English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Functioning

Functioning translate Turkish

1,132 parallel translation
May I say your attempt to hold us at bay with a non-functioning weapon was an act of unmitigated gall.
Çalışmayan bir silahla bizi dışarıda tutmaya çalışmanızın, tam anlamıyla... bir cesaret örneği olduğunu söyleyebilir miyim?
All systems functioning within normal specifications.
Tüm sistemler normal sınırlarda işliyor.
The holographic generator is functioning.
Holografik jeneratör çalışıyor.
I am the world's first fully-functioning homicidal artist.
Dünyanın ilk tam teçhizatlı öldürmeye meyilli sanatçısıyım.
Diseases seriously impair the proper functioning of human beings.
Hastalıklar insanların düzgün çalışmasına ciddi biçimde zarar verir.
I'm dead, but I'm still functioning.
Ölüyüm ama hala işlevlerim devam ediyor.
We've become a fully functioning family unit.
Tamamen çalışan bir aile olduk.
Ship and crew functioning normally.
Gemi ve mürettebatı normal işlemekte Kaptan.
You were not functioning properly.
Düzgün çalışmıyordun.
A couple of hours ago, I realized that my body was no longer functioning properly.
Birkaç saat önce, bedenimin artık düzgün işlemediğini fark ettim.
Not functioning either.
O da çalışmıyor.
Is your navigational system functioning? Negative.
Seyrüsefer sisteminiz çalışıyor mu?
Propulsion appears to employ a gaseous-core fission reactor but it is not functioning.
Belirsiz. İtici gücünü gaz-çekirdekli bir fisyon reaktörü sağlıyor ama çalışır durumda değil.
But while these Borg implants are functioning, I can't separate the man from the machine.
Ama Borg cihazları çalıştığı müddetçe, insanı makinadan ayırmama imkan yok.
Sensors are functioning.
Algılayıcılar çalışıyor.
Mr. La Forge, if your engines are functioning we'll attempt to break free.
Bay La Forge, eğer motorlarınız çalışıyorsa kurtulmaya çalışacağız.
I am functioning within normal parameters.
Normal limitlerde işlev görmekteyim.
To make another functioning, sentient android. To make another Data.
Bir başka faal, duyguları olan bir android, bir başka Data yaratmak.
I am functioning within normal...
Normal göstergeler dahil...
Computer target-lock not functioning.
Bilgisayarın hedef saptaması işlemiyor.
Your neurofibrowaves are functioning almost normally again.
Nörofiber dalgalarınız neredeyse normal işliyor.
So you're saying that, if the car is hit from the rear, when the left-turn signal is functioning, itjust might blow up.
Yani, arabanın sol sinyali yanarken, arkadan arabaya çarpılırsa, patlayabilir.
I feel the universe functioning perfectly, but I'm still perfectly locked inside myself.
Evrenin mükemmel işleyişini hissediyorum ama hala mükemmel bir şekilde kendi içime hapsolmuş vaziyetteyim.
The Knight 4000's heading into first-time combat, and you can't tell me if it's functioning properly?
Knight 4000 ilk çıktığı mücâdelenin başına geçiyor,... ve bana tam olarak çalışmadığını mı söylüyorsunuz?
His motor skills aren't functioning properly.
Kas becerileri yeterli faaliyette değil.
If the gravitational unit was not functioning, how could these men be walking?
Yerçekimi ünitesi çalışmıyorsa, bu adamlar nasıl yürüyebildiler.
The backups are not functioning.
Neden yedekler çalışmıyor?
All systems functioning within normal parameters.
Tüm sistemler normal parametre sınırlarında işliyor.
The auto-sequencers were functioning normally.
Hiçbir yedek sistem etkinleşmemiş ve otomatik sıralayıcıların hepsi normal işliyormuş.
Life-support is functioning.
Yaşam desteği çalışıyor.
They do not seem to be functioning at all.
Çalışmıyorlar efendim.
Atmosphere fabrication functioning at 60 %...
Atmosfer üretimi 60 % düzeyinde çalışmakta...
Two levels functioning.
İki seviye faal durumda.
And did you find her to be suffering from any illness that would impair her normal functioning?
Onda, normal fonksiyonlarını aksaklığa uğratacak herhangi bir rahatsızlık tespit ettiniz mi?
What keeps the media functioning is not the audience. They make money from their advertisers, and remember, we're talking about the elite media, so they're trying to sell a good product, a product which raises advertising rates.
- Beş yüz belki altı yüz imza toplanması ki bunların çoğu akademik, bilim insanları.
Well, the paths are functioning normally.
Yörüngeleri normal çalışıyor.
The holodeck's safeguards are not functioning.
Sanal Güverte'nin güvenlik önlemleri çalışmıyor.
The data banks that identify who I am are not functioning.
Kim olduğumu gösteren veri bankaları çalışmıyor.
Right now, Worf is alive and functioning.
Şu anda, Worf hayatta ve faal.
I am functioning within established parameters.
Normal parametreler dahilinde işlev gösteriyorum.
Transfer circuits are functioning properly.
Nakil devreleri düzgün çalışıyor.
The fire-suppression apparatus is not functioning.
Yangın söndürme aygıtı çalışmıyor.
Life support is still functioning on minimal levels.
Hayat destekleri hala minimum değerlerde çalışıyor.
It isn't functioning any longer.
Artık çalışmıyor. İçinde bunu bulduk.
The energy buffer is functioning.
Enerji tampon koruması faal.
Repairs to the particle fountain seem to have succeeded and it is now functioning smoothly.
Parçacık kaynağının tamiri başarılı olmuş gözüküyor ve şu anda düzgün olarak çalışıyor.
The command pathways are functioning normally.
Kumanda şemaları normal çalışıyor.
Polarizer circuits are functioning.
Kutuplaşma devreleri çalışıyor.
We know the immune system stops functioning completely.
Bağışıklık sisteminin çalışmayı toptan durdurduğunu biliyoruz.
The hydraulics aren't functioning.
Hidrolikler çalışmıyor.
Sensors are functioning normally.
Algılayıcılar normal çalışıyor.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com