English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / Itis

Itis translate Turkish

709 parallel translation
Itis.
Evet.
Acute ghetto-itis is all it is. lt'll pass.
Ağır varoş hastalığı. Geçer.
If itis, I'll kill myself
Eğer dedikleri doğruysa, kendimi öldüreceğim.
That`s why love is a solution, on condition that itis true
Ve aşk eğer gerçekse, ancak o zaman bir çözüm olur.
But the most important ignition system has not been installed.
Ama itiş sistemleri henüz montelenmedi bile.
If we can believe the public blueprints, by leaving the station's core intact, uncoupling and releasing all unnecessary modules, we can boost the thrust to maximum levels, attaining escape velocity.
Halka açık taslağa güvenebilirsek istasyonun çekirdeğini sağlam tutarak tüm gereksiz modülleri çözdükten sonra bırakıp itiş gücünü maksimum seviyelere çıkartabilir ve kaçış hızına erişebiliriz.
[Françoise] 002, prepare for reverse thrust.
002, ters itiş için hazırlan.
"From underneath a gentle push will lift the door!"
"Altından hafif bir itiş kapağı kaldıracak!"
Those assassins followed, there was a scuffle, and over he went.
O katiller beni takip etti, ufak bir itiş kakış oldu, sonra da o uçtu.
Jostling and juggling.
İtiş kakış ve hokkabazlık.
There's always that hope, but the impetus must come from within.
O ümit daima mevcut, ama itiş içeriden gelmeli.
That's Push.
İtiş olayıydı.
That kick is independent of the air around the rocket.
Yeri gelmişken belirteyim, bu itiş roketin etrafındaki havadan oldukça bağımsızdır.
No use in this outfit scrimmaging.
Bu göstermelik itiş kakışın hiç bir faydası yok.
We went to the very heart of the vessel.. the propulsion unit.
Geminin kalbi olan yere gittik itiş motoruna.
I don't know. I had to scrap all my life, I might as well get paid for it.
Ne bileyim, hayatım itiş kakışla geçti zaten. Karşılığında para almak da cabası.
When the trigger is released in the burial chamber... The stone will slide down that ramp into this room and set in motion forces that will spread throughout the pyramid.
Mezar odasında, düzenek tetiklendiğinde... taş, şu rampadan kayıp bu odanın içine düşecek ve piramidin her tarafında yayılacak olan itiş kuvvetini başlatacak.
That stone will set in motion all the forces for sealing the pyramid.
O taş ise piramidi kapatacak tüm itiş gücünü başlatacak.
One hard shove and it will be over.
Tek bir itiş ve her şey bitti.
Forward pressure sends it into the future backward pressure, into the past.
Öne itiş onu geleceğe gönderir. Geriye itiş de geçmişe.
Thanks to Cuthbertiol, the motive force, and thus the propulsion, is multiplied by 1 00.
Triphoniol kullanıldığında, motorun itiş gücü yüz kat artıyor.
End ofincreased G-force.
G-itiş işlemi sona erdi.
You see, when the column rises, it proves the extent of the power thrust.
Sütun yükseldiği zaman itiş gücünün büyüklüğünü kanıtlar.
Commencing reverse thrust.
- İlk itiş başlıyor.
We're not getting any propulsion.
İtiş kuvvetimiz yok.
Why don't you explain our methods of propulsion to Mr Cochrane?
Neden itiş yöntemlerimizi Bay Cochrane'e anlatmıyorsunuz?
Captain, while we wait, I've taken the liberty of cleaning the radioactive disposal vent on Number 2 impulse Engine, but we'll be ready to leave orbit in half an hour.
Radyoaktif atık deliğini ve 2. itiş motorunu temizledim. - Birazdan ayrılmak için hazırız.
The creature's moving back toward the Number 2 impulse Vent.
İtiş havalandırmasına doğru ilerliyor.
Maintain full reverse thrust.
Ters itiş gücü kullanın.
With maximum thrust against the pull, we'll only be able to maintain full power for 16 hours.
Maksimum ters itiş gücüyle bile, sadece 16 saat tam enerji konumunda olabiliriz.
- You have ruined my propulsion unit.
- İtiş birimini mahvettiniz.
Mr. Sulu, impulse drive, speed factor.037.
Bay Sulu, itiş gücü, hız faktörü 0,037.
- Impulse drive, captain?
- İtiş gücü?
All the way on impulse?
Mesafeyi itiş gücüyle mi katedeceksiniz?
Keep applying thrust against the pull.
Çekişe karşı itiş gerçekleştirin.
Scotty, channel all the impulse and warp power into one massive thrust forward.
Tüm itiş ve Warp gücüyle ileriye bir hamle yapabilir.
We're going to apply all available power into one giant forward thrust, in the hope that it will yank us out of the zone.
Elimizdeki tüm gücü ileriye doğru büyük bir itiş için kullanacağız bizi bölgeden çıkarması umuduyla.
Cut the engine thrust?
İtiş gücünü kesmek mi?
Switching power to shields, impulse in reserve, cutting thrust to zero... now.
- Güç kalkanlara veriliyor. İtiş güç yedekte. İtişi durduruyoruz... şimdi.
- Do we have impulse power, Scotty?
İtiş gücümüz var mı?
Mr. Scott, how much time do we have left at 100 percent impulse power?
Scott, % 100 itiş gücü için ne kadar vaktimiz kaldı?
Until we get atomic propulsion.
Nükleer itiş gücü bulunana dek.
Atomic, neutomic.
Nükleer itiş gücü... Atom, nötron...
All vertical thrusters have...
Bütün dikey itiş gücüm...
All vertical thrusters failed.
Bütün dikey itiş gücüm bozuldu.
The propulsion will be strong enough.
İtiş gücü kesinlikle yeterli olacak.
Do not push at the fountain.
Çeşmede itiş kakış yapmayın.
No horsing around!
İtiş-kakış yok!
Thrust levers.
İtiş kolu.
The thrust levers.
İtiş kolu.
They used the explosion to give us enough propulsion to increase our speed to 804.
Patlamayı, hızımızı 804'e çıkarmak için yeterli itiş gücünü... vermekte kullandılar.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]