English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ A ] / Age

Age translate Turkish

25,858 parallel translation
I became like this because I liked sports and martial arts from an early age.
Küçüklüğümden beri sporu ve dövüş sanatlarını sevdiğimden böyle oldum.
You'll age slower and heal faster.
Daha yavaş yaşlanacak ve daha çabuk iyileşeceksin.
There's a 100-year age difference!
Aramızda bin beş yüz yaş var!
Age doesn't matter.
Yaşın bir önemi yok ki.
I don't understand what's so fun over there, hanging around with a grown-up instead of finding kids his own age somewhere.
Kendi yaşında çocukları bulmak yerine bir yetişkinle takılıyor.
Besides, I thought we were past the age now where we take cheap shots at our parents.
Ayrıca ebeveynlerimize böyle suçlamalar yapacak yaşı geçtiğimizi sanıyordum.
I would ask you to consider your response in light of the respect that my rank and my office deserve, not that which my age and gender might suggest.
Cevabınızı verirken göz önüne alacağınız şeyin rütbemin ve makamımın gerektirdiği saygı olmasını öneririm. Yaşımın ve cinsiyetimin değil.
I thought the painting was supposed to celebrate reaching a certain age?
Bu resmin belli bir yaşa ulaşmayı kutladığını sanıyordum.
She left us at age two years, nine months.
İki yıl dokuz ay yaşadıktan sonra aramızdan ayrıldı. Kan zehirlenmesi. Çok üzüldüm.
Age is cruel!
Yaşlanmak zalimdir!
He was jailed at the age of 13.
13 yaşında hapse atılmış.
Such mistakes happen at this age.
Bu yaşlarda böyle hatalar olur.
I had an Ashley when I was Lily's age.
Lily'nin yaşındayken bende de bir Ashley vardı.
So, we know because of the size and the age of the victims that we're looking for a physically fit male local to the greater Pamplona area.
Rodrigo vurulduğu sırada sağa dönük duruyormuş, arkasına bakıyor gibi. Ben olsam silahlı kişiye bakardım.
Madeline McCann was almost her age when she was abducted in Portugal.
Madeline McCann Portekiz'de kaçırıldığında hemen hemen aynı yaştaydı.
And then, just three days ago, at the age of 100, he passed away.
Üç gün önce 100 yaşında hayata veda ediyor.
You know my age from the chart.
Benimkini raporumdan biliyorsun.
Or heart palpitations. They tend to increase with age.
... ya da kalp çarpıntıları ileriki yaşlarda artış gösterebilir.
Kids at that age laugh a lot.
Bu yaştaki çocuklar hep güler.
I think he is passed the age to be chewing rocks.
Sanırım birkaç taş yutmuşsunuz.
- Was it in order of age?
- Yaş sıralaması?
When you get to my age, you see this happen.
Benim yaşıma geldiğin zaman bunların olduğunu göreceksin.
Even when a Spinnetod can't find a victim, it doesn't age this fast.
Bir Spinnetod bile bu kadar hızlı yaşlanan,... bir kurban bulamaz.
" age disappears, but it becomes highly addictive,
" yaşlanma yok olur, ama aşırı bağımlılık yapar,
I would remind him of his friend, Pitt the Younger, who led this house as prime minister at the age of 24.
Kendisine bu meclisi başbakan olarak 24 yaşında idare eden arkadaşı Genç Pitt'i hatırlatmak isterim.
All the men of fighting age will be conscripted into our army.
Dövüşebilecek yaşa gelmiş tüm erkekler bizim ordumuza geçecekler.
I could sue you for sexual harassment and age discrimination based on this conversation alone.
Seni sırf bu konuşmadan ötürü bile cinsel taciz ve yaş ayrımcılığından dava edebilirim.
You know, no matter how hard they tried, they could not guess his age.
Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar yaşını tahmin edemezlerdi.
A thousand-year-old spirit can program a modern-age submarine? Wait a minute.
- Bir dakika!
Yeah. Parents don't like the age difference.
Evet, yaş farkı ailenin hoşuna gitmemiş.
A lot of people don't know this, but at the age of 18, the foster system is done with kids.
Pek çok insan farkında olmayabilir ama ama 18 yaşına geldiğinizde koruyucu aile sisteminin sizinle işi bitmiş oluyor.
It's really everyone from age 10 to age 100.
Herkes... Gerçekten de yediden yetmişe herkes var.
It's part of the nuclear weapons complex for stockpile stewardship along with some of the other laboratories just to ensure that the weapons will function properly and... as they age through the years.
Nükleer silahlar stok yönetme kompleksinin bir parçası aynı zamanda, geçen yıllarla yaşlanan silahların düzgün çalışmasını sağlayan birkaç laboratuvar daha var.
The Industrial Age... the steel mills are long gone.
Çelik fabrikaları çoktan kaybolmuş.
They'll probably call the time around now the Digital Dark Age.
Büyük ihtimalle zamanımıza Dijital Karanlık Çağ diyecekler.
Meeks had accidents up to the age of 6, which is normal for a kid.
Meeks 6 yaşına dek altına yapıyormuş ki çocuk için normal.
Whether... whether we agree with this or not, the people of that age, in the state of Missouri, can have consensual sex.
İster kabul edelim ister etmeyelim Missouri eyaletindeki insanlar o yaşta kendi rızalarıyla seks yapabilirler.
Because in the process, they help me, they teach me a lot more about myself and how I was at that age, and I guess I really start to understand a lot more.
Kendimle ve o yaştaki halimle ilgili çok daha fazla şey öğreniyorum. Anlayış becerimin çok arttığına inanıyorum.
Luke Virkler, age 39.
- Luke Virkler, 39 yaşında.
I was sent to a workhouse at the age of four, with a concept of family so limited that I actually convinced myself that an Italian line cook was my father.
4 yaşında ıslahevine gönderildim aile konsepti o kadar sınırlıydı ki kendimi İtalyan aşçının babam olduğuna ikna etmiştim.
Okay, obviously I thought we'd have more time, so none of them are perfect, but I rated them out of 100, based on their age,
Pekala. Daha fazla zamanımız olduğunu sandığım için hepsi mükemmel değil ama onları 100 üzerinden değerlendirdim.
They lowered the age to serve to 16.
Yaş sınırını 16'ya düşürdüler.
- How old is the drinking age then?
- Alkol alabilme yaşı kaç?
Well, maybe if he hadn't been exposed to WiFi at such an early age, maybe he would've done better.
Ama belki de o kadar erken yaşta Wi-Fi'a maruz kalmasaydı daha iyi olabilirdi.
Most people her age don't embrace technology.
Ninenin yaşındaki çoğu kişi teknolojiyi benimseyemedi.
I had them red IVs when I was your age.
Senin yaşındayken Red IV'lerden vardı.
I was slitting throats when I was her age.
Onun yaşındayken boğaz kesiyordum.
Disappeared age 16 after a home invasion by unidentified intruders.
16 yaşında evine tanımlanamayan saldırganların, girmesinden sonra kayboldu.
This age-projecting software is not evidence.
Yüz yaşlandırma yazılımı kanıt sayılmaz.
Taki is a guy my age who lives in Tokyo.
Taki-kun benim yaşımda Tokyolu bir oğlan.
If not then it will by age.
Ya da yaşı küçük olan söylesin.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]