English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Funny you should say that

Funny you should say that translate Turkish

124 parallel translation
Funny you should say that because i always find it so difficult to talk to people.
Her halde insanlarla kolay kolay konuşamadığımı anladığınız için öyle dediniz.
You know, it's funny you should say that.
Biliyor musunuz, bunu söylemeniz çok ilginç.
Funny you should say that.
Böyle söylemen komik.
Funny you should say that.
Bunu söylemen garip oldu.
It's funny you should say that.
Böyle bir şey demen tam tesadüf oldu.
Well, it's funny you should say that, Moneypenny.
Bunu söylemen çok komik.
- It's funny you should say that. - Funny?
- Bunu sormanız çok komik...
Funny you should say that.
Sana komik bir şey söyleyeyim.
Well, it's funny you should say that, sir, because I think I already have.
Böyle demeniz çok tuhaf efendim, zira, galiba buldum bile.
Well, it's funny you should say that, because as it happens I did have some help from a rather spiffing bloke.
Böyle söylemeniz çok komik, zira, bu iş için hayli mükemmel bir heriften biraz yardım aldım.
Funny you should say that.
Bunu söylüyor olman komik.
It's funny you should say that.
Sana komik bir şey söyleyeyim.
It's funny you should say that. Six just opened up outside of town.
Ne garip tesadüftür ki, çok kısa bir süre önce şehrin dışında 6 merkez açıldı.
Funny you should say that.
Bu çok komikti.
It's funny you should say that,'cause I don't know you at all.
Bunu söylemen çok komik çünkü seni tam anlamıyla tanımıyorum.
Funny you should say that, he hanged himself last week.
Bunu söylemeniz çok garip. Çünkü geçen hafta kendini astı.
- Klump, funny you should say that.
- Anne, bunu söylemen ne tesadüf.
Gee, Joey, it's funny you should say that. Joey :
Hey Joey, bunu söylemen çok komik.
- Funny you should say that.
- Bunu senden duymak çok komik.
Oh, it's funny you should say that
Ne kadar komik.
Well, it's funny you should say that.
Bunu söylemen komik.
Funny you should say that.
Bunu söylemen komik!
I think what he means, Kostya, is that when you say, "Funny you should say that,"
Demek istediği şu "Bunu söylemen komik," dediğinde bu, aklına başka bir hikaye geldiği anlamına gelir.
"Funny you should say that."
"Bunu söylemen komik."
Funny you should say that, Mr President.
Bunu söylemeniz ilginç.
It's funny you should say that, D...'cause the only other one... we know it picked out for sure was you.
Bunu söylemen garip, D... çünkü seçtiği diğer kişinin... sen olduğuna şüphe yok.
Funny you should say that.
- Bu yüzden maaş zammı alamıyorum.
It's funny you should say that.
Bunu söylemen çok komik.
Funny you should say that.
- Zack çok iyi yüzer.
Funny you should say that, It's a phrase I keep repeating lately,
Bunu söylemiş olman çok komik ; çünkü bunu son zamanlarda sürekli tekrarlıyorum.
Funny you should say that.
Böyle söylemen garip.
It's funny you should say that.
Bunu demen çok komik.
Well, it's funny you should say that, actually.
Şey, bunu sizin söylüyor olmanız gerçekten komik.
You know, it's funny you should say that.
Bunu söylemen garip, biliyor musun?
Funny you should say that.
Bunu söylemen Komik.
It's funny you should say that, because before I turned to prosthetics, I, uh, studied the human form at the university of Paris - - Sorbonne.
Bunu söyleyebilmen çok hoş, çünkü takma organ işine yönelmeden önce ben Paris Sorbonne Üniversitesi'nde insan bilimi okumuştum.
- Well, funny you should say that.
- Bunu sorman komik.
it's funny you should say that. i am off the wagon.
Bunu söylemen komik. almayayım.
It's funny you should say that.
Bunu söylemiş olman komik.
Funny you should say that.
Çok komik.
Funny you should say that.
Lafı ağzımdan aldın.
It's funny you say that because we should be in a band, you know?
Bu komik. Çünkü sen şarkıcı olmalıydın.
It's funny you should say that.
Bunu söylemen komik.
It's funny that you should say that, considering how many times you actually tried to kill me.
Bizi kaç kere öldürmeye çalışmış olman göz önüne alınırsa, Bunu senin söylüyor olman çok komik.
You know, it's funny that you should say "unpredictable", because I was walking home yesterday.
Biliyor musun, "öngörülemeyen" demen büyük tesadüf, çünkü dün eve yürüyordum.
You know, it's funny that you should say that... because I was actually thinking the same thing.
- Bak, bunu söylemeniz komik. - Çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum.
Funny you should say that.
Bunu söylemen çok tuhaf.
It's funny you should say that.
Bunu sorman garip.
Funny you should say that now.
Harika, bunu şimdi mi söylüyorsun.
It's funny you should say that.
Komik.
Funny you should say that.
Bunu söylemen ne kadar da garip.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com