English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ W ] / What do you think about it

What do you think about it translate Turkish

325 parallel translation
What do you think about it, dawker?
Bu konuda sen ne düşünüyorsun, Dawker?
- Son, what do you think about it?
- Bu konuda ne düşünüyorsun oğlum?
What do you think about it?
Ne diyorsunuz?
What do you think about it, Mrs Rogers?
Ne dersiniz Bayan Rogers?
What do you think about it?
Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
For example, your mother marry again, what do you think about it?
Şey, mesela... Tekrar evlense ne derdin?
- What do you think about it?
- Ne düşünüyorsunuz?
Well, what do you think about it?
Evet, ne diyorsun buna?
What do you think about it?
Sen ne düşünüyorsun?
What do you think about it?
Onlar bu konuda ne düşünüyor?
What do you think about it?
Sen ne düşünüyorsun, bunun hakkında?
What do you think about it?
- Ne düşünüyorsun?
What do you think about it?
Bu konuda ne düşünüyorsun?
What do you think about it?
Ne düşünüyorsunuz Choucas?
- Well, what do you think about it?
- Ne düşünüyorsun?
What do you think about it?
Ne dersin?
You show us your chest. Or you will be taken along to look after it. What do you think about it?
Ya bize göğsünüzü gösterin... yada dava düşer, ve tecavüzcü serbest kalır!
And what do you think will happen when the rest of your creditors hear about it and come down on Armand Duval for your debts?
Ya diğer borçluların bunu duyup borçların için Armand Duval'ın kapısını çalınca ne olacak?
Yes. It's about a girl who marries a man, and what do you think?
Evet, bir adamla evlenen bir kız hakkında ve bilin bakalım ne oluyor?
Peters, but i don't understand what you're talking about, not that it makes any difference what i do or not, but... oh, i think i'm tired. I'm very tired, and i want to go to bed.
Anlasam da bir şey fark etmezdi ama sanırım yorgunum.
- What do you think it's all about?
- Sen ne olduğunu sanıyorsun?
You don't have to convince me of anything. You don't care what I think as long as I don't do anything about it.
Bu konuda hiç bir şey yapmadığım sürece ne düşündüğüme de kulak asma.
What do you think we oughta do about it?
Sence bu konuda ne yapmalıyız?
What do you think it's all about?
Bütün bu olanlar hakkında ne düşünüyorsun?
But what do they know about sailing and outrigging and... Do you think it's safe?
Fakat gemicilik ve gemi donanımı hakkında ne biliyorlar ki... güvenli olur mu?
What d'you think I can do about it?
Benim bu konuda ne yapmamı bekliyorsun?
Do you think we can guess what it's about?
Ne konuştuklarını tahmin edebilir miyiz dersin?
- What about the hired man? Mr Dewey, in your opinion, do you think it could have been an inside job, sir?
Bay Dewey, sizce... katil onların tanıdığı biri olabilir mi?
What the hell do you think I'm doing about it?
Ne yaptığımı sanıyorsun?
Do you suppose he meant what he said about going it alone? Oh, I think so.
Bundan sonra tek başımayım derken ciddîmiydi dersin?
What do you think, am I sure about it?
Ne düşünüyorsun? Emin miyim?
Now what do you think we ought to do about it?
Simdi n'apalim dersin?
What, do you think you're gonna make me feel guilty about it?
Kendimi suçlu hissettireceğini mi sanıyordun?
What do you think about it?
- Sen ne düşünüyorsun?
What about this occult business? Do you think there's anything to it?
Konuyla alakalı olduğunu mu düşünüyorsun?
This conspiracy you're talking about, what do you think it's goal could be?
Şu bahsettiğiniz komplonun, sizce, amacı ne olabilir?
I think I do know what really disturbs me about the work you've described... and I don't even know if I can express it.
Bunu ifade edip edemeyeceğimi tam olarak bilmesem de tarif ettiğin iş hakkında beni rahatsız eden şeyin ne olduğunu sanırım biliyorum.
Just think about what you want to do before you do it.
Bir şeyi yapmadan önce gerçekten ne yapmak istediğini düşün. Biraz zor.
What do you think it says about you?
Hakkında neler yazdığını biliyor musun?
How about that law in Arizona where it's a felony... to go around with an erection in your pants? - What do you think about that?
Arizona'da giyinikken ereksiyon olmanın adi suçtan sayılması hakkında ne düşünüyorsunuz?
WHAT DO YOU MEAN, YOU HAVE TO THINK ABOUT IT?
- Hayır. Bir düşüneyim derken ne demek istiyorsun?
Did you ever stop to think what it might be like if you cared as much about these guys as you do about winning?
Kazanma hırsını bir an olsun dizginleyip bu çocukların sorunlarına biraz daha fazla eğilmeyi düşündün mü hiç?
What do you remember when you think about it?
Vay canına. Düşününce neler hatırlıyorsun?
- What are you gonna do? Think about it.
- Polis kimin umurunda!
You know as we look towards the east and see a united Deutschland it behooves us to stop and think about what walls can do.
Biliyorsun doğuya bakarsak Almanya'nın birleştiğini görürüz ve duvarların neye yaradığını durup düşünmeliyiz.
If you had died, what do you think he'd do about it?
Sen ölseydin, O ne yapardı diye düşündün mü?
If you think about it, what I do every day... is like the theater.
Her gün ne yaptığımı düşünürsen tiyatroya benziyor.
It's very striking. The Presidential elections are almost removed from the point where the public takes them seriously as involving a matter of choice. What do you think about what goes on in the White House?
Burada sorulması gereken soru dışardan dürüst bir gözlemci olarak medyanın, devletin belirlediği çerçeveye, gündeme, sorulara ve kriterlere bağlı kalıp kalmayacağıdır.
- What do you mean, "think about it"?
Ne demek bunu düşünelim. Sen neden bahsediyorsun?
You tell Joey Osso that sometimes in the heat of passion, the little head tells the big head what to do, and that the big head should think twice about it.
Söyle ona, aşk ateşinde bazen küçük baş, büyük başa akıl öğretir. Ve bence büyük başın iki kez düşünmesi gerekir.
Yeah, well, I think it's about time to get out of here. What do you boys think?
Pekala, buradan çıkma vakti geldi.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com