English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ T ] / Then it's settled

Then it's settled translate Turkish

346 parallel translation
It's settled, then.
Anlaşıldı o zaman.
Then it's settled.
O zaman karar verildi.
So, it's settled then?
Anlaştık, öyleyse?
Well, then it's all settled.
Öyleyse her şey yoluna girdi.
All right, then, I take it that's settled, and I get what I asked for.
Pekala, anlaştık
Very well, then, it's settled.
Pekala, o zaman anlaştık.
Then it's settled?
O zaman karar verildi.
Well, well, it's settled then and, good day to you, Mrs. Nolan.
O zaman her şey ayarlandı. Size iyi günler Bayan Nolan.
Then it's settled.
O halde anlaştık.
- Then it's settled.
- Hazırım. - O zaman tamamdır.
It's settled, then.
- Güzel. O zaman anlaştık.
Then it's all settled.
- Bu hâlde her şey tamamdır.
Then it's settled?
Öyleyse anlaştık mı?
Then it's settled.
Öyleyse tartışma bitmiştir.
Then it's settled.
O zaman hazırlıklara başla.
It's settled, then.
O halde karar verildi.
Then it's settled.
O zaman anlaştık.
- Then it's settled.
O zaman anlaştık.
It's all settled, then.
Anlaştık öyleyse.
- Then it's settled!
- Anlaştık o zaman!
Then it's settled?
O halde anlaştık mı?
It's settled then.
Tamam, o zaman.
Well, it's all settled then.
Pekala, hepsini veriyorum o zaman
It's settled, then.
Karar verilmiştir, o zaman.
So it's all settled, then?
İyi fikir.
- Then it's settled.
- O zaman karar verilmiştir.
- Then it's all settled.
- O halde herşey tamam.
Then it's all settled, and I'm coming with you.
Her şey ayarlandı. Sizinle geliyorum.
Then it's all settled.
- O halde tamam.
Okay, then it's settled.
Tamam, öyleyse anlaştık.
Then it ´ s settled.
O halde anlaştık.
I see. Everything's settled then, is it?
Sanırım herşey halledildi..
It's settled then.
Tamamdır öyleyse.
Let's consider it settled then
O zaman hemen işe başlıyalım.
It's settled then
Tamam o zaman!
Then it's settled.
O halde karar verildi.
Well, then it's settled.
O zaman, anlaştık.
It's settled then!
Anlaştık o zaman.
It's settled then!
O halde anlaştık!
- OK, then it's settled.
Tamam, öyleyse halloldu.
His EEG went crazy during the evening,... then it settled, now it's increasing again.
EEG sinyalleri akşam delirmişti sonra sakinleşti ama şimdi tekrar artmaya başladı.
It's settled, then.
Anlaştık o zaman.
- Then it's settled?
- Öyleyse anlaştık mı?
It's settled then?
Tamam mıdır?
Then it's settled.
Öyleyse tamamdır.
- Then it's settled.
- Ne? Az önce ne dedin sen.
Then it's settled.
Siz iki haftadır nelere baktığınızı açıklarsınız..... biz de sizi kulüplere götürürüz. O halde anlaştık.
Splendid, it's settled then.
Harika. Anlaştık.
then it's settled.
Anlaştık o zaman.
Then it's settled.
O zaman halloldu.
Okay, it's settled then.
Tamam, mesele halledildi.

© 2017 - 2022 Translate.vc | translate.vc.com@gmail.com