English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ O ] / Out of respect

Out of respect translate Turkish

708 parallel translation
What if, out of respect for his son, he couldn't call himself father?
Eğer oğluna saygı duymasaydı, babası olduğunu iddia etmezdi.
Not that I care how I look, but out of respect for her.
Nasıl göründüğüm önemli değil, ama ona saygısız biri gibi göründüm.
I could not have done it out of respect for the children.
Dışarıda da çocuklara olan saygımdan aynı davrandım.
Oh, we've declared an armistice for tonight... out of respect for your battle fatigue.
Savaş yorgunluğunun hatırına bu gece ateşkes ilan ettik.
She came on to me, but out of respect for Michele, I turned her down.
Bana aşık olmuştu, beni kışkırtıyordu. Bay Michele'ye saygımdan ona yüz vermedim.
Sir Joseph is not well enough to give interviews... but out of respect for Time magazine -
Bay Joseph röportaj için pek müsait değil... lâkin Time dergisine saygısından onu hariç tutuyor.
He stayed away from here out of respect.
Buraya saygısından gelmedi.
Out of respect for him, you might do the same.
Ona hürmeten sen de aynısını yapabilirsin.
But he granted it out of respect for your reputation.
Fakat senin ününe saygıdan izin verdi.
Do you refrain from these vices out of respect for the moral virtues?
Bu günahları işlememenin nedeni ahlaki değerlere duyduğun saygı mı?
Papa's dissolute ways, whose nature I won't disclose out of respect for Mama, had reduced us to living in a single wing of the palace, while the other wing was occupied by my Uncle Calogero and his family.
Babamın ahlaksızlığını anneme olan saygımdan dolayı asla açığa vurmadım. Ama, bu da bizi bu malikanenin tek bir kanadında yaşamaya mahkum etti. Diğer bölümünde ise, amcam Calogero ve ailesi yaşıyordu.
I stayed out of respect for your grief, and pity for your illness, which I mistakenly took to be genuine.
Ben acına saygı duyduğum için kaldım. Hastalığına acıdım. Ama samimi olduğuna inanmak benim hatamdı.
It was just out of respect for Grandmother's wishes.
Büyükannenin dileğine saygı için.
Qi is one of my own family And I can't take Mr. Fang's money out of respect
Qi benim ailemden biri ve saygıdan dolayı Üstad Fang'den para alamam
Yes, the jury will see this, I know, and will agree that a total stranger might offer him coffee, but that he should have refused the offer out of respect for the woman who brought him into the world.
Evet, biliyorum ki jüri bunu dikkate alacak ve tümüyle yabancı birinin ona kahve önerebileceğini ama kendisini dünyaya getiren kadına saygıdan dolayı teklifi reddetmesi gerektiğini kabul edecektir.
It's only out of respect for your rank I don't have you arrested.
Unvanınıza saygımdan dolayı sizi tutuklatmıyorum.
Out of respect for her, we'll now be silent.
Bakın, sanki Goya'nın tablosundaki kederli Meryem Ana gibi!
Out of respect.
Ne münasebet.
Out of respect for their mothers... MurieI and Claude will separate for a year.
... Annelerine olan saygılarını göstermek için Muriel ve Claude bir yıllığına ayrı kalacaklar.
Jesus Christ, Brandt. Out of respect for Melissa!
Tanrı aşkına Brandt, Melissa ya biraz saygı göster!
We'll wait a while before starting work, out of respect.
İşlerin hallolması için hürmeti eksik etmeden, biraz sabretmek lazım...
Out of respect for you
Size saygımdan!
You know, I'm surprised that, uh, they didn't close the place out of respect.
Biliyor musunuz, matem nedeniyle burasının kapalı tutulmadığına şaşırdım.
Out of respect for such a day, you really shouldn't have opened the door!
Böyle bir günde dikkatli olmalıydın, kapıyı asla açmaman gerekirdi!
Mnester had refused out of respect for Silius'wife.
# Silius'un karısına olan saygısından ötürü, Mnester bunu reddetmiş.
I did it out of respect for his mother.
Annesine hürmeten yaptım.
Out of respect for him I never resigned, but I wasn't active.
Ona olan saygımdan, üyelikten hiç çıkmadım. Fakat orada çalışmadım hiç.
Out of respect for poor, dead Harry.
Zavallı, müteveffa Harry'ye saygıdan ötürü.
Out of respect for your father, may he rest in peace.
Babana olan saygımdan, huzur içinde yatsın.
So, out of respect for your father.
Ve babana olan saygımdan.
