English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / I don't care anymore

I don't care anymore translate Turkish

514 parallel translation
I don't care about Eva anymore.
EVA artık daha fazla umurumda değil.
You know, frankly, I don't really care anymore, you know?
Açıkçası artık umurumda değil.
I don't care anymore.
Artık hiç umurumda değil.
I don't care anymore.
Artık umurumda değil. Selam tatlım.
I don't care anymore.
Artık hiçbir şey umurumda değil.
But I don't care much for that sort of thing anymore.
Ama artık bu tür şeyleri umursamıyorum.
And I won't let him love me anymore... because I don't care.
Artık onun beni sevmesine izin vermem çünkü umurumda değil.
I don't care because I just don't care about him anymore.
Artık umurumda değil çünkü artık onu umursamıyorum.
I give it up. I don't care anymore.
Artık umurumda değil.
I don't care about Bunbury anymore.
Bunbury umurumda değil artık.
I don't seem to care about anything anymore.
Artık hiç bir şey umurumda değil.
I can't tell anymore whether you're lying or not and I don't care, because it's finished.
Yalan söyleyip söylemediğini artık söylemeyeceğim ve umurumda da değil çünkü bitti. Ciddi değilsin, Jeff.
Now that I'm taken care of, you don't have to feel responsible for me anymore.
Şimdi sorumluluğu alıyorum, benim için kendini sorumlu hissetmene gerek yok.
Well, I don't care whether you care anymore.
Umurunda olup olmaması umurumda değil.
The Dragoons is crumbling, but I don't care anymore.
Dragoonlar dağılıyor. Ancak artık umurumda değil.
Celia, I don't care much anymore, one way or the other.
Celia, şöyle ya da böyle artık fazla umursamıyorum.
I don't care anymore.
Artık umurumda değil.
I don't care anymore about me.
Artık kendimi umursamıyorum.
I don't even care about Ben Nicholson anymore.
Artık Ben Nicholson'a eskisi kadar aldırmıyorum.
I don't care about the war anymore. I care about Roy!
Artık savaş değil, Roy umurumda!
I don't care about anyone anymore.
Artık önemli değil.
I don't care to see him anymore.
Artık onu görmeme gerek kalmadı.
I don't care, I'm not hungry anymore.
Umurumda değil, tıka basa doydum.
I don't care anymore!
Daire umurumda değil artık.
You see, Tony, I don't care anymore.
Anlıyorsun ya Tony, artık umurumda değilsin.
I don't care one damn about anything anymore.
Seninle ilgili bir şey bile zerre umurumda değil!
Since they tried to kill the Fuhrer, I don't care about generals anymore.
Fuhrer'i öldürmeye kalkıştıklarından beri generaller umurumda değil.
I've never understood you, and I don't even care anymore.
Neyin peşinde olduğunu da bilmiyorum... Artık seni sevmiyorum genç.
- I don't care to discuss it anymore.
- Artık bundan bahsetmek istemiyorum.
I don't care anymore.
- Hiçbir şey umurumda değil artık!
I don't care anymore.
Umurumda değil artık.
I really don't care anymore.
Neden?
I don't care to live anymore.
Yaşayıp yaşamamak umurumda değil artık.
I don't care what they say anymore.
Artık söylenenler umurumda değil.
I don't know and I don't care anymore.
Bilmiyorum ve artık umurumda da değil.
- Yes, but I don't care anymore, dad.
Motorsiklet artık enterasan gelmiyor.
Well if you don't care, I just won't talk about it anymore!
Umurunda değilse, bir daha konuşmam seninle.
You know... fact is... I don't care anymore.
Biliyor musun doğrusu artık umurumda bile değil.
I don't care anymore!
Umurumda değil artık!
I don't care about dresses anymore, besides, I want you to be happy.
Ben artık elbiseleri önemsemiyorum, hem senin mutlu olmanı istiyorum.
I don't care if you don't think I'm beautiful anymore.
Artık beni güzel bulmamana aldırmıyorum.
But I don't care anymore, you know.
Fakat artık hiç umurumda değil.
Sometimes, I don't know... I just get so sick of everything, I'm not sure I care anymore.
Bazen, bilemiyorum herşeyden öyle bıkıyorum ki.
I don't care about you anymore
Artık umrumda değilsin
I just don't care anymore if nothing makes sense.
Bir şeyin anlamlı olup olmadığını umursamıyorum artık.
- I don't care! I don't care anymore.
Umurumda değil.
I don't care about Kramer anymore.
Artık Kramer'ı umursamıyorum.
I don't care anymore about school senior vice president.
Kıdemli başkan yardımcısı artık umurumda değil.
I don't care anymore!
Daha fazlasını yapamam!
Banbou, I don't care about your prestige anymore.
Banbou, nüfuzlu olman umurumda değil artık.
I don't care anymore.
Umurumda değil.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com