English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ M ] / My lord

My lord translate Turkish

11,184 parallel translation
To serve my Lord.
Tanrıma hizmet etmeye.
No, my lord.
- Yok lordum.
Yes, thank you, my lord.
Evet, teşekkür ederim lordum.
No, my lord.
- Söylemiyorum lordum.
Thank you, my lord. Thank you. Yes.
- Teşekkür ederim lordum, teşekkür ederim.
My lord, if I may.
- Evet. Lordum, müsaadenizle...
Whenever you're ready, my lord.
Ne zaman hazir olursan lordum.
My Lord, I've never seen anything like this.
Tanrım, daha önce böyle bir şey görmedim.
MAN : We mean you no harm, my Lord.
Size zarar vermek istemiyoruz Lordum.
Forgive us, my Lord, we didn't know what else to do.
Bağışlayın bizi Lordum, başka ne yapacağımızı bilemedik.
Forgive her, my Lord, Jeanne speaks out of turn.
Bağışlayın Lordum, Jeanne yerli yersiz konuşur böyle.
My Lord, are you certain?
Emin misiniz Lordum?
Call me "My Lord" one more time and I shall burn this letter to ashes.
Bana bir kez daha "Lordum" dersen bu mektubu yakarım.
My Lord.
Tanrım.
My Lord! What kind of B and B treats its guests this way?
Aman Tanrım nasıl bir pansiyon misafirlerine böyle davranır ki?
My Lord!
Lordum!
My Lord Basset!
Lord Basset!
Good day, my lord.
İyi günler Lordum.
Oh, my Lord, this is serious.
Aman Tanrım, durum ciddi.
My lord.
Efendim.
Fie, my lord, fie!
Yuh, tanrım, yuh!
Yes, my Lord.
- Peki.
My Lord, is this how regency ruling is?
- Kayınbaba. - Naiplik böyle midir?
My Lord, you must stop this.
Majesteleri, böyle yapmanın sırası değil.
I am prepared, my Lord.
- Buna hazırım.
My Lord!
- Majesteleri!
Please stop, my Lord.
Ne olur durun majesteleri.
My Lord!
Majesteleri! Majesteleri!
Look at him up there! My Lord! It's a miracle what you've done with him in such a short time.
Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük iş yapman bir mucize.
My lord, please fix it.
Efendim, lütfen tamir edin.
A refugee from this royal deluge, I need protection, my Lord.
Kraliyet asillerinden bir mülteci olarak, korumanıza ihtiyacım var lordum.
My Lord, think a moment.
Bir de şu bakımdan düşünün lordum.
You raised me from the dead, my Lord, I'll lay down my life for you.
Beni yeniden dirilttiniz efendim. Size canım feda.
Thieves, my lord, on the road.
Lordum, yolda hırsızlar var.
My Lord. Delightful to see you.
Lordum, sizi görmek ne güzel.
Young Lord Robin heeds my advice.
Genç Lord Robin tavsiyelerimi önemsiyor.
Lord Ramsay sent me to draw you a bath, my lady.
Lord Ramsay küvetinizi doldurmam için gönderdi leydim.
Lord Commander, it is my duty to tell you I believe this mission to be reckless, foolhardy, and an insult to all the brothers who have died fighting the wildlings.
Lord Kumandan, bu görevin düşüncesiz çılgınca ve Yabaniler'le savaşırken ölen tüm kardeşlere karşı bir hakaret olduğuna inandığımı söylemek görevimdir.
The Lord of Light has made good on his promise, my king.
Isigin Tanrisi sözünde durdu kralim.
My help cometh from the Lord which made heaven and earth.
Yardımım dünyayı ve cenneti yaratan Rabb'ımdan gelecektir.
My poor husband, Lord de Winter, died in England and left me penniless.
Zavallı kocam Lord De Winter İngiltere'de ölüp beni beş parasız bıraktı.
Wash away my trials, Lord.
Dertlerimi al benden tanrım.
Since the Lord ope'd my heart and shone His light!
Lordumuz kalbimi yarıp ışığını içime doldurduğundan beri!
Lord knows how I'll keep my food down.
Yemek nasıl yiyeceğim tanrı bilir.
"'Not by might nor by power, but by my spirit,'sayeth the lord "!
"Ne kudretle ne de güçle, ama ruhumla,'der efendimiz"!
My Lord!
Majesteleri!
The Lord whispered it in my ear.
Tanrı kulağıma fısıldadı.
Whoo, I'm doing my best to walk the walk here, but even the Lord, he had His limits.
İşimde de sözümde de çok iyiyimdir, ama Tanrı'nın bile sınırları vardı.
Why should it influence my commitment to the lord?
Bu neden benim Tanrı'ya olan bağlılığımı etkilesin ki?
Lord, no, he was my third.
Hayır canım, üçüncü evliliğimdi.
That I thanked the Lord for my beautiful grandchild?
Güzel torunum için Tanrı'ya şükretmiş olmam?

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com