English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Funded

Funded translate Turkish

672 parallel translation
We're funded by local and national government.
Biz yerel ve ulusal hükümet tarafından finanse ediliyoruz.
These are subjects in their earliest stages of development. They are funded poorly and grudgingly.
Bu konular ilerleme süreçlerinin erken aşamalarında ve yetersizce ve gönülsüzce finanse ediliyorlar.
This is a volunteer program funded by the Swan Foundation.
Swan Derneği tarafından finanse edilen gönüllü bir program.
The caliphs lavishly funded projects to translate, study, and preserve them for future generations.
Halifeler, kitapların tercüme edilmesi, çalışılması ve gelecek nesillere saklanması için projeleri cömertçe desteklediler.
My brother and I run a privately funded programme, to rehabilitate culturally disadvantaged people.
Kardeşim ve ben özel desteklenmiş bir projeyle, kültürel olarak avantajlı durumda olmayanlara yardım ediyoruz.
I was a member of a zoological expedition funded by the British Museum.
Ben İngiliz Müzesi'nin desteklediği zoolojik keşif heyetindeydim.
Funded by a grant from Darlington E lectronic Instruments.
Darlington E lektronik Aletleri'nin sponsorluğunda.
You see, the faculty of theology is wholly funded by the archdiocese not like in Germany or Holland.
Din Bilimleri Fakültesi... kilise tarafından finanse ediliyor. Almanya yada Hollanda'daki gibi değil.
Things could be worse, and there was much to be thankful for... like the Star Theatre of Flint... funded with GM money to provide entertainment and escape... during Flint's hard times.
Daha kötüsü de olabilirdi ve şükredecek çok şeyimiz vardı Flint'teki Yıldız Tiyatrosu gibi. GM'in paralarıyla kurulan, zor dönemlerde bir eğlence ve kaçış fırsatı sunan bir tiyatro.
- I resent the impact of fully funded expedition and he is in charge.
- Onu geri gönderiyorlar! Her şeyin finanse edildiği bir keşif gezisinin başında olacak!
With an army funded by bank robberies.
- Büyük bir çatışmaya girmemişler miydi?
You see, this entire operation's being funded... by the profits from the Medellín drug cartel.
Anlayacağın, tüm bu operasyon... Medellín uyuşturucu şebekesinin kazançlarından finanse edilmiş.
It's too small to be noticed, too small to be funded,... especially with the iron hand of Reaganomics.
Farkedilmeyecek kadar küçük, sponsor olunmayacak kadar küçük,..... özellikle de Reagan ekonomisinde.
It is with great civic pride that we gather here today to break ground on the new Gotham Penitentiary which has been funded by the Wayne Foundation.
Sermayesini Wayne Vakfı'nın sağladığı yeni Gotham Cezaevi'nin temel atma töreni için bugün buraya gelmiş olmamız büyük bir onur.
Beginning in the early 20's the New York banks funded the creation of chains of department stores across America. They were to be the outlets for the mass produced goods. And Bernays'job was to produce the new type of customer.
Bernays, başka müşterilerinin ürettiği ürünleri dergi yazıları ve reklamlarla,... halihazırda müşterisi olan Clara Bow gibi ünlü film yıldızlarıyla birleştirerek kadınları büyüledi.
Funded two telenovelas. And made a fortune.
Adam iki tane pembe diziye sponsor oldu, acayip de para kazandı.
Guess where her research is funded?
Tahmin et araştırmalarına kim fon veriyor?
Oh, what a boon it could be for our under funded public schools.
Oh, devlet okullarını finanse etmek için ne güzel bir kaynak.
Please. Catherine, I know I funded the Institute for Advanced Study as a place for pure thought... but... but...
İleri Araştırma Enstitüsü'nü saf düşünceye hizmet etmesi için kurdum.
"exploitation of results from University-funded research... "... shall be at the sole discretion of the University. " Come on.
Üniversite ödenekli araştırma sonuçları yalnızca üniversite sınırları içinde kalacak ve dışarı sızdırılmayacaktır.
His company funded Paul's work.
Şirketi Paul'ün çalışmasına yatırım yaptı.
Because they're very well-funded raving psychotics... and I'm getting a lot of money.
O zaman seninle konuşacağız. ve ben iyi para alıyorum.
I'm concerned these students are being funded by foreign interests whether they know it or not.
Bu öğrencilerin dış ilgililer tarafından karşılandığı hakkında bilgilendirildim, bunu bilselerde bilmeselerde.
Did you know it was funded with Zek's personal fortune?
Zek'in kişisel servetinden finanse edildiğini biliyor muydun?
He said the Rec Center's state-funded.
Rek merkezinin hükümette ait olduğunu söylediler.
Congress de-funded most of the stuff here years ago.
Kurul buraya ve çalışanlara yıllardır para sağlıyor.
This is a privately-funded operation.
