaçma.
Don't you walk away from me when I'm talking to you!
Seninle konuşurken yürüyüp gitme şöyle!
Don't you walk away from me!
- Benimle gelmiyorsun demek!
- You're going to stop me from going to my room now? - Don't walk away!
Babana arkanı dönüp gitme.
Don't you ever walk away from me!
Bir daha benden kaçayım deme!
Don't you walk away from me.
Benim yanımdan öyle geçip gidemezsin.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com