English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ S ] / Stop it

Stop it translate Turkish

47,091 parallel translation
Stop it. Stop.
Dur.
Lizzy, stop it.
Lizzy, kes şunu.
- Stop it, Victor!
- Yeter artık Victor!
Stop it, shit.
Sus.
- Stop it! I'll kick you in.
- Yapma şunu, vuracağım birazdan.
- Please! I love you! - Stop it!
- Seni seviyorum, benimle evlen, lütfen.
If we do not stop it, we could lose Ukraine.
Buna son vermezsek, Ukrayna'yı kaybedebiliriz.
Oh, stop it with the Hercules references.
Herkül referansları ile durdurun.
I told you to stop it with that ball!
Sana şu topla oynamayı kes demiştim!
Stop it. For God's sake, I can do this myself!
Kes artık şunu Tanrı aşkına, kendim yaparım.
And no self-promoting asshole in a fucking leotard can stop it.
Böbürlenen hiçbir taytlı pislik de buna engel olamaz.
- Stop it!
- Kes şunu!
- Stop it, just get back my car.
Bana arabamı geri ver.
- Stop it! Now let's drag.
Hound uydu telefonunu kur.
Stop it.
Kes şunu!
If you do not stop it, I'll send you back to Cybertron. - With your little box.
Eğer kesmezsen seni küçük bir kutuda Cybertron'a gönderirim.
- You do not know what you're doing, stop it!
- Ne yaptığını bilmiyorsun, Lennonx yapma!
Stop it right now.
Dur şu an.
- Stop it, Raees!
- Kes şunu Raees!
Stop it! Stop it.
Dur, Dur!
Stop it, Julia!
Dur Julia!
- But you're so gorgeous. - Oh, stop it.
- Ama çok güzelsin.
- Angela, stop it!
Angela yeter artık!
- Dell, stop it!
- Dell, kes şunu!
Stop it. No.
Çekme, hayır.
Tim, stop it! Stop it!
Tim, kes şunu!
Stop it!
Kes şunu!
Stop it.
Durdur şunu.
It's like a reflex, I can't stop it.
Bu bir refleks, durduramıyorum.
Stop it!
Dur!
Stop it now!
Hemen dur!
- Stop it.
- Yapma.
- Please, for God's sake, just stop it.
- Lütfen, Tanrı aşkına, yapma.
My job is to find out exactly what that new puppy is... so that Baby Corp can stop it.
Görevim o yeni yavrunun ne olduğunu öğrenmek... ve Bebek AŞ'nin onu durdurmasını sağlamak.
We've been hired to stop an interdimensional beast... from feeding on those batteries, and I'm gonna stop it with a sword?
Boyutlar arası bir yaratığın o bataryalardan beslenmesine engel olmak için görevlendirildik ve onu bir kılıçla mı durduracağım?
Stop, it's me.
Dur, benim.
It's the president's first stop here in Baltimore...
Baltimore'da başkanın ilk durağı burası...
It's the first stop on the president's visit to Baltimore.
Başkan, Baltimore'u ziyaretinin ilk durağı.
Just stop doing it!
Yapmayı kes!
Clifford, stop doggin'it.
Clifford, kes şunu.
- It is not my job to stop this.
- Bunu yapmak benim görevim değil.
Stop fucking with me, damn it!
Yetti artık bu saçmalıkların!
I'll probably stop doing it now.
Muhtemelen artık boyamayız.
you know, I asked my uncle once how I'd know when it was time to stop you know what he said
Bir keresinde, amcama nezaman bırakacağımı nasıl anlarım dedim ne dedi dersin
what a bitch stop of macqueen man, he just got the lead can he hold on it
McQueen den hızlı bir Pit Stop çıkışı Şimdi liderliğe yükseldi Peki bunu koruyabilecek mi?
I still can't believe I won it's pretty shiny, I have never seen one up close looks like they spent a lot of money on it I mean I think it's real nut up stop!
Kazandığıma inanamıyorum Çok parlakmış Hiç yakından kupa görmemiştim Anlaşılan bunlara tonla para harcamışlar Gerçek metal sonuçta
I'm sorry I'm sorry I'm sorry that I yield it wasn't your fault that I almost got killed but now you're leaving then you won't get all right I will go just stop
Affet beni Affet beni Bağırdığım için affet beni Senin suçun değil di az kalsın ölüp gitmen.. Durr!
When did it stop becoming about the work?
İşle ilgili ne zaman durdu?
We're not gonna stop living our lives- - okay, it is not about that.
Bir şey olacağını düşünüyorsun diye... Tamam, konu bu değil.
But we can't let it stop us.
Ama bizi durdurmasına izin veremeyiz.
Stop talking, it makes me aware of your existence.
Konuşmayı kes ; beni varlığından haberdar ediyor.

© 2017 - 2023 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com