Bu özel olarak desteklenen bir operasyon.
It's another gorgeous Southern California day... for the dedication of the Bickhart wing... a newly constructed 100-million-dollar facility... funded by pharmaceutical giant Donald Bickhart.
Başka bir göz kamaştırıcı Güney kaliforniya günün... Bickhart winge adanmış olması... 100-million-dollarlık yeni bir tesis... ilaç devi Donald Bickhart tarafından finanse edildi.
In other philanthropic news... a nonprofit research foundation... has been established to develop cold fusion technology... funded with an anonymous donation... and to be headed by Russian physicist Dr. Lev Botvin.
Bir başka haber ise : Soğuk füzyon teknolojisini geliştirmek için, kamu yararına çalışacak olan bir araştırma kurumu kuruldu. Meçhul kişilerce finanse edilen bu kurumun başına Rus fizikçisi, -
The Legion - well funded, extremely well connected.
Lejyon, iyi kurulmuş, çok iyi bağlantıları var.
What research would this grant have funded?
Bu izin hangi araştırmaya fon sağlardı?
The campaign was secretly funded by the CIA.
operasyon CIA tarafından gizlice finanse edilmişti.
The transplant operation, funded by the Waynetech Corporation under the auspices of its CEO, Mr. Bruce Wayne was today declared a resounding success by doctor Lyle Johnston chief surgeon at Gotham General Hospital.
Waynetech Şirketi CEO'su Bay Bruce Wayne tarafindan desteklenerek yapilan ameliyat bugün, Gotham Devlet Hastanesi bas hekimi Dr. Lyle Johnston tarafindan duyuruldu.
This is fast enough and it's funded.
Bu yeterince hızlı ve faizsiz.
According to our records, your work has been funded for 2 million credits a year.
Kayıtlarımıza göre, senin işine yılda 2 milyonluk kredi sağlanmış.
Government-funded expeditions under Himmler's direction were sent to Tibet, searching for evidence of their ancestors.
Himmler'in talimatıyla Tibet'e, atalarının kanıtlarını bulmak için hükümetçe finanse edilen keşif seyahatleri düzenlendi.
Himmler personally funded Rahn's expeditions, several of which concentrated on the area around Montsegur in Southern France.
Himmler Rahn'ın keşif gezilerini kişisel olarak finanse etti. Bu seferlerden birkaçı Doğu Fransa'daki Montsegur çevresindeki bölgeye yönelmişti. Bu seferlerden birkaçı Doğu Fransa'daki Montsegur çevresindeki bölgeye yönelmişti.
huh? there was sufficient genetic material to replicate mew, but giovanni, who funded our project, insisted we try to design superclones more powerful than any living pokémon.
Mew'i kopyalamak için yeterli genetik materyal vardı ancak projemizi finanse eden Giovanni bizden yaşayan bütün pokémonlardan güçlü süperklonlar yapmamızı istedi.
It's a privately funded research facility.
Burası özel bir araştırma merkezi.
As I said, it's a randomized double-blind multi-center study funded by one of those hoo-hah biotech companies.
Dediğim gibi bu rasgele, çift kör, çok merkezli bir çalışma. Şu biyotek şirketlerinden biri finanse ediyor.
Well, you see, my project is, is funded by a government grant, and I can't do anything unless I talk to the Washington office first, and I-I had to sign a security agreement.
- Projem hükümet tarafından finanse ediliyor. Washington'da ki ofisle görüşmeden hiç bir şey yapamam. ... bir gizlilik anlaşması imzaladım.
There, she organized his escape via a CIA-funded Turkish gang.
Ve CIA ile çalışan bir Türk şebekesiyle kaçışını ayarladı.
Funded by Cinema Service Kookmin Venture Capital
Finansman : Cinema Service Kookmin Venture Capital
- And it's funded by the Boston Film Festival?
- Ve parasını Boston Film Festival'i mi verdi?
If we were exposed for breaking protocol on a federally funded trial...
Devletin fon verdiği bir deneyde kurallara uymadığımız öğrenilse...
You covered up a serious breach of a federally-funded program?
Devletin desteklediği bir program ihlal ediliyor. Siz de bunu saklıyor musunuz?
So when are you going to tell us the real reason you funded this expedition?
Ee, ne zaman masrafları karşılamanızın gerçek sebebini anlatacaksınız?
I funded it, what does it matter?
Karşıladım işte, sebebin ne önemi var?
But I was thinking of using 10,000 state-funded university computers to crack the code.
Bende bu yüzden kodu kırmak için 10 bin kadar devlet destekli üniversite bilgisyarını kullanmayı düşünüyorum
The publication of this book was funded by a patriot
Bu kitabın basım masrafları bir yurtsever tarafından karşılanmıştır.
Carmen says you're fully funded.
Carmen tüm masrafların karşılayacağınızı söylüyor.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com