English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ T ] / Today is not a good day

Today is not a good day translate Turkish

27 parallel translation
Today is not a good day to threaten me, ma'am.
Bugün beni tehdit etmek için iyi bir gün değil Bayan.
- Today is not a good day.
Bugün güzel bir gün değil.
- Mr. Mullen, today is not a good day.
Ağrım on üstünden on. İyi bir gün değil Bay Mullen.
Oh, honey, today is not a good day.
Hayatım, bugün iyi bir gün değil.
All right, today is not a good day for you to be needing a fix.
Tamam, bugün şırınga için iyi bir gün değil.
Today is not a good day.
Bu gece olmaz.
Today is not a good day for a sales contest.
Bugün satış yarışması için çokda iyi bir gün değil.
Today is NOT a good day to die!
Bugün ölmek için güzel bir gün değil.
Today is not a good day to die!
Bugün ölmek için güzel bir gün değil.
Whatever it is, Smith, today is not a good day to ask for favors.
Her ne ise Smith, bu gün iyilik istemek için hiç de güzel bir gün değil.
Today is not a good day, and please continue addressing me as ms.Grayson.
Bugün, iyi bir gün değil ve lütfen bana Bayan Grayson olarak hitap etmeye devam et.
Because today is not a good day.
Çünkü bugün iyi bir gün değil.
Tommy, as much as I would love to relive intro to Spanish with you, today is not a good day.
Tommy, her ne kadar İspanyolca'yı seninle tekrar öğrenmek istesem de, bugün hiç iyi bir gün değil bunun için.
Today is not a good day to die.
Bugün ölmek için iyi bir gün değil.
Today is not a good day to run out of power.
Bataryasız kalmak için hiç iyi bir gün değil.
Today is not a good day.
Bugün iyi bir gün değil.
Today is not a good day.
- Bugün iyi bir gün değil.
According to Fengshui today today is not a good day for trade or marriage...
Fengshui'ye göre bugün- - Bugün iyi bir gün değil. Ticaret ya da evlilik için- -
I was thinking today is not a good day to go to the outlets.
Düşünüyordum da outlet mağazalarına gitmek için iyi bir gün değil.
Today is not a good day, Maia.
Bugün iyi bir gün değil Maia.
Mr. Solo's not exactly having a good day today, is he?
- Bay Solo'nun bugün iyi gününde olduğu söylenemez, değil mi?
Well, today is not really a good day for me.
Bugün benim için pek uygun değil.
Yeah well today is maybe not a good day
Evet, ama belki de bugün iyi bir gün değildir.
- and today is your lucky day. - Now is not a good time.
- Üstünde kilise falan, çok güzel.
Do you want to... is today not a good day?
Bugün uygun değil mi senin için?
Uh, today is not a good day.
Bugün güzel bir gün falan değil.
Perhaps today's not such a good day for business after all.
Belki bugün iş yapmak için o kadar da iyi bir gün değildir ne dersiniz?

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com