English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Funny you should mention that

Funny you should mention that translate Turkish

57 parallel translation
It's funny you should mention that.
Bunu söylemeniz ilginç.
Funny you should mention that.
Bundan bahsetmeniz tuhaf.
Funny you should mention that,'cause curiously enough we haven't heard a peep out of them since we left five years ago, yet they must be behind us somewhere.
Bunu hatırlattığın iyi oldu, beş yıl önce yola çıktığımızdan beri, onlardan haber almadık, arkamızda bir yerde olmalılar.
Funny you should mention that.
Bunu söylemen komik.
It's funny you should mention that.
Şimdi bunu söylemiş olman komik.
It's funny you should mention that because I was thinking...
Bundan bahsetmen komik, Çünkü ben şey için....
Funny you should mention that.
Espri yaptığını farzediyorum.
It's funny you should mention that, because when Prue met Vinceres, she thought that he was a shut-in, and...
Bunu söylemen garip. Çünkü Prue Vinceres'le tanıştığında o da onun orada yaşadığını düşünmüştü ve...
It's funny you should mention that.
Bundan söz etmeniz ne garip.
- Funny you should mention that.
- Aslında bunu söylemen çok tuhaf.
Funny you should mention that. There is something I wanna discuss.
Aslına bakarsan, bu konuyu açma çok tuhaf çünkü konuşmak istediğim bir şey vardı.
Funny you should mention that.
Böyle düşünmen komik
It's funny you should mention that, Billy, because actually, there is.
Bunu söylemen komik, Billy çünkü aslına bakarsan, var.
Funny you should mention that.
Bundan bahsetmen ilginç.
It's funny you should mention that, as coincidence would have it... the storm washed it up here last night.
- Bak bundan bahsetmen komik, çünkü - şans eseri, fırtına her şeyi yıkadı geçen gece. - Hazırım.
Um, funny you should mention that, because one of the problems is that you've been talking a lot about that.
Ondan bahsetmen ilginç, problemlerden biri de o. en çok söylediklerinden biri.
Funny you should mention that because last week at the club, Chick Walsh told me that he and Mary stayed at this extraordinary old castle near Madrid.
Bunu söylemen çok ilginç çünkü geçen hafta kulüpte Chick Walsh bana dedi ki o ve Mary Madrid'te eski bir şatoda kalmışlar.
Funny you should mention that, because she's at the core of my theory.
Bundan bahsetmen komik çünkü teorimin özünü, o oluşturuyor.
That's funny you should mention that because I just discovered yesterday that my wife has been working for some time with a man who claims he can see the dead.
Buna değinmen ilginç. Çünkü dün, karımın bazı zamanlarda, ölüleri gördüğünü iddia eden bir adamla çalıştığını keşfettim.
Funny you should mention that.
Bundan bahsetmen tuhaf.
- It's so funny you should mention that, actually, we were just discussing a situation that's arisen.
Bunu sorman çok tuhaf aslında, çünkü biz de tam bu konudan bahsediyorduk.
Uh... Uh, it's funny you should mention that.
Bunu söylemen komik oldu.
- It's funny you should mention that, because the missus would like to have you for dinner this evening.
- Size bahsetmeliyiz komik, bu bayan istiyorum çünkü Akşam yemeği için bu akşam sana sahip olmak.
Funny you should mention that. Right out here where you left me. Thank you so much!
Bunu sormana çok sevindim çünkü beni burada terk ettiğinizden beri buradayım.
It's funny you should mention that.
Bundan bahsetmen komik.
Funny you should mention that,'cause you haven't paid rent in four months, so I wasn't sure.
- Bundan bahsetmen komik çünkü dört aydır kiranı ödemiyorsun... -... pek emin değilim yani.
Funny you should mention that...
Bundan bahsetmen ne tuhaf.
Well, it's funny you should mention that.
Öyle söylemen tuhaf oldu.
Funny you should mention that.
- Tam da üstüne aradın.
Well, funny you should mention that.
Fark ettin demek.
Funny you should mention that.
O'nu sorman çok ilginç,
Funny you should mention that, a bottle did do a vanishing act the other day.
Bundan söz etmeniz garip, geçen gün bir şişe yok olup gitti.
Funny you should mention that.
Bundan bahsetmen garip.
Hey, you know, it's funny you should mention that.
Biliyor musun, bahsetmen komik oldu.
Well, it's funny you should mention that.
Sorman iyi oldu.
That was the life. Funny you should mention that.
- Bundan bahsetmeniz ne garip oldu.
Funny you should mention that.
Bunu söylemeniz oldukça enteresan.
Funny you should mention that.
Bundan bahsetmen komik oldu.
- It's funny you should mention that.
- Bunu sorman ne komik.
It's funny you should mention that.
Ondan bahsetmen enteresan oldu.
It's really funny that you should mention snakes...
Yılanlardan bahsetmen ne tesadüf...
Funny you should mention that.
Bundan bahsetmen komik.
- Sweet Jesus, I am so broke. - Funny you should mention that.
Yüce tanrım, öyle fakirim ki...
Funny you should mention confession, padre seeing that you're obliged to keep the secrets of your flock.
Cemaatinizin sırlarını tutmakla görevliyken günah çıkarmaktan bahsetmeniz komik, padre.
That's funny, actually, you should mention my being single.
Benim yalnız olduğumdan bahsetmen gerçekten komik oldu.
Actually, it's funny that you should mention that because
Aslında böyle söylemen çok ilginç çünkü...
You know, it's funny that you should mention the news, because there was a letter to the editor in today's paper about how the media is stacked against the little guy.
Haberlerden bahsetmen komik. Çünkü bugünün gazetesine medyanın, büyük şirketler karşısında nasıl çaresiz kaldığını anlatan bir yazı gönderilmiş.
- Funny you should mention death because I'm here to collect that immortality you've promised me.
- Ölümden bahsetmen çok tuhaf. Çünkü ben de tam bana söz verdiğin şu ölümsüzlüğü almaya gelmiştim.
You know, it's funny that you should mention that.
Konusunu açtığın çok iyi oldu.
Well, it's funny you should mention privacy because that's our next topic.
Ne iyi ettin de özel hayattan söz ettin, sıradaki konumuz da buydu.
Funny you should mention Dr. Stockman because we just finished analyzing some security footage from TCRI that he gave us.
Dr. Stockman'dan söz etmen komik çünkü biz de TCRI'dan verdiği görüntü incelemesini bitirdik.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com