English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / Ines

Ines translate Turkish

207 parallel translation
- Good luck, Ines
- Yolun açık olsun, Inès.
The boss His favorite is Ines, a gypsy
Büyük patron yani.. Gözdesi Inès'tir, bir çingene.
No, Ines, Algiers bores me
Hayır, Inès, Cezayirliler beni sıkıyor.
Ines morning, noon and night
Sabah Inès, öğlen Inès, akşam Inès.
She's as different from Ines as a phonograph from a wireless
Inès'le aralarında bir gramofonla radyonunki kadar fark var.
Ines, go get Pierrot at 1 2 Trough St
Inès, 12 Oluk Sokak'a git ve Pierrot'u bul.
I'd rather not be at Ines's She'd only ask questions
Inès'ten uzak kalmak daha iyi. Başımın etini yer yoksa.
You'll have to console Ines
Tania, senin Inès'i teselli etmen gerekecek.
- Not waiting for Ines?
- Inès'i beklemeyecek misin?
- No, at Ines's, she's very sick.
- Hayır, Ines'in evinde. Çok hasta.
Madam, Ines is dead.
Ines öldü.
COAL M INES, THAT'S WHAT'S IN SCRANTON, PENNSYLVANIA.
Scranton, Pennsylvania'da onlardan var.
NICE, LOVELY, BEAUTIFUL COAL M INES.
Güzel, hoş, sevimli kömür madenleri.
- Philip Allan, Michel-Ines Mann.
- Philip Allan, Michelin'in kocası..
Tell me, dear Ines : is that the gardener's shed I saw on the left?
- Söyleyin sevgili İnes, yolda gelirken sol tarafta gördüğüm, bir bahçıvan kulübesi, öyle değil mi?
- Ines?
- İnes!
When we're out, beware of strangers.
İnes, biz evde yokken eve yabancıları sokmayın.
Ines, you may serve dinner.
İnes! Servis yapabilirsiniz.
Ines, answer the door.
- İnes, kapıya bakın lütfen.
Well, Ines, how's your fiancé?
- Merhaba İnes, nişanlınızla nasıl gidiyor?
Donna Ines!
- Dona Inese
What are you saying, Donna Ines?
Niçin öyle dediniz. Bayan. Inese?
Well, when you wish, Donna Ines.
Peki, ne zaman bayan Agnes'in mağzasına uğrayabilirsiniz.
Donna Ines, please, take care of the kids.
- Bayan Carla, Kendinize iyi bakın, olur mu?
Can you arrange for it to be picked up, Ines?
Sen gelip alabilir misin, Ines?
- Oh, Ines, I'm so happy.
- Ines, ne kadar mutluyum bilemezsin.
And Ines would have bought one long ago.
Ines de şimdiye çoktan bir tane satın alırdı.
Vincent maybe, or Ines?
Vincent, Ines?
I slept with Ines.
Ines ile yatmıştım.
Did you have a good time with me, Ines?
Benimle hoş vakit geçirdin mi, Ines?
- Tell her it's true, Ines.
- Ona doğru olduğunu, Ines.
The mezzo Valegnani and the ever so nice Ines Ruffo Salitin
Mezzo valegnani ve hoş ines ruffo salitin.
Ines, come on, get your bearings back!
Ines, haydi duruşuna dön!
And Ines, where's Ines?
Ya ines, ines nerede?
Uoy-evol-l-tub.
Muroyives ines ama.
Ines arrived.
Ines geldi.
She loved playing with Ines.
Ines ile oynamayı severdi.
It was all so hard finding an apartment looking after Ines taking her to Pablo and having to see him...
Her şey çok zordu bir ev bulmak Ines'e bakmak onu Pablo'ya götürüp, görüştürmek...
Which is why you, Agnes, thank you and how to make me see things.
Çok haklısın Ines, bazı şeyleri görmemi sağladığın için teşekkürler.
Inés te manda a very special greeting.
- Ines size en içten selamlarını gönderdi.
What a beautiful Inés.
Çok iyi Ines.
- You can take my umbrella.
- Benim şemsiyemi alabilirsin. - Ines.
- Ines... maybe I should take a taxi hospital, if you think
Senin için de uygunsa hastaneye taksiyle gidebilir miyim?
"Ines, a Secretary", 10 : 30 A.M.
"Bakan Ines" Sabah 10 : 30'da.
Ines, get me a towel. I must dry it for her.
Inés, bana bir havlu getir.
This is Ines.
- Bu Inés. - Selam.
You were, beautiful Inês, laid to rest Reaping sweet fruit from your years, s
Sen güzel Ines, arkana yaslanmış Yılların meyvelerini hasat ediyordun
Mariano, book me a flight to Beijingn. in the name of Inês Pim.
Mariano, Ines Pim adına Pekin'e bir kişilik yer ayırt.
Ines.
- İnes.
Thanks once again for everything, Donna Ines.
Herşey için çok teşekkür ederiz Dona Ines.
Inés, give me a cigarette.
Inés, bir sigara versene.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com