English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ G ] / Georgina

Georgina translate Turkish

559 parallel translation
I'm Mrs. Marsh, and this is my daughter Georgina.
Ben bayan Marsh, bu da kızım Georgina.
My husband was killed and Georgina was hurt.
Kocam öldü ve Georgina da yaralandı.
- But, Doctor, in Leyden, in Paris... wherever I've taken Georgina, they've mentioned your name.
- Ama doktor, Leyden'de, Paris'te Georgina'yı götürdüğüm her yerde sizin adınızı telaffuz ettiler.
Georgina told me how kind you were to her.
Georgina ona karşı ne kadar nazik olduğunuzu anlattı.
- But did he tell you about Georgina?
- Peki size Georgina'dan bahsetti mi?
Georgina was right.
Georgina haklıymış.
I take Georgina there for her airing.
Georgina'yı orada gezintiye çıkarıyorum.
God would not have given him such gifts if they were not meant for Georgina's cure.
Tanrı, Georgina'nın iyileşmesini istemeseydi ona böyle yetenekler bahşetmezdi.
Georgina's been looking everywhere for that horse.
Georgina her yerde o atı arıyor.
Why do you want the white horse to bid you good day, Georgina?
Neden o beyaz atın sana iyi günler dilemesini istiyorsun Georgina?
Could that be it, Georgina?
Öyle olabilir mi Georgina?
Really, I thought you at least would know how much Georgina wants that.
Bay Fettes, en azından siz Georgina'nın bunu ne kadar istediğini biliyor olmalıydınız.
Georgina is doing splendidly.
Georgina müthiş ilerleme kaydediyor.
Don't you want to find the white horse, Georgina?
O beyaz atı bulmak istemiyor musun, Georgina?
Georgina's a good child, a brave child.
Georgina iyi bir çocuktur, cesur bir çocuk.
It isn't because of Georgina, because of Dr. MacFarlane's failure?
Georgina yüzünden, Dr. MacFarlane'ın başarısızlığı yüzünden mi?
If there had been any healing in the man, Georgina would be walking now.
Zaten iyileştirebiliyor olsaydı, Georgina artık yürürdü.
Georgina, you're standing.
Georgina, ayakta duruyorsun!
You'll not need that again, Georgina.
Buna tekrar ihtiyacın olmayacak Georgina.
Christina Georgina Rossetti, poetess, English, born 1830, died 1894.
Christina Georgina Rossetti, şair, İngiliz, doğum 1830, ölüm 1894.
Georgina, did you say some Americans are at Dieppe?
"Dieppe'de Amerikalılar var." mı dedin sen Georgina?
Uh... Georgina, do you know where Val was going?
Val'in nereye gittiğini biliyor musun Georgina?
There was this person, George-Georgina, half man, half woman.
George-Georgina adında biri vardı, yarı adam yarı kadın.
I remember lots of times my mother used to tell people how George-Georgina scared me.
Annemin defalarca başka insanlara benim nasıl George-Georgina'dan korktuğumu anlattığını hatırlıyorum.
Georgina.
Georgina.
Grandma Georgina.
Büyükanne Georgina.
We each knitted, Grandmas Georgina, Josephine and me.
Büyükanne Georgina, büyükanne Josephine ve ben beraber ördük.
I think Georgina's going to faint.
Galiba Georgina bayılmak üzere.
Seeing it again made me think of poor Georgina Burns.
Ama oyun bana zavallı Georgina Burns'ü hatırlattı.
Indeed, remember what Mary Jane was saying about poor Georgina Burns.
Evet, Mary Jane'in zavallı Georgina Burns'le ilgili söylediklerini hatırlayın.
Yes, and his aunt, Georgina Thomason.
Ve teyzesi, Georgina Thomason.
Gorgeous Georgina, the traditional soldier's drag act.
Muhteşem Georgina, geleneksel zenne rolünde.
The fair Georgina.
Güzel Georgina.
How dare you tell me how I may or may not treat my beloved Georgina!
Sen ne cüretle, sevgili Georgine'ma nasıl davranıp, nasıl davranamayacağımı söylersin bana? !
Georgina?
Georgina mı?
If the general ever finds out that Gorgeous Georgina is, in fact, a strapping six-footer from the rough end of the trench, it could precipitate the fastest execution since someone said,
Eğer General, Muhteşem Georgina'nın aslında aşağı yukarı 1.90'lık güçlü kuvvetli biri olduğunu bir öğrenirse,
I'm in love with Georgina, Blackadder.
Georgina'ya aşığım Blackadder.
Just a few minutes ago Georgina arrived unexpectedly in my trench.
Bir kaç dakika önce Georgina, ansızın siperime geldi.
The Georgina Melchett Memorial Show.
Georgina Melchett Anısına Gösteri.
Oh no, Georgina was the only thing that made the show come alive.
Hayır olamaz, Georgina o gösteriye hayat veren yegane şeydi.
You'll never find another girl like Georgina by tomorrow.
Yarına kadar Georgina gibisini asla bulamazsınız.
Before we eat, Georgina, we must feed and water the animals.
Yemek yemeden önce, Georgina, hayvanları yedirip içirmeliyiz.
Roy! This is my wife, Georgina Spica.
Roy, bu benim karım Georgina Spica.
Georgina, I'll be as quick as I possibly can.
Georgina, olabildiğince çabuk olacağım.
Georgina, how many times have I told you?
Georgina, sana kaç kez söyledim?
Georgina can type them out.
Georgina da daktiloda yazar.
- Tell him, Georgina.
- Anlat ona Georgina.
Just copy Georgina. She knows how to do it.
Georgina'yı dinle, nasıl yapıldığını bilir.
And Georgie's my pleasure too, though in a more private kind of way than stuffing the mouth and feeding the sewers.
Ayrıca Georgina da benim zevkimdir, tabii özel anlamda. Ağzımı doldurup, lağımları beslemekten farklı.
In future, I want my napkins folded at home, Georgina.
Artık peçetelerimin evde katlanmasını istiyorum, Georgina.
Georgina!
Georgina!

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]