English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ S ] / Shots fired

Shots fired translate Turkish

1,300 parallel translation
Signal 13, report of shots fired, Pennsylvania and Gold.
Kod 13, ateşli silah ihbarı, Pennsylvania ve Gold.
Called in as shots fired.
Silahları duyunca aramış.
Two weeks ago, we got a shots fired report on two kids, 14 years old, a couple of 8-1s.
2 hafta önce 2 çocuğa ateş edildiği ihbarı aldık. 14 yaşında iki "81'li".
Shots firedl He fired shots at usl
Ateş edildi! Bize ateş ediyor!
Shots fired, Twilight Motel.
Ateş açıldı, Twilight Motel.
Copy that, all units its initiate shots fired at Twilight Motel
Anlaşıldı. Twilight Motel'de çatışma var
Shots fired.
Ateş ediliyor.
- Shots fired.
- Ateş edildi.
Shots fired! Shots fired!
Ateş açıldı, ateş açıldı!
10-13, shots fired next door to the soho regency.
1013, Soho Regency'nin yan binasında silah ateşlendi.
Shots fired.
Ateş edilmiş.
Shots fired from inside.
Bir rehine vuruldu.
Shots fired, code 3.
Silah atılmış, kod 3.
Uh, neighbor reported shots fired around 4 : 40.
Komşulardan biri 4 : 40 sularında bir el ateş edildiğini söyledi.
OFFICER NEEDS HELP. SHOTS FIRED.
Ateş edildi.
400 South, Santa Fe. Shots fired.
- Ona yardım et!
Had shots fired.
Üzerimize ateş açıldı.
- Shots fired.
- Saldırıya uğradık.
We've got shots fired.
Ateş açıldı. Destek gönderin.
Shots fired, lock it down.
Ateş ediliyor. Kontrol edin.
Shots fired.
Ateş edildi.
DON : Shots fired.
Ateş edildi.
Shots fired in the underdeck.
Güvertenin altından ateş edildi.
Repeat, shots fired.
Tekrar ediyorum, ateş edildi.
There have been shots fired.
Birkaç el ateş edildi.
That's four shots fired.
Hiç iz yok. Dört el ateş edilmiş.
That is correct. 41 shots fired.
İhbar doğrulandı, silahlı çatışma.
Shots fired.
Silahlı çatışma, tehlikeli durum.
Shots fired!
Silah sesi!
We just got a call of "shots fired" from 23 Park Place.
23 Park Place'den silah sesi duyumu aldık.
We heard shots fired. Was anyone injured?
Ateş edildiğini duyduk Kimse yaralandı mı?
Possible shots fired.
Ateş edilmiş olması ihtimali var.
- Did she say shots fired?
- Ateş mi edildi dediler?
Which is consistent with two shots being fired at you and Marisol.
Bu da sana ve Marisol'a atılan iki el ateş ile tutarlı bir durum oluşturuyor.
The Secret Service believed initially that the shots had been fired from within the rope line... but all the guests had been searched.
Gizli Servis başta buluşma alanından ateş açıldığını düşünmüştü. Ancak tüm davetliler aranmıştı.
We determined that the shots were fired from the 20th floor of 422 North Park.
422, North Park'ın 20. katından ateş edildiğini belirledik.
Harper's ribs and sternum were practically obliterated by the two shots to his torso. Zack, Booth got fired.
Gördüğün üzere Harper'ın kaburgaları ve göğüs kemiği göğsüne gelen iki kurşunla parçalanmış.
I'd say all three shots were fired in less than a second.
Ateş edilen üç kurşun da, bir saniyenin altında bir sürede ateş edilmiş.
We just got a shots-fired call.
Bir yerde ateş edilmiş.
I COULD HAVE SWORN IT WAS FIVE. 21 SHOTS WERE FIRED, LASTING 4.3 SECONDS.
Geçen 4.3 saniyede 21 bir el ateş edildi.
Shots fired?
- Ateş mi edildi?
The shots were fired from over there.
Şuradan ateş edildi.
You see, he got all riled up when you men fired those shots at his feet.
Ayaklarına ateş ettiğiniz zaman biraz sinirlenmiş.
You could've got closer. You could've fired more shots.
Daha yakınına varıp daha çok ateş edebilirdin.
Attention all units, shots have been fired at the World Criminal Court building.
Tüm ekiplerin dikkatine, Uluslararası Suçlarla Mücadele binasında ateş edildi.
" Ten shots were fired.
10 el ateş edildi.
- Shots were fired from over there.
- Şu taraftan ateş edildi.
Shots are fired!
Ateş açıldı!
Shots fired, officer down,
Ateş edildi, Memur vuruldu, 6 dan 97 ye geçişe,
Three shots were fired, then he disappeared.
Üç el ateş edildi, sonra o ortadan kayboldu.
Yes, we were in the morning room when the shots were fired.
Ateş edilmeye başlandığında ikimiz de oturma odasındaydık.
fired 184
shots 161

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]