English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Functional

Functional translate Turkish

739 parallel translation
If you think art isn't functional, think in terms of history.
Eğer sanatın fonksiyonel olduğunu düşünmüyorsanız, tarihin dönemlerini düşünün.
A lot of pain in the head, no functional disorder.
Başta ağrı ve fonksiyonel bir bozukluğun olmaması.
And I see no functional advantage in a marvellous mouth.
Ve ağzımın harika olmasının hiçbir pratik yararını göremiyorum.
It's so functional for your purposes.
Herşey tam ihtiyacınıza göre.
Functional disorders ofthe higher nervous system.
Sinir sisteminde de fonksiyon bozulmaları var.
Be it ever so functional.
Çok fonksiyonel.
- It'll be functional at 0800 hours.
- Saat 8'de iş başında olacak.
Active and functional.
Fonksiyonel.
She must be a totally functional empath.
Duygu paylaşımı fonksiyonuna sahip.
It's meant to be functional.
Bir amacı olmalıydı tabi.
Mr. Scott, since the Enterprise is obviously functional, I suggest we return to our starting place at top warp speed. Aye, sir.
Enterprise açık bir şekilde çalıştığına göre, başlangıç noktamıza geri dönelim, maksimum Warp hızında.
We'll be back soon but we'll be gone long enough to form an accurate and functional escape.
Yakında döneriz. Ama döndüğümüzde bir kaçış planı yapmış olacağız.
We have very functional programs. Example.
Çok işlevsel programlarımız var.
I want you to put an unarmed reconnaissance Eagle on a functional launch pad.
Senden çalışan bir kalkış pistine silahsız bir Keşif Kartal'ı koymanı istiyorum.
Abner has worked for years in combinatorics and functional analysis.
Avner kombinatorik ve fonksiyonel analiz yıl çalıştı.
Oh, now that is functional!
Amma da işlevselmiş!
Houston, the suit is functional.
Houston, kıyafet düzgün çalışıyor.
Looks very functional.
Çok işlevsel görünüyor.
How long before we're functional?
Çalıştırmak ne kadar sürer?
There were no functional causes None.
Herhangi bir fonksiyon bozukluğu yoktu.
Master Luke, sir, it's so good to see you fully functional again.
Efendi Luke, sizi tekrar işler vaziyette görmek ne güzel.
Your Navy's phase of the operation can be functional within 30 days.
Donanmanızın operasyon aşaması 30 gün içinde işlevsel olabilir.
As I feared, sir - not functional.
- Korktuğum gibi, devre dışı.
Each an easily made, functional bomb.
Her biri, yapımı kolay, pratik bomba.
Laserbeak has informed me they are still functional.
Beni kandırdılar.
All systems are functional.
Bütün sistemler işler durumda.
All units functional.
Tüm birimler devrede.
- It's only half-full but it's functional.
- Yarısı dolu ama işe yarar.
Not functional.
İşlevsel tarafı yok.
I'm not functional, I look at people.
Yani, çok fonksiyonel değilim, insanlara sadece bakıyorum.
Guidance is functional.
Klavuz sistem çalışıyor.
Thrusters functional.
İticiler çalışıyor.
Fully functional?
Tamamen işlevsel mi?
Fully functional.
Tamamen işlevsel.
It's totally functional.
Tamamen çalışıyor.
You are fully functional?
Tam olarak işlevselsin değil mi?
I seem to have reached an odd... functional impasse.
Görünüşe göre çok garip bir... işlevsel kördüğüm geçirdim.
PEMS one and two functional.
FEB bir ve iki çalışıyor.
Your nephew is a functional illiterate.
Kuzeniniz uygulamada başarısız olacaktır.
All circuits functional.
Tüm devreler işlevsel.
Life-support system, engineering and propulsion appear functional.
Yaşam destek sistemleri, mühendislik ve motor sistemleri işlevsel görünüyor.
"Functional perimeters vary from manifestation to manifestation."
"İşlevsel çevreler tezahürden tezahüre değişir."
For us, it is a mundane and functional item.
Bizler için ise, dünyevi ve fonksiyonel bir unsur.
I'm confirming that Ziggy's data retrieval circuits are fully functional.
Ziggy'nin veri kurtarma devrelerinin tamamen işlevsel olduğunu onaylıyorum.
Functional.
İşlevsel.
I'm sure the system's functional.
Sistemin faal olduğuna eminim.
A low-yield phaser, non-functional, near the front-room individual.
Düşük verimli fazer, çalışmıyor, ön odadaki kişinin yanında.
All systems seem functional, sir.
Tüm sistemler faal efendim.
He Still Looks Functional To Me.
- Bana, hâlâ iş görür gibi geliyor.
The main deflector is functional again.
Ana yön saptırıcı tekrar çalışıyor.
- Energon cubes still functional.
Daima!

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com