English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ G ] / Girls' night out

Girls' night out translate Turkish

186 parallel translation
Women and girls should not go out alone at night
Kadınların kızların gece tek başlarına dışarıya çıkmamaları gerekiyor.
What do you mean by taking out innocent girls... the night before you give them a job?
Ve ne hakla burada iş vermeden önce masum kızları dışarı çıkarıyorsun?
Little girls must not go out at night.
Küçük kızlar geceleri dışarı çıkmamalı.
Paul, do you ever take girls out at night?
Paul, kızlarla sık sık görüşür müsün?
He's out all night, going out with young girls, a man of his age!
Bütün gece dışarıda, genç kızlarla çıkıyor, onun yaşında bir adam!
As the motives are obscure and the criminal appears to kill at random, the police are warning that he is likely to attempt further murders, and that young girls should avoid going out alone at night...
Her ne kadar, sebepleri anlaşılmasa ve failin tesadüfî öldürdüğü görülse de,... polis zanlının başka cinayetler de işleyeceği ve genç kızların geceleri tek başlarına çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.
You know what you need? A night out with the girls.
Kız kıza bir akşam eğlencesi gerek sana.
and that night I am going out with some girls from my section
ve o akşam grubumdaki kızlarla dışarı çıkıcaz.
What's this, girls'night out?
( Louise Carlson ) Nedir bu, kadınlar matinesinden misin?
A lot of girls were seriously freaked out last night because of you.
Dün gece bazı kızlar senin yüzünden kafayı yiyordu.
I'll grab dinner with Maggie, make it a girls'night out.
Maggie ile kızkıza birşeyler yaparız.
Marge is not the only one who can have a girls'night out.
Marge, arkadaşlarıyla kızlar gecesi hesabı dışarı çıkacak tek kişi değil.
- My wife's having a girls'night out.
- Karım "kızlar gecesi" hesabı dışarıda.
- It's a girls'night out, you'll only be bored.
- Sadece kızlarla bir gece, sadece sıkılabilirsin.
Did it ever occur to you that your old pal Dignan... might enjoy a great stay at some mental hospital out in the middle of nowhere... going running at night, getting a tan with a bunch of beautiful girls?
Hiç benim de sakin bir akıl hastanesinde güzel kızlarla gece koşup gündüz güneşlenerek kalmaktan hoşlanabileceğimi düşündün mü?
I think girls'night out is a great idea.
Kız kıza bir akşam harika bir fikir.
All right, girls'night out.
Peki, kızlar gecesi.
Just two Greek girls looking for a good night out.
İyi bir gece geçirmek için çıkmış iki Yunanlı kızız.
It's girls'night out.
Kızların gecesi.
You don't think I'd like to get out some night, have a nice meal... spend one night not thinkin'about the girls?
Sence ben de bir gece dışarı çıkmak ve iyi bir yemek istemez miyim? Bir geceyi kızları düşünmeyerek geçirmek istemez miyim?
Girls'night out?
Kız kıza mı çıkacaksınız?
VONDA SINGS : I've been down this road Girls'Night Out
Gurura boyanmış yürüyorum bu yolda hayatım boyunca, saklayamayacağım pek çok hata yaptım.
Not to mention there's this mysterious black cloud hanging over Joey's head. So I think this calls for a girls'night out.
O yüzden kızlar gecesi düzenlemeliyiz.
- A girls'night out?
- Kızlar gecesi mi? Penisi olmayan biriyle..... hiç çıkmamış olmanız, biraz anormal gelmiyor mu? - Evet.
You know, girls'night out.
Kızlar gecesi olacak.
- Afternoon. Honey. I went out for drinks last night with the girls.
Dün geçe kızlarla bir şeyler içmeye gittik.
Zsuzsi, girls don't stay out all night... your age.
Senin yaşındaki kızlar bütün gece dışarıda kalmaz.
Girls'night out.
Kızlarla çıkacağız.
We're having a girls'night out, and we thought you might want to join.
Bu akşam Coretta'yla kız kıza çıkacağız, belki sen de bize katılırsın.
It's girls'night out! Plus Michel.
Michel ile birlikte.
Friday is girls'night out.
Cuma akşamı kızlarla çıkıyoruz.
It's girls'night out tonight.
Kızlarla çıkıyoruz.
Sorry to bust up the little girls'night out.
Kız-Kıza eğlencenizi bozdum, kusura bakma.
Girls'night out?
Kızlar gecesine var mısın?
Girls night out!
Kız kıza eğlenmeye gidiyoruz!
- Well, it's girls'night out.
- Şey, bu kız kıza bir gece.
This is the worst girls'night out I ever had.
Bu, geçirdiğim en kötü kızlar gecesi.
He's got girls streaming in and out of there day and night.
Gece gündüz kızlar girip çıkıyorlar.
He went out last night with one of the rep girls and he just got back twenty minutes ago.
Kızlardan biri ile gitti geçen gece ve 20 dakika önce döndü.
Girls night out?
Kız kıza..
If you really want an exotic girls'night out, Mom, let's hit Baja.
Madem kız kızayız. Egzotik kızlar gecesi yapmak istiyorsan, Baja'ya gidelim.
We could do a girls'night out?
Kız gecesi yapabiliriz.
Okay, you know what? We're gonna have a girls'night out. Theresa's coming over.
Kızlar gecesi düzenleyeceğiz.
Yes. "Girls'Night Out," in which Batgirl and Supergirl team up to combat the forces of evil and delight Seth Cohen.
Evet. "Kızlar'Gecesi," ki içinde Yarasa Kız ve Süper Kız kötülükle savaşmak ve Seth Cohen'a zevk vermek için bulunuyor.
Girls night out?
Kız kıza mı? Geliyorum.
Girls'night out.
Bu gece kızlar gecesi yapıyoruz.
Girls'night out.
Kızların akşam gezmeleri işte.
I mean, she really needs a girls'night out.
Gerçekten bir gece kızlarla dışarı çıkmaya ihtiyacı var.
Girls'night out.
- Oyle mi? Kızlar gecesi.
Back at the bar, girls'night out Wasn't going as robin had hoped.
Barda ise, kızların gecesi Robin'in umduğu gibi gitmiyordu.
I'm sorry, everyone, our computers are down, but from memory, it's... awkward first date, icky guy with mistress, couple about to break up, and girls'night out.
Üzgünüm millet, sistemimiz çöktü. Fakat sıra aklımda... İlk randevusuna çıkan tipsiz, doğulu abi ve metresi ayrılmak üzere olan çift ve gece gezmesine çıkan kızlar.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com