English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / I don't understand the question

I don't understand the question translate Turkish

83 parallel translation
I don't understand the question.
Sorunuzu anlamadım.
- I don't understand the question.
- Sorunuzu anlayamadım.
- I don't understand the question, sir.
- Sorunuzu anlayamadım, efendim.
I don't understand the question.
Soruyu anlamadım.
- I don't understand the question.
- Bu soruyu anlayamıyorum.
Maybe I don't understand the question.
Belkide sorunu anlayamıyorum.
Excuse me, sir? I don't understand the question.
Affedersiniz, efendim ama soruyu anlamadım.
I don't understand the point of the question.
Sorunun amacını anlamadım.
I don't understand the relevance of the question.
Bu sorunun konuyla ilgisini anlayamadım.
I don't understand the question.
Soruyu anlayamadım.
If you don't understand the question let me know, and I'll try to be more clear.
Eğer soruyu anlamazsan bana söyle, daha açık olmaya çalışayım.
- I don't understand the question.
- Soruyu anlamadım.
I don't understand the question,
Soruyu anlamadım.
But we don't fully understand it, so I posed the question :
Ama tam olarak anlamıyoruz. Ben de soruyu sordum :
- I don't understand the question, and I won't respond to it.
Soruyu anlamadım ve cevap vermeyeceğim.
I don't understand the question.
- Soruyu anlamadım.
I can understand how the question would surprise you. I don't quite get how it would confuse you.
Sorumun seni şaşırtmasını anlıyorum ama kafanı karıştırmasını anlamıyorum.
- I don't understand the question.
- Soruyu anlamıyorum.
To be frank, I don't understand the question.
Yoksa öyle rasgele bir yere gömsek de olur mu? .
I don't understand the question.
Sorunu anlamadım.
I don't understand the question.
- Soruyu anlamıyorum.
I... don't understand the question.
Sorunu anlamadım.
Yeah. Well, Eric, I don't think I understand the question.
Soruyu anladığımı söyleyemem, Eric.
Baby, I don't even understand the question.
Bebeğim, soruyu anlamıyorum bile.
i don't understand the question.
Soruyu anlamadım.
I don't understand the question.
Soruyu anlamadım hanımefendi.
I don't understand the question.
Sorunu duyamadım?
I don't understand the question.
I don't understand soru.
- I don't understand the question.
- Bu soruyu anlamadım.
Ma'am, I-I don't understand the question.
Soruyu anlamadım efendim.
Sorry, I don't understand the question.
Pardon, soruyu anlamadım.
I'm sorry, I don't understand the question.
Pardon, soruyu anlayamadım.
I guess I don't understand the question.
Sanırım soruyu anlamadım.
L-I don't understand the question, Sir!
Sorduğunuz soruyu anlamadım!
I don't think I understand the question.
Sanırım soruyu anlamadım.
I don't understand the question.
Soruyu anlamadım. Biraz daha anlatabilir misin?
I don't understand the question.
- Sorunuzu anlayamadım.
I don't understand the question, sir.
Soruyu anlamadım, efendim.
I'm afraid I don't understand the question.
Korkarım ki soruyu anlayamadım.
I don't understand the question.
Soruyu anlamadim.
- I don't understand the question.
- Hata.
I don't understand the question.
Soruyu anlamadin.
I'm sorry, Joe. I'm afraid I don't understand the question.
Kusura bakma Joe, maalesef soruyu anlamadım.
I'm afraid I don't understand the question.
Korkarım ki soruyu anlamadım.
I'm afraid I don't understand the question. Ah...
Maalesef soruyu anlamadim.
I... don't understand the question.
Soruyu anlamadım.
Sorry, I don't think I understand the question.
Üzgünüm, sanırım sorunuzu anlamadım.
- I don't understand the question.
Soruyu anlamadım.
I... I don't think I understand the question.
Soruyu anlamadım.
I guess I don't really understand the question.
Sanırım soruyu tam olarak anlamadım.
I'm afraid I don't understand the question.
Galiba soruyu anlamadım.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com