English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ W ] / What's this bullshit

What's this bullshit translate Turkish

95 parallel translation
So what's with the bullshit arrests this time?
Bu saçma tutuklamalar ne iş peki?
What's all this bullshit?
Nedir bu saçmalık?
- What's this bullshit?
- Bu saçmalıkta nesi?
- What's this bullshit?
- Nooluyo ya?
- What's this bullshit?
- Nedir bu saçmalık?
They talk about drug deals the scene is in Thailand. What a drag this country is. Now they wish they were home, a lot of bullshit.
Uyuşturucu işlerinden, Tayland'ın durumundan, bu ülkenin ne kadar sıkıcı olduğundan, ülkelerini ne kadar özlediklerinden söz ederler.
What's this bullshit?
Nedir bu saçmalık?
Well, what's this "strange" bullshit all of a sudden?
Pekala, birden bu'garip'saçmalığı nerden çıktı?
- What's this bullshit about another director?
- Başka yönetmen konusu ne?
What the fuck is this bullshit that's coming down.
Bu pislik de ne demek oluyor?
What is this bullshit with the sales promotion?
Bu satış promosyonuyla ilgili saçmalık da nedir?
What's this bullshit?
Bu boktan saçmalık da nedir?
You just get disgusted after a while with humanity... for not having more, kind of like... you know, intellectual curiosity... about what's behind all this jive bullshit.
Bu yutturmacanın ardındakilerin ne olduğuyla ilgili entelektüel bir merakın olmayışı sebebiyle bir süre sonra insanlıktan utanıyorsunuz.
- What's all this bullshit with dying? - You want us dead?
Bizim ölmemizi mi istiyorsun?
What's this "me" bullshit?
Nedir bu "ben" olayın senin yahu?
What's this bullshit?
Bu saçmalık da ne?
WHAT'S UP WITH THIS MIDDLE OF THE NIGHT BULLSHIT ANYWAY, MAN?
Bu gece yarısı saçmalığı da ne ki zaten dostum? İlginç bir şey.
What's this bullshit?
Sikimde bile değil!
What's this Knute Rockne "pull yourself up by the bootstraps" bullshit?
Nedir bu "Her koyun kendi bacağından asılır" saçmalığı?
What's all this bullshit, if it's true I'll strangle you, you little bitch...
Bütün bunlar ne demek oluyor? Tüm bunlar doğruysa seni boğazlarım.
- What's this bullshit?
- Kanepeye otur dedim?
What's with this 200 grand bullshit?
Bu 200,000 $ saçmalığı da ne oluyor acaba?
What can you do when people start doing bullshit like this? You know what?
İnsanlar böyle saçmalıklar yaptığında ne yapmalısınız?
- Hands on your head. - What's this bullshit?
- Bunu nasıl yaparsın?
This thing sounds big, whatever it is, and, uh, from what the guys tell me, he's liking your area... demographics or some such bullshit.
Her ne ise, bu şey oldukça büyük gibi, ve bana anlatan adama göre, senin bölgenden hoşlanıyor - - anketler ve onun gibi saçmalıklar.
- What's this bullshit?
- Ne bu kepazelik yine?
What's this bullshit, Susie making up this story about going to the dentist?
Susie'nin diş hekimine gideceği zırvalığı da nereden çıktı?
What's this 10 % % of the profits bullshit?
Bu karın % 10'u saçmalığı da ne?
Hey, dude, what's up with all this law bullshit?
Dostum, bu hukuk saçmalığı nedir?
Do you realize what this bullshit deal will do to Lee's career?
Bu boktan iş anlaşması Lee'nin kariyerine ne yapar biliyor musun?
This is bullshit, that's what...
Bu çok saçma, bu...
what's this day of rest shit? what's this bullshit!
Dinlenme günü pisliği de ne demek oluyor?
So, what's this bullshit I hear about you selling the condo?
Nereden çıktı bu dairenizi satma fikri?
What, is this some global warming bullshit?
Bu yine küresel ısınma saçmalığı ile mi ilgili?
What's this bullshit, you're fine?
İyiysen tüm bu saçmalıklar da ne?
I want a righty call. What's this lefty bullshit?
Ne bu ulan?
What's this bullshit?
Saçmalık bu.
What's this bullshit?
Bu ne biçim bir saçmalıktır!
Ada, what's this bullshit?
Ada nedir bu saçmalık ya.
What's this bullshit?
Ne saçmalıyorsun sen?
What's this Mrs Gregson bullshit.
Nedir bu Bayan Gregson saçmalığı be?
What's this bullshit?
Bu saçmalık da neyin nesi?
So what's this bullshit rumor I hear about you moving home?
Eve geri taşınmanla ilgili duyduğum uydurma dedikodu da ne?
Listen, I don't know what sort of bullshit he's trying to pull, but you tell Judah he's gonna have to come in here and talk to me before he's gonna see dime one of this.
Beni iyi dinle, nasıl bir dümen peşinde olduğunu bilmiyorum ama Judah'a söyle buraya gelip benimle konuşmadan kuruş parasını göremez.
- what's this bullshit with the hat?
- Bu şapka da neyin nesi?
What's this bullshit?
Bu saçmalık ta ne?
What's this bullshit?
- Bu saçmalık da ne böyle?
What's this bullshit?
Bu palavrada neyin nesi?
What's this bullshit?
Ne saçmalıyorsun?
What's with all this bullshit, huh! ?
İblismiş, kıçımın kenarı!
What's this bullshit?
Bu saçmalık da ne böyle?

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com