English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ E ] / Enough of this nonsense

Enough of this nonsense translate Turkish

65 parallel translation
Enough of this nonsense.
Bu kadar saçmalık yeter.
That's enough of this nonsense.
- Bu kadar saçmalık yeter.
Enough of this nonsense!
Kes şu saçmalığı!
I think we've had enough of this nonsense!
Ben yeterince saçmaladığımızı düşünüyorum!
I think we've had enough of this nonsense,
Bence bu saçmalığı yeterince dinledik.
Enough of this nonsense.
Bu kadar yeter.
Girls, that's enough of this nonsense!
Tamam kızlar, bu kadar saçmalık yeter.
I've had enough of this nonsense.
Bu kadar saçmalık bana yetti.
Listen to me, young lady, enough of this nonsense.
Beni dinle küçük Hanım, bu kadar saçmalık yeter.
And now I think we've had quite enough of this nonsense.
Bana kalırsa bu kadar saçmalık yeter.
Enough of this nonsense now.
Artık bu kadar saçmalık yeter.
I've had enough of this nonsense.
Bu kadar saçmalık yeter.
Enough of this nonsense, darling.
Bu saçmalık yeter!
Enough of this nonsense! Who is it?
Bu kadar saçmalık yeter.
We've heard enough of this nonsense.
Bu saçmalığı yeterince dinledik.
Enough of this nonsense!
Bu saçmalık yeter!
All right, enough of this nonsense.
Pekâlâ bu kadar saçmalık yeter.
I've had enough of this nonsense.
Bu saçmalıktan yeteri kadar gördüm.
Enough of this nonsense.
Yeter bu kadar saçmalık.
Now, Senator Brewster, you can subpoena me you can arrest me, you can even claim I've folded up and taken a run-out powder but, well, I've had just about enough of this nonsense.
Senatör, dilerseniz bana celp gönderebilir, tutuklayabilir, hatta pes edip kaçtığımı iddia edebilirsiniz. Ama bu saçmalığa daha fazla tahammül edemeyeceğim.
I have had enough of this nonsense!
Bu saçmalığı yeterince dinledim!
Enough of this nonsense.
Bu ne saçmalık böyle! Aha!
Enough of this nonsense!
Yeter! Bu kadar şamata yeter!
Okay, enough of this nonsense.
Tamam, bu kadar saçmalık yeter.
That's about enough of this nonsense.
Bu kadar saçmalık yeter.
Now enough of this nonsense.
Şimdi bu kadar gevezelik yeter.
I have enough of this nonsense.
Bu saçmalıktan bıktım.
Smash this place up, enough of this nonsense
Her şeyi yıkın! Bunların hepsi saçmalık!
- All right, that's enough of this nonsense.
- Tamam, bu kadar saçmalık yeter.
Son, enough of this nonsense. lt was a joke.
Oğlum, bu kadar saçmalık yeter. Bir şakaydı.
Courtney, I've had enough of this nonsense!
Courtney, Bu saçmalık yeterli
- Enough of this nonsense!
- Bu kadar zırvalık yeter!
I've had enough of this nonsense.
Bu saçmalıktan bıktım artık.
Enough of this nonsense!
Bıktım bu saçmalıklardan!
That's enough of this nonsense.
Bu kadar saçmalık yeter.
All right, you guys, enough of this nonsense.
Pekalâ, çocuklar, bu kadar saçmalık yeter.
All right, enough of this nonsense.
Pekala, bu kadar saçmalık yeter.
Okay, chloe, enough of this nonsense.
Tamam, Chloe, bu kadar saçmalık yeter.
All right, Lisa, I've had just about enough of this nonsense.
Tamam, Lisa, bu saçmalığı yeteri kadar dinledim.
Now, enough of this nonsense.
Şimdi, bu saçmalık yeterli.
I've had enough of this nonsense.
Yetti bu saçmalık.
Enough of this nonsense!
Kesin şu saçmalığı! Yeter!
Enough of this nonsense.
Bu kadar saçmalık kâfi.
You know, I've heard quite enough of this nonsense.
Bu saçmalıkları dinlediğim yeter.
Enough of this nonsense!
Hey, rahip, kes şu saçmalığı!
- Nonsense. Now if your boots are big enough to order a $ 4,000 mri scan without my approval... then they're big enough to flick one elderly leech off the skin of this hospital.
Şimdi madem, $ 4,000'lık MRl tarayıcısı sipariş edecek kadar çizmelerin fazlasıyla büyük o halde hastanenin derisine musallat olan yaşlıca bir sülüğü şutlayacak kadar da ziyadesiyle büyüktür.
Okay, enough of this voodoo nonsense.
Tamam, bu kadar vudu saçmalığı yeter.
Enough of this daddy, water nonsense.
Başlatma şimdi babandan da suyundan da.
The point is, enough of this high school nonsense.
Asıl mesele ; lise saçmalıklarından sıkılmış olmam.
Okay, enough of this by-the-book nonsense.
Tamam, bu kadar kitabına göre yapacağız saçmalığı yeter.
I've had enough of this "Justin" nonsense.
Bu "Justin" saçmalığından gına geldi artık.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com