English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ G ] / Good to see you again

Good to see you again translate Turkish

1,591 parallel translation
It's good to see you again.
Seni tekrar görmek güzel.
- Yes, good to see you again.
Senin yeniden görmek güzel.
Good to see you again.
Seni tekrar görmek güzel.
- It's good to see you again, Ryan.
- Seni tekrar görmek güzel Ryan.
It's good to see you again.
Seni yeniden görmek güzel.
It's good to see you again, Colonel.
Seni tekrar görmek güzel Yarbay.
- Good to see you again. - Good to see you, too.
- Seni tekrar görmek güzeldi.
Good to see you again!
Tekrar seni gördüğüme sevindim!
Good to see you again. Please come in.
Seni tekrar gördüğüme sevindim.
Man, it's so good to see you again.
Dostum, seni yeniden görmek güzel.
Good to see you again.
Seni tekrar gördüğüme sevindim.
Good to see you again.
Tekrar görüştüğümüze sevindim.
It's good to see you again, McGee.
Seni tekrar görmek güzel McGee.
Oh, good to see you again, boy.
Seni tekrar görmek güzel, evlat.
It's good to see you again, Kyle.
Seni tekrardan görmek güzel, Kyle.
Good to see you again, sir.
Sizi tekrar görmek güzel efendim.
It is so good to see you again.
Seni tekrar görmek harika.
Good to see you again, Tami.
Seni tekrar gördüğüme sevindim, Tami.
It's very good to see you again.
Sizi tekrar görmek güzeldi.
So good to see you again, Jack.
Seni tekrar görmek güzel, Jack.
Oh, my goodness! It's good to see you again, brother.
Seni tekrar görmek güzel ahbap.
Ew. Good to see you again.
Seni tekrar görmek güzel.
It's good to see you again, Professor.
Profesör, sizi tekrar görmek ne güzel.
Hey, Jack, good to see you again.
Hey, Jack, seni tekrar görmek güzel.
it's good to see you again.
Seni tekrar görmek güzel.
Good to see you again, man.
Seni tekrar görmek güzel, ahbap.
It was so good to see you again, Elizabeth.
Seni tekrar görmek gerçekten güzeldi, Elizabeth.
It's so good to see you again.
Seni tekrar görmek güzel.
It's so good to see you again.
Seni yeniden görmek güzel.
Tyra, it's good to see you again.
Tyra, seni tekrar görmek güzeldi.
Good to see you again, Agent Casey.
Sizi tekrar görmek ne güzel Ajan Casey.
- Good to see you again, Connie.
Seni tekrar gördüğüme memnun oldum, Connie. Ben de.
Good to see you again, sandra.
Seni yeniden görmek güzel Sandra
Good to see you again.
Sizi tekrar görmek güzel.
Good to see you again, too, chief johnson.Sorry to interrupt.
Böldüğümüz için üzgünüz ama FBI'n Bay Scott'la hemen konuşması gerekiyor.
IT'S GOOD TO SEE YOU AGAIN, HANS.
Seni tekrar görmek güzel, hans.
IT WAS GOOD TO SEE YOU AGAIN, HANS.
Seni yeniden görmek güzeldi, hans.
- Good to see you again, Jonas.
- Seni yeniden görmek güzel Jonas.
Uh, it's good to see you again, sir.
Sizi tekrar gördüğüme memnun oldum efendim.
It's good to see you again.
Sizi tekrar görmek güzel.
Good to see you again.
Seni yeniden görmek güzel.
It's a good thing you'll never have to see him again.
Bu iyi bir şey bir daha onu görmeyeceksin.
- You never know where life leads you, and you never know when you're going to see somebody again, and I really wanted Mumi to see that I turned out good.
- Hayatın seni nereye götüreceğini asla bilemiyorsun, ve birini ne zaman göreceğini de öyle... Ve annemin, işleri nasıl toparladığımı cidden görmesini istedim.
Drew's a good man, and you need to back off, or you're not going to see Parker again, I swear.
Drew iyi bir adam. Ya uzak durursun ya da yemin ederim Parker'ı bir daha göremezsin.
Good to see you on your feet again, Jim.
Seni tekrar ayakta görmek güzel, Jim.
It's good to see you all again.
nbsp Hepinizi yeniden görmek güzel.
it's good to see you smile again.
Seni tekrardan gülerken görmek güzel.
It's good to see you again.
Harika!
It's good to see you smile again.
Seni yeniden gülümserken görmek güzel.
Anyway, it was good to see you two again.
Herneyse, ikinizi tekrar görmek güzeldi.
It's good to, uh... see you again.
Sizi yeniden görmek...

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com