English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ T ] / Today is a new day

Today is a new day translate Turkish

27 parallel translation
Today is a new day, an opportunity to do something with yourself.
Bu gün yeni bir gün, yeni bir şeyler yapmamız için bir fırsat.
Today is a new day.
Bugün yeni bir gün.
Well... today is a new day.
- Bu yeni bir gün değil.
Today is a new day, and I hope we can all put the past behind us.
Bugün yeni bir gün. Geçmişi arkamızda bırakalım.
Well, today is a new day, and lucky for you, today, I like children.
Bugün yeni bir gün ve şansınıza, bugün, çocuklardan hoşlanıyorum.
- Today is a new day.
- Bugün, yeni bir gün.
Today is a new day, and we're all equal in Red's magic restaurant.
Bugün yeni bir gün ve Red'in büyülü lokantasında hepimiz eşitiz.
Today is a new day, with a visit from Herod and his wife.
Bugün yeni bir gün. Herod ve eşi ziyarete geliyor.
Today is a new day, and I want you to know... I love this town.
Bugün yeni bir gün ve şunu bilin ki bu kasabayı seviyorum.
Young pupils of our French schools, the reason I wanted to speak to you today on this day as you begin a new school year, is that it's important for you to know that I am counting on you to help me rebuild our country, France.
Fransız okullarımızın genç talebeleri sizinle bugün konuşmamın sebebi bugün yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken ülkemizi, Fransa'yı tekrar inşa etmede size güvendiğimi bilmenizin ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum.
Today is day one of a brand-new world.
Bugün yepyeni bir dünyanın yepyeni bir günü.
Today, is a big day, her first day at a new school
Bugün büyük bir gün. Yeni okulundaki ilk günü.
Today is a truly new and meaningful day
Bu gün gerçekten de yeni ve anlamlı bir gün.
We know this much - - That every day, including today, Is a new beginning.
Şunu biliyoruz ki bugün dahil her gün yeni bir başlangıç.
Today is the first day of a new world that is much harder to live in, less certain, more lonely.
Bugün, yaşanabilirliğin daha da zorlaştığı dünyamızın ilk günü. Daha az mutlak, çok daha yalnız bir dünya.
My dad always says every day is a new day, so today I'm gonna be confident, strong, and nothing will knock me off my game.
Babam, her günün yeni bir gün olduğunu söyler. Ben de bugün, kendimden emin ve güçlü biri olacağım. Ve hiçbir şey moralimi bozamayacak!
Guess today is such a special day for her because of her new boyfriend.
Bugün onun için çok özel olmalı çünkü yeni erkek arkadaşı var.
Today is a brand new day.
Yeni bir gün.
Today is the last day of the Cambodian New Year, Loeung Sakk, a day of repentance for wrongdoing.
Bugün Kamboçya yılbaşının son günü yani Loeung Sakk, yaptıkları kötülükten pişmanlık duyma günü.
Today is the last day of the ski season, and next year we're gonna get a new lift with heating for...
Bugün kayak sezonunun son günü, Ve gelecek sene yeni bir asansör alacağız Isıtma ile...
The point is, today's a new day.
Sonuç olarak bugün yeni bir gün.
Today is not the day a nuclear bomb goes off in New York City.
New York'ta bomba patlayacak gün bugün değil.
Today is a happy day when a new town head has come.
Bugün yeni valimizin gelişi dolayısı ile oldukça kıvanç dolu bir gün.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com