I asked you to come here out of respect for the family.
Aileye hürmeten buraya gelmenizi istedim.
Out of respect for your late husband, I am prepared to go 50 / 50.
Rahmetli kocanıza saygımdan 50-50 vermeye hazırım.
Here. "How can the Bolshevik cause gain respect among the Moslems... " if your three representatives, Buljanoff, Iranoff, and Kopalski get so drunk... " that they throw a carpet out of their hotel window...
İşte. " Üç temsilciniz Buljanoff, Iranoff ve Kopalski... deli gibi sarhoş olarak otel pencerelerinden halı atıp... uçmadığı için idareye şikayet ederse, Bolşevik dava...
Scrape him out of a gutter and pump some kind of self-respect into him... and back he falls, back in every time.
Onu bir lağım çukurundan kazıyarak temizlesen ve içine biraz özgüven aşılasan da o, her defasında yine o çukura düşer.
Katie beat you twice, out of your man and out of the respect you had around here.
Katie seni erkeğinden ve buradaki saygınlığından etti.
With all due respect, Mrs. Kovac... you see that fancy-Dan over there clipping pictures out of the paper?
Sizi anlıyorum Bayan Kovac. Gazetedeki resimleri kesen şu fiyakalıyı görüyor musunuz?
With all due respect, I'm going to get the hell out of here.
Size saygısızlık etmek istemem. Buradan hemen uzaklaşmayı düşünüyorum.
I keep these women out of my respect for Roman morality.
Bu kadınları Roma ahlakına olan saygımdan dolayı tutuyorum.
Had you chosen another road out of fear, we'd have lost respect for you.
Korkup da diğer yolu seçmiş olsaydın,... sana olan saygımızı kaybederdik.
And if you want Chien's respect, stay out of'em.
Chien'in saygısını istiyorsan dışında dur.
Those five minutes made me twice as old as I was... but I came out of it with a pathological respect for life.
Bu beş dakikada iki misli yaşlanmıştım ama bu olay sonunda yaşama karşı hastalıklı bir saygı duymaya başladım.
I used to respect him but now he's out of control.
Eskiden ona saygı duyardım ama artık kontrolden çıktı.
No, no, no, no, I ate you out for the good of the club and for your own pocketbook never for anything personal because I know that you know that personally I never had anything but the greatest respect for you as a human being.
Hayır, hayır, hayır, sana kulübün menfaati için ve senin iyiliğin için kızmışımdır. Asla kişisel meseleler yüzünden değil. Çünkü şunu biliyorum, sen de biliyorsun ki ben kesinlikle sana insan olarak çok büyük bir saygı duyuyorum.
Members of the council, with all due respect, please hear me out.
Komisyon üyeleri, bütün saygımla, lütfen beni dinleyin.
In one girl, even the stray dogs go to the other side of the street, - when they see her, just out of pure respect
Sokak köpeklerinin bile, onu gördükleri zaman, saygılarımdan sokağın diğer tarafına geçtikleri bir kıza.
"Respect," he muttered, sure now that he was the butt of a practical joke so he smoothed out the soil and set the cross back upright, at the head of the grave.
"Saygı." diye mırıldandı, artık bir şakanın hedefi olduğundan emindi. Ve toprağı düzeltti... haçı kabrin ön tarafında, tekrar yerine dikti, sonra da yatağına geri döndü.
Take what's left of your self-respect and clear out.
Saygından kalan kırıntıları da al ve defol git!
He has, however, retained some degree of self-respect, and now he leads a sedentary life, is out of training entirely.
Bununla beraber kendine saygısını bir dereceye kadar korumuş ve şimdi tamamen hareketten uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor.
I'm going to resist hurling a rejoinder in your direction out of the respect I bear for members of your gender.
Her şeyden önce cinsiyetine duyduğum saygıdan dolayı, verdiğin karşılığa cevap vermenin cezbediciliğine karşı koyacağım.
I don't intend for our race to be cheated out of its place of honour and respect in this war because of fools like CJ.
CJ gibiler yüzünden... ırkımızın bu savaşta hak ettiği onur ve itibardan mahrum edilmesini... istemiyorum.
He was a man of singular habits, shunning company and very seldom going out except in one respect.
Tek düze bir hayatın adamıydı, çekingen bir yapısı vardı. Bir istisna dışında, çok az dışarı çıkıyordu.

© 2017 - 2021 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com