English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / It's a pleasure to meet you

It's a pleasure to meet you translate Turkish

715 parallel translation
It's a great pleasure to meet you, Mrs. Tura.
Sizinle tanışmak büyük zevk Bayan Tura.
- It's a pleasure to meet you, Professor.
- Profesör, sizinle tanışmak bir zevk.
It's a pleasure to meet you, Andriani.
Seninle tanışmak bir zevk Andriani.
It's a pleasure to meet you in private life.
Sizinle özel hayatta tanışmak bir zevkti.
It's a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak büyük zevk.
- It's been a pleasure to meet you.
- Sizinle tanışmak zevkti.
Admiral Wendel, it's a pleasure to meet you.
Amiral Wendel, sizinle tanışmak bir zevk.
"And now if you've all finished your breakfast, it's been a great pleasure to meet you,... and I wish you lots of luck and all speed."
"şimdi de, eğer kahvaltınızı bitirdiyseniz, " sizinle tanıştığıma çok memnun oldum, sizlere bol şans ve başarı diliyorum. "
It's a great pleasure to meet you.
Tanıştığıma memnun oldum.
It's a pleasure to meet a nice guy like Pete... who thinks that my cooking is the best you can eat.
Pete gibi hoş biriyle tanışmak büyük bir zevk. Aşçılığımın çok iyi olduğunu düşünüyor.
It's a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak ne güzel.
It's been a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak bir zevkti.
- It's a pleasure to meet you, Dr. Thorndyke.
- Tanıştığımıza sevindim, Dr. Thorndyke.
I'm lucky to meet you today. It's a pleasure. There's no need to be so modest.
Şansım var ki, Bu gün sizinle tanışabildim çok memnunum bu kadar alçak gönüllü olmaya gerek yok
It's a pleasure to meet you, Dr. Rosenberg.
Tanıştığımıza memnun oldum, Dr. Rosenberg.
- How do you do? It's a pleasure to meet you.
Nasılsınız?
Thank you, I have heard your great name in the martial arts world and it's a pleasure to meet you today
Teşekkürler, Sizin de şanınız... dövüş dünyasında çok büyüktür! Sizinle tanışmak bir onur!
It's a real pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak gerçek bir zevk.
- It's a pleasure to meet you, helen.
- Seninle tanışmak ne güzel, Helen.
It's a pleasure to meet you.
Tanıştığımıza memnun oldum.
It's a great pleasure for me to meet you, Mr. Firmin.
Sizinle tanışmak büyük bir zevktir Bay Firmin.
- It's a pleasure to meet you.
- Sizinle tanışmak bir zevk.
It's a pleasure to meet you both.
İkinizle de tanışmak bir zevk.
It's really a pleasure to meet you.
Tanıştığımıza çok memnun oldum.
It's a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak bir zevkti.
It's a pleasure to meet you, Chris.
Tanıştığımıza sevindim, Chris.
It's a pleasure, a pleasure to meet you.
Memnun oldum.
- It's a pleasure to meet you, Mrs White.
- Tanıştığımıza memnun oldum, Bayan White.
- It's been such a pleasure to meet you.
- Sizinle tanışmak büyük bir zevkti.
it's a pleasure to meet you.
Tanıştığımıza çok sevindim.
Jess, it's been a pleasure and miss, it was a pleasure to meet you.
Jess. Memnun oldum. Bayan tanıştığımıza memnun oldum.
It's a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak büyük bir zevk.
And it's a very great pleasure to meet you.
Ve sizinle tanışmak büyük bir zevk.
It's a pleasure to meet you, Jim.
Çok memnun odum, Jim.
it's a pleasure to meet you, too.
Ben de memnun oldum.
It's a pleasure to meet you.
Memnun oldum.
It's a pleasure to meet you, Pace.
Seni tanıdığım için mutluyum.
Oh, it's a pleasure to meet you.
Ve Hawk. Tanıştığımıza sevindim.
It's a pleasure to meet you, Sheriff.
Tanıştığımıza memnun oldum Şerif.
- It's a pleasure to meet you.
- Sizinle tanışmak zevkti.
It's a pleasure to meet you, Cindy.
- Seninle tanışmak bir zevk, Cindy.
- So it's been a pleasure to meet you, Dave.
- Program mı? - Seninle tanışmak bir zevkti, Dave.
It's a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak bir zevk.
It's a pleasure to meet you, Commander Green.
Tanıştığımıza memnun oldum, Komutan Green.
Well, it's a pleasure to meet you.
Sizinle tanışmak zevkti.
It's a pleasure... to meet you, senor Professor!
Ne büyük şeref sizinle tanışmak Bay Profesör!
It's a pleasure to meet you.
Tanıştığımıza gerçekten çok memnun oldum.
It's such a pleasure to meet you.
Seninle tanışmak bir zevk.
It's a pleasure to meet you.
- Tanıştığımıza çok sevindim.
I mean, it's a pleasure to meet you.
Demek istediğim, seninle tanışmak benim için bir zevkti.
- It's an honor to meet you, sir... and a pleasure, and I just, just wanna thank you for all your help.
- Sizinle tanışmak bir şeref, efendim.. .. ve bir zevk, ve ben sadece, sadece tüm yardımlarınız için teşekkür etmek istiyorum.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com