English phrases | Russian phrases | Turkish phrases
Translate.vc / English → Turkish / [ H ] / Help me find him

Help me find him translate Turkish

310 parallel translation
But you gotta help me find him.
Fakat onu bulmama yardım etmelisiniz.
- Please help me find him.
- Bulmama yardım edin lütfen.
If they won't help me find him, what am I going to do?
Onu bulmama yardım etmezlerse, ben ne yapacağım?
Please, please, can't you send somebody to help me find him? .
Lütfen, onu bulmama yardımcı olacak birini gönderemez misin?
You must help me find him! We'll do our best, I assure you.
- Onu bulmama yardımcı olmalısınız.
I want you to come with me, help me find him, and bring him back.
Benimle gelmeni istiyorum, Onu bulmama yardım et, Ve onu geri getir.
- Anything that might help me find him?
- Onu bulmama yardımcı olabilecek bir şey?
- Can you help me find him?
- Onu bulmama yardım edebilir misin?
- Do you wanna help me find him?
- Onu bulmama yardım eder misin?
I tried to build feelings in my imagination like the killer had so that I would know why he did what he did, because that would help me find him.
Katilin ne düşündüğünü öğrenmeye çalışıyordum. Böylece yaptıklarının nedenini öğrenip onu bulacaktım.
Can you help me find him?
Onu bulmama yardım eder misiniz?
Ray Tango said you could help me find him.
Ray Tango onu bulmama yardımcı olacağınızı söyledi.
You're gonna help me find him.
Onu bulmama yardım edeceksin.
Will you help me find him?
Bulmama yardım edecek misin?
I want you to help me find him.
Onu bulmama yardım etmelisin.
Please, help me find him.
Lütfen, bulmama yardım et.
You're the only one who can help me find him.
Onu bulmama bir tek sen yardım edebilirsin.
You have to help me find him.
Onu bulmama yardım etmelisiniz.
- Why are you so eager to help me find him?
- Onu bulmamda bana yardım etmek için neden bu kadar heveslisin?
You must help me find him.
Çünkü onu bulmama yardım edeceksin.
You guys help me find him, and I'll get you in on the surgery.
- Onu bulursanız sizi ameliyata sokarım.
I was wondering if you could help me find him
Onu bulmama yardımcı olursan çok memnun olurum.
If you want to see him again, you've got to help me find him.
Onu yeniden görmek istiyorsanız bulmama yardım etmelisiniz.
I need you to help me find him.
Onu bulmak için yardımına ihtiyacım var.
Can you help me find him, yes or no?
Onu bulmama yardım edecek misin, evet mi hayır mı?
I thought maybe she could help me find him.
Belki kocamı bulmama yardım eder diye düşündüm.
Help me find him, and all this goes away.
Muhbiri bulmama yardım et, iddialar geri çekilir.
You have to help me find him.
Onu bulmama yardım etmelisin.
"Hey, I've lost my kitten. Can you help me find him?"
"Kedimi kaybettim bulmama yardım eder misin?"
Help me find him.
Bul onu.
Perhaps you could help me to find him.
Belki onu bulmama yardımcı olursunuz.
Uh, I can't find him, and I was wondering whether you could help me?
Uh, onu bulamıyorum, ve acaba bana yardım edebilir miydiniz?
I can help find him, as it concerns me as well.
Onu bulmana yardım edebilirim, beni de ilgilendiriyor.
Help me find him.
Beni ona götür
I wanted to ask you to help me sound my father concerning my present feelings and if I find him opposed to them I am determined to go and live elsewhere with this most charming girl and to make the best of what Providence offers us.
Eğer düzgün kıyafetler giyebilmek için sizinle her gün esnaftan yardım istemek zorunda kalıyorsak... Neyse... Sizinle babamı ikna etmeniz için konuşmak istedim.
He asked me if I would help him find out what happened to Joey Diaz.
Joey Diaz'a ne olduğunu öğrenip öğrenemeyeceğimi sordu.
Help me to find him
Yardım edin bulalım.
Please help me to find him.
Lütfen onu bulmama yardım edin.
Well, if he'II come along with me, I'II try and help him find it.
Eğer benimle birlikte gelirsen bu bana yardım edebilir.
You gotta help me to find him.
Onu bulmam için bana yardım etmelisin.
Help me to find him.
Onu bulmama yardım et.
I help him find the killers he keeps me with him till we catch them.
Katilleri yakalayıncaya kadar beni yanında tutuyor.
I need your help. Find him for me.
Yardımına ihtiyacım var.
Give me the chance to find out if he really is just a programmed killing machine or if we can help him become something else.
Gerçekten sadece programlanmış ölüm makinesi olduğunu mu yoksa başka bir şeye dönüşmesine yardım edip edemeyeceğimizi anlamak için bana bir fırsat ver.
And you need me to help you find him.
Onu bulmak için bana ihtiyacın var.
Okay, Mr. O. Selznick, should I make my deal with Bo, or are you finally gonna help me out and have a talk with your dry cleaner if you find him?
"Peki Bay Selznick sizce Bo'yla anlaşma yapmalı mıyım? " Yoksa kuru temizleyiciyi bulunca bana yardım edecek misin? "
All I know is when Kor asked me to help him find the Sword, I knew we would succeed.
Tek bildiğim, Kor kılıcı bulmak için yardımımı istediğinde, başaracağımızdan emindim.
Will you help me find a way to keep him?
Onu almamın bir yolunu bulmama yardım eder misin? - Babana söylemeliyiz.
But even if you can't find him, you can still help me send him a message.
Ama O'nu bulamasan bile, O'na bir mesaj ileterek hala bana yardım edebilirsin.
- Uh, mind your... mother, smart-ass. If we don't find him, so help me, you're going to be grounded for a month.
Onu bulamazsak bir ay boyunca dışarı çıkamayacaksın.
He's a dying man, and he's sick... and he's asked me to help him... to help him find his son.
Ölüyor ve... oğlunu bulmam için... benden yardım istedi.

© 2017 - 2024 Translate.vc | [email protected]