English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ A ] / Alrighty then

Alrighty then translate Turkish

62 parallel translation
- Alrighty then.
Tamam öyleyse.
- Alrighty then.
- Tamamdır, o zaman.
- Alrighty then.
- Peki o zaman.
Alrighty then.
Tamam o zaman.
Well, alrighty then!
İyi, tamam o zaman!
Well, alrighty then.
Peki, tamam o zaman.
Well, alrighty then, Marshal Jeger, let's uh see what you got.
Peki, tamam o zaman, Marshal Jeger, bakalım neyin var.
Alrighty then.
Tamam o halde.
- Alrighty then.
- Tamam o zaman.
Alrighty then.
Pekala.
Alrighty then.
Pekâlâ.
- Well, alrighty then, Mr. Walsh.
- Tamam o zaman Bay Walsh.
Alrighty then!
Pekala o zaman!
- Alrighty then.
- Pekala.
Alrighty then, give me two.
Tamam o zaman, iki tane ver bakalım.
Alrighty then.
Peki o zaman.
Alrighty then, let's get right down to business.
Pekâlâ, sadede gelelim.
Well, alrighty then!
tamam o zaman!
Alrighty then... sweat it is...
Peki o halde... termiş...
Alrighty then.
İyi o zaman.
Alrighty then.
Olur, dikkat ederim.
Alrighty then.
Hadi bakalım.
Alrighty, then.
Bugün iyi misiniz? İyi o zaman.
Alrighty, then.
- Ne yaparsan yap.
Alrighty, then!
Pekala, hadi bakalım!
Alrighty, then.
Tamam o zaman.
Alrighty, then.
Tamam o zaman!
- Alrighty. Let's help the dog first, then you.
Öncelikle, senden önce köpeğe yardımcı olalım.
- Alrighty then.
— Eve gir!
Alrighty, then.
Pekala, o zaman.
Alrighty, then
Tamam o zaman!
- Alrighty, then.
- Tamam o zaman.
- Alrighty, then.
- Öyleyse tamam.
- Alrighty, then.
- Tamam, o zaman.
- Alrighty, then.
Başlayalım.
- Alrighty, then, to the Todd.
- Tamam, o zaman, Todd " a gidiyoruz.
Alrighty, then.
Peki o zaman.
Alrighty, then.
Pekâlâ o zaman.
Alrighty, then. The Greeks are back. Let's go to the phones.
Pekâlâ, o zaman Greek kulüpler gitmiyor.
Alrighty, then.
Peki, o zaman.
Alrighty then.
Şu anki halinden daha iyi bir fikrim var.
- Alrighty, then.
- Pekala.
Alrighty, then.
Pekala.
Alrighty, then, it's free ride time.
Boştayım demek.
Alrighty, then, let's go.
Pekala o zaman, gidelim.
Now, I want you to take all the money you have and leave it on the table then head to the ladies', alrighty?
Şimdi tüm paranı cüzdanından çıkar ve masanın üstüne bırak. Sonra da kadınlar tuvaletine gel, tamam mı?
Alrighty, then.
Tamam öyleyse.
Alrighty, then.
Tamam o zaman. Haydi bakalım.
- Alrighty then.
Pekala öyleyse.
Well, alrighty, then.
Peki öyleyse.
Alrighty, then. Last night in Kansas City... well, technically super early this morning... 50-year-old David Morrison was beaten to death when he was out jogging.
Geçen gece Kansas City'de şey, teknik olarak bu sabahın köründe, 50 yaşındaki David Morrison yürüyüş yaparken dövülerek öldürülmüş.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com