English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ I ] / It's cool

It's cool translate Turkish

7,405 parallel translation
it's cool, i guess.
Sorun değil, sanırım.
♪ I think it's cool ♪ ♪ You do what you do ♪
# Bence harika yapmak istediğini yapman #
OK, ladies, let's get lower where it's nice and cool...
Pekala hanımlar. Aşağıda serin ve güzel yerlerimiz var.
- No, no. It's cool.
- Problem değil.
It's cool.
Havalı bir yer.
- No, it's cool.
Tamam, sorun degil.
It's cool.
Sorun degil.
It's cool that you're Diamond and shit, but it's not like you're Supershock.
Diamond olman havalı falan ama bir Supershock değilsin yani.
It's pretty cool up there.
Yeryüzü çok güzel.
It's cool.
Sorun yok!
It's cool.
Sorun yok.
You know, like, two minutes ago, it was cool if I touched your boobs, but then we break up, and then it's not, and then...
Yani iki dakika önce, göğüslerine dokunmam iyiydi ama sonra ayrıldık, artık değil, ve sonra...
After the whole chase thing, I think it's going to be a little while before I'm cool with anything.
Şu Chase olayından sonra bir şeylerin sorun olmaması zaman alacak gibi.
It's kind of cool that we're here.
Burada olmamız hoş gerçi.
No, it's cool...
- Hayır, sorun değil.
- Cool, baby, it's good.
- Tamam bebeğim. Sorun yok.
So you tell Ashley and she's cool with it...
Yani Ashley'e söyleceksin ve bunu sorun etmeyecek. - Evet.
- It's cool, huh?
- Çok iyi, değil mi?
Oh, it's cool. We're supportive of each other.
- Sorun değil, birbirimizi destekliyoruz.
- Yeah, it's cool.
- Tabii, sorun yok.
I think it's cool that you offered, but I need to get out and think a little.
Bak, böyle bir þey teklif etmen çok güzel ama uzaklaþýp düþünmem lazým biraz.
He's cool with it.
O da aynı fikirde.
Or it's fun or it's cool.
Ya da eğlencelik, serinlik.
Neither do I. But it's not cool.
Ben de öyle. Ama hiç hoş değil.
Yeah, it's pretty cool.
Evet, çok havalı.
We're together, it's cool.
Bir aradayız, sorun yok.
It's cool.
Süper.
- No, it's cool.
- Hayır, gerek yok.
Go on, it's cool.
Buyurun, sorun yok.
- Yes, it's cool.
- Evet, sorun yok.
- It's cool.
- Güzel.
- It's cool.
- Görüşürüz.
It's cool.
- Hayır... Sıkıntı yok.
It's kind of a cool look.
Çok havalı duruyor.
It's so cool.
Çok manyak bir şey.
- No, it's cool,
- Olmaz, sorun değil.
It's cool, right? Yeah.
- Çok güzel değil mi?
Look, I'll talk to Gerald, it's cool.
Bak, Gerald ile konuşurum. Sorun değil.
That's a cool name. I assume it refers to the sex act?
Malum seks hareketine hitaben sanırım?
I mean, look, the serum saved my life, but now it's teasing me with super cool powers and...
Bak, serum benim hayatımı kurtardı ama şimdi bu süper havalı güçlerle benimle alay ediyor...
It's pretty cool.
Oldukça havalı.
It's cool.
Çok güzel.
It's all cool here.
- Evet. Her şey yolunda.
It's cool, man, it's cool.
- Sorun değil dostum, sorun değil.
Does she need you? Should you...? No, it's cool.
- Seni mi istiyor, gitmen mi...
It's cool, you know?
Bana sıkıntı değil, anlıyor musun?
It's cool.
Bu hoş.
It's cool.
Sorun değil.
But if not, it's totally cool.
Ama gelmezsen de sorun değil.
If that's all you want, I'm totally cool with it.
Eğer istediğin buysa, ben kesinlikle varım.
Basically, we need somebody who knows what's gonna be cool before it's cool.
Aslında, neyin havalı olacağını bilen birine ihtiyacımız var. Havalı olmadan önce.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com