English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ E ] / Enough for today

Enough for today translate Turkish

472 parallel translation
Well, I think that's enough for today.
Evet. Bugünlük bu kadar yeter.
That's enough for today, Cheeta.
Bugünlük bu kadar yeter, Çita.
I think that's enough for today.
Sanırım bugünlük bu kadar yeter.
That's enough for today. Go home.
bugünlük bu kadar yeterli. evinize gidin.
I like that. But enough for today.
Bunu sevdim. fakat bugünlük yeterli.
- That'll be enough for today.
- Bu günlük bu kadar.
It's enough for today.
Yeter artık! Yatma zamanı geldi!
I think I've done enough for today.
Sanırım bugünlük bu kadar yeter.
You've done enough for today.
Bugün yeterince hareket ettiniz.
As you can see, they're not enough for today.
Ve bugün bunlar yetmez bile.
That's it! That's enough for today, all of you.
Bilmem.Tamam hepiniz durun kesin!
All right, that's enough for today.
Pekala, bugün için yeterli.
You have done enough for today.
Bugünlük bu kadar yeter.
That's enough for today.
Bugünlük yeter.
- Without rationing, enough for today.
- Bölüştürmezsek, bugün yeter.
That's enough for today.
Bugünlük bu kadar yeter.
- That's enough for today.
- Bugünlük yeterli. Teşekkürler.
Kotani-san, I think this is enough for today.
Kotani-san, sanırım bugünlük bu kadarı yeter.
It's enough for today.
Bugünlük bu kadar yatar.
Enough for today.
Bu gece çok sıkı geçecek!
Mrs. Epp, that's enough for today.
Bayan Epp, bu günlük yeterli.
That's enough for today, Miko. See you tomorrow.
Bugünlük yeter, Miko.
That's enough for today.
Peki. şimdilik zamanımız doldu.
Lord Retsudo, it's enough for today!
Efendi Retsudo, hemen ayrılmamız en iyisi. Lütfen acele edin!
But it's enough for today.
Ama bugün için yeter.
I've seen enough for today.
Bugün için bu kadarı yeterli.
It means your head is like a... never mind, I've explained enough for today.
Anlamı... Boş ver bugün yeterince açıklama yaptım.
- I've had enough for today.
- Bugünlük benden bu kadar.
That's enough for today.
Bugün bu kadar yeterli.
If she's bad looking, I've had enough bad news for today.
Eğer çirkin biriyse, zaten bugün için yeterince kötü haber aldım.
Miss Shelley, I think we've had enough baseball for today.
Bn. Shelley, yeterince beysbol izledim.
I've had enough battling to last me for today.
- Kesin! Bugün bana yetecek kadar münakaşa gördüm.
You've done enough hard work for today.
Bugün yeterince zor iş yaptınız.
He was good enough for you until today.
Bu güne kadar senin için yeterince iyi biriydi.
That's enough study for today.
Bugünlük bu kadar ders yeter.
That's enough for today.
- Bugün icin bu kadar yeter.
I've had enough of that for today.
Bugün ondan yeterince aldım.
That's enough shooting for today.
Bugünlük bu kadar atış yeter.
Enough games for today.
Canım bugün daha fazla oyun istemiyor.
- That'll be enough drill for today.
- Bugünlük bu kadar talim yeter.
- Seen enough of it for today.
- Bugün yeteri kadar gördüm.
For today, today's troubles are enough.
Her günün derdi kendine yeter.
For today today's troubles are enough.
Çünkü bugünün derdi bugüne yeter.
We've done enough talking for today.
Bu günlük bu kadar konuşma yeter.
We've had enough of him for today.
Bugün buna yeterince katlandık.
Girls, that is enough curling for today.
Kızlar bugünlük bu kadar kaydırma yeter.
Now, in order to be black and to feel black, you've got to eat black, and we have here for you today, through the kindness of sister Carolyn here, who was kind enough to whip it up for us,
Şimdi, siyah olma ve siyah hissetme gayesiyle bir siyah gibi yemelisiniz. Bugün burada bulunan şefkatli rahibe Caroline'ın sizin için hazırladığı güneyli siyahların özel yemeği var.
Enough work for today!
Bugünlük bu kadar iş yeter!
I throwed enough trash for today, Cato.
Bugün yeterince çöp döktüm Cato.
I think we've done enough dancing for today.
Sanırım bugünlük yeterince dans ettik.
- I've done enough shitwork for today.
- Bugün yeterince ayak işi yaptım.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com