English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ N ] / Nope

Nope translate Turkish

12,195 parallel translation
Nope.
- Yok.
Nope, it's 14.
Hayır 14.
Nope.
Öğrenmiyor.
You got any idea why you were targeted? Nope.
- Neden hedef alınmış olduğuna dair bir fikrin var mı?
- Nope.
- Hayır.
Nope, not yet.
Hayır, daha değil.
Nope.
Hayır.
Nope.
- Hayır.
- Nope. What if you were passing information to the Resistance without even knowing it, being the trusting husband that you are?
Ya güvenilir koca rolünü oynayarak haberin bile olmadan Direnişe bilgi sızdırıyorsan?
- Nope.
- Olmaz.
Nope, today we're off.
Yo, bugün yokmuş.
- Nope, it's Horse Girl!
- Hayır, bu Atlı Kız!
Nope, this is the right place.
Hayır, doğru adres.
You're making me your deputy? Nope.
- Beni şerif yardımcısı mı yapıyorsunuz?
Does it matter? Nope.
Etmez.
Nope, just heard a lot about this guy.
Hayır. Bu adamla ilgili çok şey duydum.
Nope. Dead end.
Çıkmaza girdik.
Nope, I turned you down cold.
Hayır. Seni reddettim.
Nope.
Değilim.
- You know what? - Nope. Yeah, get on top of this.
- Üstüne çıkayım ben.
- No? - Nope,'cause I'm the farmer. Mnh-mnh.
- Olmaz çünkü çiftçiyim.
Nope.
Alkolik misin? - Hayır.
Nope, not you.
Hayır. Sen değil.
Nope. Nothing here.
Burada bir şey yok.
Is Helen not coming? Nope.
Helen gelmeyecek mi?
Mm-hmm. Nope, not starting that fetish.
Olmaz, yeni fetişim bu olmayacak.
Nope, five.
Hayır, beş.
Nope. Yeah, I manage.
Yok ya, hallediyorum.
Nope, not working.
Yok, olmadı böyle.
Nope. Not if you're thinking about god.
Tanrı'yı düşünüyorsan olmaz.
From--or--nope, i broke it.
hayır bozdum. Hayır.
Nope. Yep. That can't be right.
Bu doğru olamaz.
Nope, it's not gonna work.
Yok, olmaz bu.
Uh, nope, nothing that looks like it could be him.
Hayır, bu şey onu etkilememiş gibi görünüyor.
- Nope.
- Tamam.
- Nope. Try again.
Tekrar dene.
- ( beep ) - Nope.
- Olmadı.
Nope.
Hayır. Partnerin olmaya çalışıyorum.
Nope.
Yok.
- Nope, we're done here.
- Hayır burda işimiz bitti.
Nope, there's no way I'm taking the pill.
Başka yolu yok, ben programa katılacağım.
- Nope. You?
- Hayır, senin?
Nope, because I didn't feel like letting you get murdered tonight.
Hayır, çünkü bu gece cinayete kurban gitmeni istemedim.
- Nope.
- Evet.
He wants to do the lightning toss. Nope.
- Yıldırım fırlatmak istiyor!
- Nope.
Hadi!
- Nope.
Annenin meyve suyu.
Nope.
- Olmaz.
Nope.
Bu değil.
Oh, yea... nope.
Hayır.
Nope.
Hayır!

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com