English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ W ] / What are you talking about

What are you talking about translate Turkish

25,541 parallel translation
What are you talking about?
Neden bahsediyorsun sen?
What are you talking about?
- Neden bahsediyorsun?
Give it to me, and I will give you nine years of your life back. What are you talking about?
Onu bana verirsen ben de hayatının dokuz yılını sana geri veririm.
- What are you talking about?
- Neden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Asıl sen neden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Neden bahsediyorsun.
What are you talking about?
- Sen neden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Kimden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Sen neden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Neden bahsediyorsun?
What are you talking about, relocation?
Ne diyorsunuz siz, nakletmek mi?
So what are you talking about?
Aynı mesele mi yahu?
What are you talking about?
Ne diyorsun sen be?
What are you talking about?
Neler diyorsun sen?
What are you talking about?
Neden bahsediyorsunuz?
W-what are you talking about?
Neden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Neden söz ediyorsun?
What are you talking about?
- Ne diyorsun sen?
What are you talking about?
Nasıl yani?
What are you talking about, Tandy?
Neyden bahsediyorsun, Tandy?
- What are you talking about?
- Siz neden bahsediyorsunuz?
What are you talking about? Oh.
- Neden bahsediyorsunuz?
- What are you talking about?
- Ne diyorsun sen?
What are you talking about?
Ne diyorsun be?
What are you talking about?
Siz neden bahsediyorsunuz?
- What are you talking about?
- Ne diyorsun sen ya?
- What are you talking about?
- Sen neden bahsediyorsun?
What are you talking about?
- Hayır, dur.
Of course I had to give you my liver, what are you talking about?
Tabii ki, verecektim. Neler söylüyorsun sen?
- What are you talking about?
- Siz neyden bahsediyorsunuz? - Işıklarda.
What are you talking about?
Ne diyorsun sen?
- What are you talking about?
- Ne diyorsun sen? Hangi kız?
What are you talking about?
- Ne diyorsun ya?
- Mm-hmm. What are you talking about?
Neyden bahsediyorsun?
What are you talking about, roomies?
- Ne ev arkadaşlığından bahsediyorsun?
What are you talking about, roomies?
- Ne ev arkadaşlığı?
- What are you talking about?
Neden bahsediyorsun?
What? What are you talking about?
Sen neden bahsediyorsun?
- What are you talking about?
- Sen neyden bahsediyorsun?
What are you talking about?
Neyden bahsediyorsun sen?
- What are you talking about...
- Neyden bahsediyorsun sen...
Well, if your "feelings" are what almost got you hung, then, yeah, I'd say they're worth talking about.
Eğer "duyguların" seni darağacına götürdüyse evet, konuşmaya değer.
For the gentiles and those of us who actually had social lives in high school, what the hell are you talking about?
- Yahudi olmayanlar ve lisede sosyal hayatı olanlar için neden bahsettiğinizi açıklar mısınız?
Dude, what the hell are you talking about?
Dostum, neden bahsediyorsun sen?
So, uh, what are you guys talking about?
Ne hakkında konuşuyordunuz?
What are you guys talking about?
Ne hakkında konuşuyorsunuz?
Are you talking about what happened in the auditorium, or last night?
Salon'da olanı mı diyorsun, yoksa dün geceyi mi?
What the fuck are you talking about, Joe?
Ne sikim konuşuyorsun sen Joe?
What they hell are you talking about?
Neden bahsediyorsun sen?
What in the hell are you talking about?
Ne diyorsun lan sen?
What are you talking about?
- Neden bahsediyorsunuz?

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com | Google Translate