English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / Is there anything i can do

Is there anything i can do translate Turkish

1,184 parallel translation
- IS THERE ANYTHING I CAN DO?
- Yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do for you?
senin için yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do?
Ben bir şey yapabilir miyim?
Is there anything I can do for you?
Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do to avoid coming back here?
Buraya bir daha dönmemek için yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do for you?
Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?
Alkar, is there anything I can do?
Alkar, yapabileceğim herhangi birşey var mı?
Is there anything I can do?
Yapabileceğim herhangi bir şey var mı?
Is there anything I can do to help?
Yardımcı olabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do?
Yapabileceğim birşey var mı?
Is there anything I can do for you today?
Bugün senin için yapabileceğim birşey var mı?
Is there anything I can do to help you?
Senin için yapabileceğim birşey var mı?
is there anything I can do for you?
Senin için yapabileceğim birşey var mı?
is there anything I can do to help?
Yardımcı olabileceğim bir konu var mı?
Is there anything I can do to help you?
Yardım edebileceğim bir husus var mı?
Is there anything I can do for you?
Çok pasif hissettim. Senin için yapabileceğim birşey var mı?
- Is there anything I can do?
- Benim bir yardımım olur mu?
- Is there anything I can do to help you? - Uh, no.
- Yardım edebileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do?
Yapabileceğim bir şey var mı?
Well, is there anything I can do to help?
- Yardım edebileceğim bir şey var mı?
Now, is there anything I can do for you?
Senin için yapabileceğim başka bir şey var mı?
Is there anything I can do for you, miss?
Sizin için yapabileceğim bir şey var mı Bayan?
Now, before we say goodbye is there anything I can do for you?
Gitmeden önce senin için yapabileceğim bir şey var mı?
- Is there anything I can do?
- Yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do for you?
Senin için yapabileceğim başka bir şey var mı?
Is there anything I can do?
Yapabileceğim herhangi birşey var mı?
IS THERE ANYTHING I CAN DO FOR YOU?
Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do?
Benim yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything I can do for you, Herr Campbell?
Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı, Herr Campbell?
Is there anything I can do? Yes.
Yapabileceğim bir şey var mı?
Oh, Delenn, is there anything I can do to prevent this?
Delenn, bunu önlemek için yapabileceğim bir şey var mı?
is there anything I can do?
Yapabileceğim birşey var mı?
Is there anything else I can do for you, Mr. Rockefeller?
Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı Sayın Rockefeller?
James R, is there anything that I can do?
- Yapabileceğim bir şey var mı?
is there anything else i can do? yeah.
- Yapabileceğim başka bir şey var mı?
I have some virus, and the doctors, they don't know what it is, and there isn't anything they can do about it.
Bende bir virüs var ve doktorlar ne olduğunu bilmiyorlar ve bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey yok.
I know this is gonna sound stupid but I feel that if I can do this if I can actually do my own laundry there isn't anything I can't do.
Kulağa çok aptalca geleceğini biliyorum..... ama bana öyle geliyor ki kendi çamaşırlarımı yıkayabilirsem yapamayacağım hiçbir şey kalmaz.
Is there anything else I can do?
Yapabileceğim başka bir şey var mı?
Great. Is there anything else I can do for you?
Sizin iç in yapabileceğim başka bir şey var mı?
And if there is anything else I can do to help, please let me know.
Ve yardım edebileceğim başka bir şey varsa, lütfen söyleyin.
Mr. Neelix, is there anything more I can do for you?
Bay Neelix, sizin için yapabileceğim bir şey var mı?
Is there anything else I can do for you, sir?
Sizin için yapabileceğim, başka bir şey var mı, efendim?
Is there anything more I can do? No.
Yapabileceğim başka bir şey var mı?
Poole says, "Is there anything else I can do for you?"
Poole "Sizin için yapabileceğim başka birşey var mı?" demiş.
Is there anything I can do for you?
Senin için ne yapabilirim?
If there... -... is anything I can do to make you feel- - - Yes.
Acaba size hizmet etmek için- -
- lf there is anything I can do- -
Yapabileceğim bir şey varsa- -
Is there anything else I can do?
- Yapabileceğim başka bir şey var mı?
Is there anything else I can do for you?
Sizin için başka bir şey yapabilir miyim?
Excuse me, I, um, don't mean to interrupt but is there anything you can do for him?
Afedersiniz, bölmek istemezdim ama onun için yapabileceğiniz bir şey var mı?
Is there anything else I can do for you?
Yapabileceğim başka bir şey var mı?

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]