English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ W ] / Who are you

Who are you translate Turkish

55,311 parallel translation
Who are you?
- Sen kimsin?
Who are you?
- Siz kimsiniz?
Who are you again?
Sen yine kimsin
Who are you?
Siz kimsiniz?
Who are you?
Kimsiniz siz?
Who are you and what have you done with the real Tuffnut?
Dur, bu tuhaf bir şey mi? Hayır. Talim yapıyordum.
Who are you?
Kimsin?
Sorry, who are you again?
- Affedersiniz siz kimdiniz?
Who are you working with?
Kimle çalışıyorsun?
Who are you?
Kimsiniz?
And who are you?
Siz kimsiniz?
Who are you?
Sen kimsin? Sorun yok.
Who are you?
Sen kimsin?
I'm sorry, who are you?
Üzgünüm, sen kimsin
Who are you?
- Kimsin sen?
- Who are you?
- Sana kimsin dedim!
Who are you talking to?
Kiminle konuşuyorsun?
So, really, who are you?
Pekala, gerçekten kimsin sen?
Okay, so, really, who are you? It's apparent, isn't it?
- Tamam yani gerçekten kimsin sen?
Who are you?
Siz de kimsiniz?
Hey! Who the fuck are you?
Kimsin sen?
What our vision is is kind of we send you out there, sort of bearing witness to these bored, rich ladies who are taking surf culture, co-opting it, just turning it into basically, like, some shitty yoga,
Seni oraya gönderme amacımız sıkılmış, zengin kadınların sörfü nasıl boktan bir yogaya dönüştürdüklerini incelemen...
Who you are, Lord... is defined by what you do, and what you have done has given you reputation.
Kim olduğunuzu Lordum yaptığınız şey ve yaptıklarınızın size sunduğu itibar tayin eder.
If you are on this land, you will know who I am. You will know not to harm me.
Bu topraklara ayak basmışsan kim olduğumu ve bana zarar verilmeyeceğini bilirsin.
I know who you are.
Kim olduğunu biliyorum.
Well, I don't know who you are.
Ben kim olduğunu bilmiyorum.
We know who you are.
Kim olduğunu biliyoruz.
And it is my understanding that you are the only man alive who knows it.
Ve bana göre bunu bilen hayattaki tek kişi sensin.
And you are the only man alive who can get to him before he does.
Ve bunu yapmadan onu engelleyebilecek tek adam da sensin.
You are someone who is determined to be better today than you were yesterday.
Yarını bugününden iyi olsun diye didinen insanlardansınız.
If any of the men who stood a chance to beat him are dead, then what do you suggest?
Onu yenme ihtimali olan her adam öldüyse önerin ne?
You're gonna miss the parade of Puerto Rican babies who are up too late.
Geç saatte yatan Porto Rikolu bebeklerin geçit törenini kaçıracaksın.
Who the hell are you people?
Sizler de kimsiniz lan?
I look at you and I don't even know who you are anymore.
Sana bakıyorum ve seni artık tanımadığımı görüyorum.
I look at you and I don't even know who you are anymore.
Sana bakıyorum ve artık kim olduğuna dair en ufak bir fikrim yok.
For the record, you are the one who threw it away.
Bil diye söylüyorum bunları kaldırıp bir kenara fırlatan sensin.
Who the hell you think you are, turning your back on me? !
Arkanı dönüp gitmekle kendini ne sanıyorsun sen?
You are the one who dedicated your life to hunting us down.
Hayatını feda eden sensin Bizi avlamak için.
Who the hell are you?
Sen de kimsin?
I know who you are.
Ben senin kim olduğunu biliyorum.
Or shall I tell your wife and your son who you really are?
Yoksa karına ve oğluna gerçekte kim olduğunu söyleyeyim mi?
Sometimes I don't know who you are!
Bazen kim olduğunu bilmiyorum.
Who the fuck are you?
Sen de kimsin?
How do you know all this? Who the hell are you?
Tüm bunları nereden biliyorsunuz?
- Who are you?
- Sen kimsin?
You think I don't know who you are?
Kim olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
This isn't who you are, Alex.
Hadi. - Sen bu değilsin Alex.
Why are you having dinner with someone who looks like me?
Niye bana benzeyen biriyle yemek yiyorsun?
Who are you?
Kimsin sen?
Everyone knows who you are.
Herkes senin kim olduğunu biliyor.
It's how you're built, it's who you are.
Senin yapında bu var, busun sen.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com