English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ F ] / Four weeks ago

Four weeks ago translate Turkish

161 parallel translation
- About three or four weeks ago.
- 3 ya da 4 hafta önce.
Sally was moved from her apartment on maple avenue... by the intercity storage company four weeks ago... to the Leroy Hotel, registered under the name of, uh, Bessie Schmidt.
Sally dört hafta önce Maple Bulvarı'ndaki İntercity Depolama Şirketi'nin oradaki evinden ayrılarak Leroy Otel'e yerleşti. Kayıtta kullandığı isim de, Bessie Schmidt.
We were married four weeks ago today.
Dört hafta önce bugün evlenmiştik.
I saw him about four weeks ago.
Onu yaklaşık dört hafta önce gördüm.
We're back where we started four weeks ago!
Dört hafta önceki yere geri döndük!
You called him four weeks ago and told him to sell it!
Dört hafta önce sen onu aradın ve evi satmasını söyledin.
Oh, less than four weeks ago.
Dört haftadan az oldu.
Three, almost four weeks ago.
Üç, neredeyse dört hafta önce.
You see, Hubert Marlow died four weeks ago.
Hubeft Marlow dört hafa önce öldü.
Four weeks ago at Lennington.
Lennington da dört hafta önce.
HIS APPROXIMATE POSITION... General Nobile and his small band of explorers... who vanished four weeks ago may still be alive.
YAKLAŞIK KONUMU... 4 hafta önce kaybolan General Nobile..... ve onun küçük kaşif takımı hala hayatta olabilir.
Now, a Gatling gun disappeared from the federal arsenal in El Paso four weeks ago.
Dört hafta önce El Paso federal cephanelikten bir mitralyoz kayboldu ben o olduğunu sanıyorum.
Father died four weeks ago.
Dört hafta önce babamız vefat etti.
Now, Thurston, you told me, four weeks ago, had an option on some South African security which expired in a month, and which he desired you to share with him.
Dört hafta önce Thurston'un, Güney Afrika'da bir ay içinde arz edilecek bazı menkul kıymetleri satın alma hakkı olduğunu ve seninle paylaşmak istediğini söylemiştin.
Four weeks ago, she collapsed in her room.
Dört hafta önce, odasında bayılmış.
- About four weeks ago.
- Yaklaşık dört hafta önce.
Well, about four weeks ago, one of our detectives... set himself up in a meet with Calderone and a New York pusher named Tooney.
Dört hafta kadar önce bizim dedektiflerden biri... Calderone ve Tooney adında New Yorklu bir torbacıyla bağlantı kurdu.
Just four weeks ago, I was a completely different person.
Sadece dört hafta önce tamamen değişik biriydim.
Four weeks ago I met a cute, available old-fashioned guy who liked horse riding.
Dört hafta önce şirin, bekâr eski moda ata binmeyi seven bir adamla karşılaştım.
She died four weeks ago.
Dört hafta önce öldü.
He stayed here not more than three or four weeks ago.
Üç ya da dört hafta kadar önce burada kaldı.
A ground crew kid won't remember a flight that landed four weeks ago.
Havaalanı personelinden biri dört hafta önce iniş yapmış bir uçağı hatırlamayacaktır.
My parents... died... in a car accident four weeks ago.
Ailem... 4 hafta önce... bir araba kazasında öldü...
Came in four weeks ago with mid-upper gastric....
4 hafta önce midevi sorunla gelmiş...
One died of a coronary a four weeks ago.
Bir tanesi dört hafta önce kalp yetmezliğinden öldü.
That fuckin'place opened four weeks ago... and it ain't gonna operate a day after today.
Bu s.ktiğimin yeri dört hafta önce açıldı... ve yarından itibaren çalışamayacaklar.
That was four weeks ago.
Bu, dört hafta önceydi.
Four weeks ago, a known traitor,
Dört hafta önce, bilinen bir hain,
Four weeks ago, no one in America had ever heard of Ed Pekurny.
Dört hafta önce, Amerika'da hiç kimse kimse Ed Pekurny'i tanımıyordu.
Go ahead. Four weeks ago, when our client bought the Rembrandt.
- Oh tabi, elbette dört hafta önce, müşterimizken Rembrandt alındığında.
About four weeks ago.
Dört hafta kadar önce.
Damned if Diana didn't ask that same thing four weeks ago.
Diana'da aynı şeyi sordu dört hafta önce.
It was four weeks ago, actually.
Aslında dört hafta önceydi.
You got a parking ticket in front of Martel's apartment, four weeks ago.
Dört hafta öncesinden Martel'in apartmanının önünde bir park biletiniz var.
But we think it's because he drank Kenny's soul four weeks ago.
Fakat biz iki hafta önce Kenny'nin ruhunu içmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz.
Yeah, here. Dated four weeks ago.
İşte burada dört hafta önce imzalanmış.
He had the key mailed to him four weeks ago.
Dört hafta önce anahtarı kendine postaladı.
Well, it wasn't evident four weeks ago.
Dört hafta önce kanıt değildi.
It's from four weeks ago.
Dört hafta öncesinden.
He ordered a new Mercedes-Benz four weeks ago.
Dört hafta önce, yeni bir Mercedes Benz sipariş etmiş.
And the date on the subpoena was four weeks ago.
Mahkeme emrinin tarihi dört hafta öncesine ait.
Four weeks ago, I wouldn't have believed it.
Dört hafta önce, buna kendim de inanmazdım.
Four weeks ago, our mining ship struck pay dirt on this asteroid.
4 hafta önce maden gemimiz bu asteroitte yararlı bir damar buldu.
Janice, he called me four weeks ago.
Janice, o beni 4 hafta önce aradı.
" In four weeks it will be four years ago, that O-Take-San's husband left her.
" Dört hafta içinde O-Take-San'ın kocası onu bırakalı 4 yıl olacak.
Eight weeks ago, I received a transmission, a four-word message,
8 hafta önce bir ileti aldım, 3 kelimelik basit bir mesaj,
Several weeks ago in Knoxville, Tennessee, four Japanese nationals were murdered.
Birkaç hafta önce Tenesee, Knoxville'de, dört Japon vatandaşı öldürüldü.
Well, it was about four weeks ago.
4 hafta önceydi.
Except for four charges for rental cars in Fresno over the last 13 months... the most recent, three weeks ago.
Fresno'da son 13 ayda dört kere araba kiralaması dışında... en yakını 3 hafta önce.
Four months ago, you voted in favor of increasing the size of Council to give unrepresented Jaffa a voice, and just three weeks ago, you introduced a motion to set limits on the Council's legislative power.
Dört ay önce temsil edilmeyen Jaffalar için Konsey'i genişletmeyi önermişsiniz. Ve sadece üç hafta önce Konsey'in yasama gücünü sınırlayan bir öneri sunmuşsunuz.
Emily stole money from my ATM. Four hundred bucks, a few weeks ago.
Emily birkaç hafta önce ATM'den hesabımdan dörtyüz dolar çaldı.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]